Kompensim për shkak të pengesës sigurohet me qëllim të nxitjes së përfshirjes sociale dhe mundësive të barabarta të personave që janë:

- me pengesë të rëndë ose të thellë intelektuale,

- me formë më të rëndë të pengesës,

- person plotësisht i verbër ose i shurdhër.

Kompensim për shkak të pengesave mund të realizohet nga një person që ka të mbushura 26 vite, më së voni deri në moshën 65 vjeçare, e që shfrytëzohet pa dallim të moshës së shfrytëzuesit.

Kompensimi për shkak të pengesave nuk mund të realizohet nga një person i cili e shfrytëzon të drejtën e invaliditetit civil ose ushtarak.

Kompensimi për shkak të pengesës nuk mund të shfrytëzohet nga personi nëse me vendim të qendrës për punë sociale është i akomoduar më shumë se 30 ditë në një institucion për mbrojtje jashtë-familjare, familje për përkujdesje, jetë të organizuar me përkrahje ose në një institucion shëndetësor ose të ngjashëm që llogaritet si akomodim.

Shuma e kompensimit mujor për shkak të pengesave është:

- 7.204 denarë për një person me pengesa të rënda ose të thella intelektuale, me pengesa më të rënda trupore dhe person plotësisht i verbër dhe

- 4.117 denarë për një person plotësisht të shurdhër.

Shumat e kompensimit përshtaten me rritjen e shpenzimeve të jetesës për vitin e kaluar, të publikuara nga Enti Shtetëror për Statistikë, në janar të vitit vijues.

E drejta e kompensimit për shkak të pengesës realizohet në bazë të mendimit konziliar të komisionit të shkallës së parë, i përberë nga tre mjekë specialist nga një institucion shëndetësor terciar përkatës.

Gjatë procedurës së ankesës kundër konstatimit dhe mendimit të komisionit të shkallës së parë për realizimin e kompensimit për shkak të pengesës, konstatim dhe mendim jep edhe komisioni i shkallës së dytë prej tre mjekëve specialist të institucionit shëndetësor terciar përkatës, të cilët nuk e sjellë vendimin konziliar të shkallës së parë.

Mënyra e realizimit të së drejtës për kompensim për shkak të pengesës, dokumentacioni i nevojshëm, përbërja e komisionit të shkallës së parë dhe të dytë, forma dhe përmbajtja e mendimit konziliar, si dhe kompensimi për lëshimin e mendimit konziliar, përcaktohen nga ana e ministrit në pajtim me ministrin e Shëndetësisë.

Personat me pengesa të rënda ose të thella intelektuale, realizojnë të drejtën e kompensimit për shkak të pengesës, në bazë të një konstatimi permanent, vlerësim dhe mendim lidhur me llojin dhe shkallën e pengesës, të lëshuar nga një organ profesional, në procedurë në pajtim me aktin e përgjithshëm dhe mënyrën e konstatimit të llojit dhe shkallës së pengesës, përcaktohen nga ministri, në pajtim me ministrin e Arsimit dhe Shkencës dhe ministrin e Shëndetësisë, si dhe vendimit nga Qendra për punë sociale.

Shfrytëzuesi i kompensimit për shkak të pengesës mund që të përzgjedh shërbimet e një ofruesi të shërbimit brenda shtëpisë dhe komunitetit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.