Struktura organizative e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

 

 Sektorët:
 
• Sektori për revizion të brendshëm

 Në kuadër të sektorit të revizionit të brendshëm ekzistojnë këto njësi:

Njësia e revizionit të brendshëm në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, organet në përbërje dhe njësitë projektuese dhe

Njësia e revizionit të brendshëm në institucionet publike për punë sociale.

  
Sektori për menaxhim me resurse njerëzore

 Në kuadër të sektorit të menaxhimit me resurse njerëzore ekzistojnë këto njësi:  

  • Njësia e menaxhimit personal, punësim dhe lëvizshmëri
  • Njësia e zhvillimit të resurseve njerëzore
 

Sektori për planifikim strategjik

Në kuadër të sektorit të planifikimit strategjik ekzistojnë këto njësi:

Njësia e planifikimit dhe krijimit të politikave;

Njësia e analizës, vlerësimit dhe monitorimit të implementimit të politikave dhe programeve

 
Sektori për çështje financiare

Në kuadër të sektorit të çështjeve financiare ekzistojnë këto njësi:  

Njësia e koordinimit buxhetor;

Njësia e kontrollit buxhetor;

Njësia e kontabilitetit dhe pagesa;

Njësia e furnizimeve publike

 
 Sektori për punë juridike dhe normative, të përgjithshme dhe të përbashkëta

Në kuadër të sekotirt të çështjeve juridike dhe normative, të përgjithshme dhe të përbashkëta ekzistojnë këto njësi:

Njësia e çështjeve juridike dhe normative

Njësia e ankesave dhe sugjerimeve

Njësia e çështjeve të përgjithshme dhe të përbashkëta

Njësia e verifikimit të parregullsive në punë

Njësia e planifikimit, zhvillimit dhe mbështetjes së sistemit informativ dhe të komunikimit

Njësia e çështjeve të investimeve

 
Sektori për koordinim dhe ndihmë teknike të Ministrit

Në kuadër të sektorit të koordinimit dhe ndihmë teknike të Ministrit ekzistojnë këto njësi:

Njësia e koordinimit të aktiviteteve të Ministrit – Kabineti i Ministrit

Njësia e marrëdhënieve me publikun

Njësia e Implementimin e Strategjisë dhe Dekada e Romëve

Njësia e analizës, zhvillimit dhe implementimit të politikave demografike


 
Sektori për integrim evropian dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Në kuadër të sektorit të integrimit evropian dhe bashkëpunimit ndërkombëtar ekzistojnë këto njësi:

Njësia e Integrimit në BE

Njësia e koordinimit dhe implementimit të instrumenteve financiare të BE-së

Njësia e monitorimit dhe vlerësimit të IPA-së

Njësia e bashkëpunimit ndërkombëtar


 
Sektori për politika nga sfera e të drejtës së punës dhe politikave për punësim

Në kuadër të sektorit të politikave nga fusha e të drejtës së punës dhe politikave për punësim ekzistojnë këto njësi:

Njësia e tregut të punës

Njësia e punës

Njësia e partneritetit social

Njësia e pagave

 
• Sektori për kundërvajtje nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës

Në kuadër të sektorit të kundërvajtjeve nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës ekzistojnë këto njësi:

Njësia e zbatimit dhe udhëheqjes së procedurës për kundërvajtje nga sfera e marrëdhënieve të punës

Njësia e zbatimit dhe udhëheqjes së procedurës për kundërvajtje nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës. 

 
• Sektori për sigurim pensional dhe invalidor

Në kuadër të sektorit të sigurimit pensional dhe invalidor ekzistojnë këto njësi:

Njësia e sigurimit aktual financiar pensional dhe invalidor 

Njësia e sigurimit të detyruar dhe vullnetarë kapital, financiar dhe invalidor (shtylla II dhe III)

Njësia e qasjes së lirë drejtuar tregut të punës

 
• Sektori për mundësi të barabarta

Në kuadër të sektorit të mundësive të barabarta ekzistojnë këto njësi:

Njësia e Barazisë Gjinore

Njësia e Parandalimit dhe Mbrojtjes nga çdo lloj i diskriminimit

 
• Sektori për mbrojtje sociale

Në kuadër të sektorit të mbrojtjes sociale ekzistojnë këto njësi:

Njësia e mbrojtjes sociale-familjare dhe juridike e fëmijëve dhe familjes

Njësia e përfshirjes sociale

Njësia e mbrojtjes së personave invalidor dhe mbrojtjes së personave të moshuar

Njësia e realizimit të të drejtave nga mbrojtja sociale

Njësia e institucioneve juridike dhe private për mbrojtje sociale

Njësia e imigrimit, integrimit të refugjatëve dhe ndihmë humanitare

 
• Sektori për decentralizim dhe zhvillim të shërbimeve nga mbrojtja sociale në nivel lokal

Në kuadër të sektorit të decentralizimit dhe zhvillimit të shërbimeve nga mbrojtja sociale në nivel lokalkëto njësi:

• Njësia e decentralizimit të shërbimeve nga mbrojtja sociale

• Njësia e zhvillimit të shërbimeve nga mbrojtja sociale në nivel lokal

 
• Sektori për mbrojtjen e fëmijëve 

Në kuadër të sektorit të mbrojtjes së fëmijëve ekzistojnë këto njësi:

Njësia e sigurimit të së drejtës së mbrojtjes së fëmijëve

Njësia e sigurimit të së drejtës për kujdes, edukim, pushim dhe rekreacion të fëmijëve.

 
• Sektori për mbikëqyrje inspektuese për aplikimin e dispozitave ligjore dhe të tjera nga sfera e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve.

Në kuadër të sektorit të mbikëqyrjes inspektuese mbi aplikimin e rregullave ligjore dhe të tjera nga sfera e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve

Njësia e mbikëqyrjes inspektuese mbi realizimin e të drejtave të mbrojtjes sociale dhe kompensime të tjera të hollash

Njësia  e mbikëqyrjes inspektuese mbi realizimin dhe dhënien e shërbimeve nga mbrojtja sociale

Njësia e mbikëqyrjes inspektuese të veprimtarisë së mbrojtjes së fëmijëve

Njësia e mbikëqyrjes profesionale të veprimtarisë së mbrojtjes së fëmijëve.

  

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka:
 
• Këshilltar shtetëror për planifikim strategjik dhe koordinim ndër-resorësh të projekteve për reforma në administratën publike;
 
• Këshilltar shtetëror për menaxhim financiar;
 
• Këshilltar shtetëror për punë juridike;
 
• Këshilltar shtetëror për koordinim dhe zhvillim të politikave demografike;
 
• Këshilltar shtetëror për integrim evropian dhe bashkëpunim ndërkombëtar;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e të drejtës së punës dhe politikave për punësim;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave kundërvajtëse nga sfera e marrëdhënieve të punës dhe sigurisë dhe shëndetit gjatë punës;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e sigurimit pensional dhe invalidor;
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e mbrojtjes sociale (2 realizues);
 
• Këshilltar shtetëror për mundësi të barabarta (2 realizues);
 
• Këshilltar shtetëror për krijimin dhe zhvillimin e politikave nga sfera e mbrojtjes së fëmijëve (2 realizues) dhe
 
• Këshilltar shtetëror për zhvillimin dhe avancimin e politikave inspektuese në mbrojtjen sociale.

 

Në përputhje me Ligjin për organizimin e organeve të administratës shtetërore, organ në përbërje të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është:   

Drejtoria e Çështjeve të Luftëtarëve dhe Invalidëve të Luftës

Në drejtori për çështjet e luftëtarëve dhe invalidëve të luftës ekziston:

Sektori i mbrojtjes së luftëtarëve dhe invalidëve, në kuadër të së cilës ekzistojnë:

Njësia e realizimit të së drejtave të mbrojtjes së luftëtarëve dhe invalidëve, realizues në: Shkup, Berovë, Manastir, Makedonski Brod, Vallandovë, Gostivar, Dibër, Dellçevë, Demir Hisar, Kavadarë, Kërçovë, Koçan, Kratovë, Kriva Pallankë, Kumanovë, Negotinë, Ohër, Prilep, Radovish, Resnjë, Sveti Nikollë, Strugë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip.

Njësia e evidentimit dhe kontrollit të drejtave të ushtruara të mbrojtjes së luftëtarëve dhe invalidëve; realizues në: Shkup, Vallandovë, Vinicë, Veles, Krushevë,  Kumanovë, Negotinë, Ohër, Strugë. 

 

Organogrami i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.