Struktura organizative e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

 

Sektori për revizion të brendshëm                                                                                                                                                                          

 Në kuadër të sektorit të revizionit të brendshëm ekzistojnë këto njësi:

Njësia e revizionit të brendshëm në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, organet në përbërje dhe njësitë projektuese dhe

Njësia e revizionit të brendshëm në institucionet publike për punë sociale.

  
Sektori për menaxhim me resurse njerëzore                                                                                                                                                          

 Në kuadër të sektorit të menaxhimit me resurse njerëzore ekzistojnë këto njësi:  

  • Njësia e menaxhimit personal, punësim dhe lëvizshmëri
  • Njësia e zhvillimit të resurseve njerëzore  

Sektori për planifikim strategjik

Në kuadër të sektorit të planifikimit strategjik ekzistojnë këto njësi:

Njësia e planifikimit dhe krijimit të politikave;

Njësia e analizës, vlerësimit dhe monitorimit të implementimit të politikave dhe programeve

 
Sektori për çështje financiare

Në kuadër të sektorit të çështjeve financiare ekzistojnë këto njësi:  

Njësia e koordinimit buxhetor;

Njësia e kontrollit buxhetor;

Njësia e kontabilitetit dhe pagesa;

Njësia e furnizimeve publike

 
Sektori për punë juridike dhe normative, të përgjithshme dhe të përbashkëta  

Në kuadër të sekotirt të çështjeve juridike dhe normative, të përgjithshme dhe të përbashkëta ekzistojnë këto njësi:

Njësia e çështjeve juridike dhe normative

Njësia e ankesave dhe sugjerimeve

Njësia e çështjeve të përgjithshme dhe të përbashkëta

Njësia e verifikimit të parregullsive në punë

Njësia e planifikimit, zhvillimit dhe mbështetjes së sistemit informativ dhe të komunikimit

Njësia e çështjeve të investimeve

 
Sektori për koordinim dhe ndihmë teknike të Ministrit

Në kuadër të sektorit të koordinimit dhe ndihmë teknike të Ministrit ekzistojnë këto njësi:

Njësia e koordinimit të aktiviteteve të Ministrit – Kabineti i Ministrit

Njësia e marrëdhënieve me publikun

Njësia e Implementimin e Strategjisë dhe Dekada e Romëve

Njësia e analizës, zhvillimit dhe implementimit të politikave demografike

 
 
Sektori për integrim evropian dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Në kuadër të sektorit të integrimit evropian dhe bashkëpunimit ndërkombëtar ekzistojnë këto njësi:

Njësia e Integrimit në BE

Njësia e koordinimit dhe implementimit të instrumenteve financiare të BE-së

Njësia e monitorimit dhe vlerësimit të IPA-së

Njësia e bashkëpunimit ndërkombëtar

 
Sektori për politika nga sfera e të drejtës së punës dhe politikave për punësim

Në kuadër të sektorit të politikave nga fusha e të drejtës së punës dhe politikave për punësim ekzistojnë këto njësi:

Njësia e tregut të punës

Njësia e punës

Njësia e partneritetit social

Njësia e pagave

 
Sektori për kundërvajtje nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës

Në kuadër të sektorit të kundërvajtjeve nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës ekzistojnë këto njësi:

Njësia e zbatimit dhe udhëheqjes së procedurës për kundërvajtje nga sfera e marrëdhënieve të punës

Njësia e zbatimit dhe udhëheqjes së procedurës për kundërvajtje nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës. 

  
Sektori për sigurim pensional dhe invalidor

Në kuadër të sektorit të sigurimit pensional dhe invalidor ekzistojnë këto njësi:

Njësia e sigurimit aktual financiar pensional dhe invalidor 

Njësia e sigurimit të detyruar dhe vullnetarë kapital, financiar dhe invalidor (shtylla II dhe III)

Njësia e qasjes së lirë drejtuar tregut të punës

  
Sektori për mundësi të barabarta

Në kuadër të sektorit të mundësive të barabarta ekzistojnë këto njësi:

Njësia e Barazisë Gjinore

Njësia e Parandalimit dhe Mbrojtjes nga çdo lloj i diskriminimit

  • Njësia për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje
  • Njësia për politika të përgjegjshme gjinore dhe buxhetim të përgjegjshëm gjinor - Qendra e resurseve për krijimin e politikave dhe buxhetimit të përgjegjshëm gjinor

 
Sektori për mbrojtje sociale

Në kuadër të sektorit të mbrojtjes sociale ekzistojnë këto njësi:

Njësia e mbrojtjes sociale-familjare dhe juridike e fëmijëve dhe familjes

Njësia e përfshirjes sociale

Njësia e mbrojtjes së personave invalidor dhe mbrojtjes së personave të moshuar

Njësia e realizimit të të drejtave nga mbrojtja sociale

Njësia e institucioneve juridike dhe private për mbrojtje sociale

Njësia e imigrimit, integrimit të refugjatëve dhe ndihmë humanitare

  
Sektori për decentralizim dhe zhvillim të shërbimeve nga mbrojtja sociale në nivel lokal

Në kuadër të sektorit të decentralizimit dhe zhvillimit të shërbimeve nga mbrojtja sociale në nivel lokalkëto njësi:

• Njësia e decentralizimit të shërbimeve nga mbrojtja sociale

• Njësia e zhvillimit të shërbimeve nga mbrojtja sociale në nivel lokal

 
Sektori për mbrojtjen e fëmijëve 

Në kuadër të sektorit të mbrojtjes së fëmijëve ekzistojnë këto njësi:

Njësia e sigurimit të së drejtës së mbrojtjes së fëmijëve

Njësia e sigurimit të së drejtës për kujdes, edukim, pushim dhe rekreacion të fëmijëve.

 

Sektori për mbikëqyrje inspektuese për aplikimin e dispozitave ligjore dhe të tjera nga sfera e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve

Në kuadër të sektorit të mbikëqyrjes inspektuese mbi aplikimin e rregullave ligjore dhe të tjera nga sfera e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve

Njësia e mbikëqyrjes inspektuese mbi realizimin e të drejtave të mbrojtjes sociale dhe kompensime të tjera të hollash

Njësia  e mbikëqyrjes inspektuese mbi realizimin dhe dhënien e shërbimeve nga mbrojtja sociale

Njësia e mbikëqyrjes inspektuese të veprimtarisë së mbrojtjes së fëmijëve

Njësia e mbikëqyrjes profesionale të veprimtarisë së mbrojtjes së fëmijëve.

  

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka:
 
• Këshilltar shtetëror për planifikim strategjik dhe koordinim ndër-resorësh të projekteve për reforma në administratën publike;
 
• Këshilltar shtetëror për menaxhim financiar;
 
• Këshilltar shtetëror për punë juridike;
 
• Këshilltar shtetëror për koordinim dhe zhvillim të politikave demografike;
 
• Këshilltar shtetëror për integrim evropian dhe bashkëpunim ndërkombëtar;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e të drejtës së punës dhe politikave për punësim;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave kundërvajtëse nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sigurisë dhe shëndetit gjatë punës;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e sigurimit pensional dhe invalidor;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e mbrojtjes sociale (2 realizues);
 
• Këshilltar shtetëror për mundësi të barabarta (2 realizues);
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e mbrojtjes së fëmijëve (2 realizues) dhe
 
• Këshilltar shtetëror për zhvillimin dhe avancimin e politikave inspektuese në mbrojtjen sociale.

 

Drejtoria e Çështjeve të Luftëtarëve dhe Invalidëve të Luftës

Në përputhje me Ligjin për organizimin e organeve të administratës shtetërore, organ në përbërje të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është: Drejtoria e Çështjeve të Luftëtarëve dhe Invalidëve të Luftës  

Në drejtori për çështjet e luftëtarëve dhe invalidëve të luftës ekziston:

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.