E DREJTA E NDIHMËS FINANCIARE PËR MBROJTJE SOCIALE

E drejta financiare për mbrojtje sociale realizohet duke parashtruar kërkesë deri te qendra për punë sociale, që është kompetente sipas vendbanimit të kërkuesit, nëse i plotëson kushtet e parapara me Ligjin për mbrojtje sociale dhe rregulloren përkatëse. 

Shërbimet sociale që sigurohet në pajtim me Ligjin për mbrojtje sociale janë

1. shërbimet e informimit dhe udhëzimit;

2. shërbimet e ndihmës dhe përkrahjes profesionale;

3. shërbimet e këshillimit;

4. shërbimet në strehimore;

5. shërbimet në komunitet dhe

6. shërbimet për mbrojte jashtë familjare.

Më shumë

ADOPTIMI I FËMIJËS

Në pajtim me Ligjin për familje, adoptues sipas rregullës mund të jetë një shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, kurse me përjashtime si adoptues mund të paraqitet edhe ndonjë person që është shtetas i huaj.

Adoptimi nga shtetasi i huaj mund të bëhet vetëm me pëlqim të Komisionit për vendimmarrje ndaj adoptimit pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa pëlqimi do të jepet vetëm nëse fëmija nuk mund të adoptohet brenda territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Më shumë

DOKUMENTET KYÇE NGA SFERA E INKLUZIONIT SOCIAL

 • Strategjia nacionale për zvogëlimin e varfërisë dhe përjashtimit social 2010 – 2020 (eng)
 • Programi nacional për zhvillimin e mbrojtjes sociale 2011-2021
 • Strategjia nacionale për mbrojtje nga dhuna në familje 2008-2011
 • Strategjia nacionale për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje 2012-2015 
 • Protokolli multidisiplinar për veprim me fëmijët në rrugë/fëmijë të rrugës në Republikën e Maqedonisë
 • Protokolli për bashkëpunimin e ndërsjellë të institucioneve kompetente dhe shoqatave për mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës në familje

Publikimet nga sfera e inkluzionit social

 • Raporti nga studimi i anketës nacionale për dhunën në familje

Standardet dhe procedurat

 • Standardi për punën e qendrave për punë sociale nga sfera e dhunës në familje
 • Standardi dhe procedurat për punë e Këshillimoreve për kryerësit e dhunës në familje
 • Standardi dhe procedurat për punën e Qendrës për personat viktima të dhunës në familje (strehimore)
 • Standardi dhe procedurat për punën e Këshillimoreve për viktimat e dhunës në familje
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.