Rregullore nga Ligji i mbrojtjes sociale

NDIHMË NË TË HOLLA NGA MBROJTJA SOCIALE

Ndihmë minimale e garantuar

Kompensimi i aftësisë së kufizuar

Shtojca për ndihmë dhe kujdes ndaj një personi tjetër

Kompensim i pagës për orar të shkurtuar të punës

 Shtesë për strehim

Kompensim i përhershëm

 Ndihmë financiare e njëhershme

SHËRBIME PËR KËSHILLA

Qendër këshillimi

SHËRBIME NË SHTËPI

Ndihmë dhe përkujdesje në shtëpi

 Asistencë personale

SHËRBIME NË BASHKËSINË

Qendra për qëndrim të përkohshëm

Qendra e pushimit të kujdesit familjar

Qendra për qëndrim ditor, qendra për rehabilitim dhe qendra për resocializim

SHËRBIME TË MBROJTJES JASHTË FAMILJARE 

Familje përkujdesëse

Akomodim në një shtëpi të vogël në grup

Shtëpi rezidenciale për të moshuar/geriatrikë, shtëpi për ndihmë dhe kujdes

Akomodim në entin për trajtim dhe rehabilitim të personave me aftësi të kufizuar, persona që kanë probleme me varësi dhe persona tjerë të margjinalizuar

Akomodimi dhe mbrojtja bazë sociale e azilkërkuesve

KRYERJA E AKTIVITETIT TË MBROJTJES SOCIALE NGA OFRUESIT E SHËRBIMEVE SOCIALE

Licencim/licencim për punë në mbrojtjen sociale

Metodologjia e përcaktimit të çmimeve të shërbimeve sociale

Financimi i shërbimeve sociale me një marrëveshje administrative të lidhur ndërmjet ministrisë dhe shoqatave të qytetarëve ose një ofrues të licencuar të shërbimeve sociale

Lloji dhe qëllimi i shërbimeve të sigurimeve shoqërore të paguara nga përfituesi

Të ushqyerit gjatë gjithë ditës së përdoruesve

PUNË DHE ORGANIZIM PROFESIONAL

Organizim i brendshëm i qendrës së punës sociale

Evidentimi për përfituesit e të drejtës së mbrojtjes sociale

Licencë për punë të punonjësve profesional

Identifikimi zyrtar i inspektorëve për mbrojtjen sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve

Fletëpagesë për kundërvajtje

Dhuna ndaj grave dhe viktimave të dhunës me bazë gjinore dhe në familje

Rregullore nga Ligji i sigurisë sociale të personave të  moshuar

E drejta e sigurisë sociale për persona të moshuar  

Rregullore nga Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna mbi gratë dhe dhunës në familje

Rregullore  nga Ligji i familjes

Rregullore nga Ligji për mbrojtjen e fëmijëve

E DREJTA E MBROJTJES SË FËMIJËVE

Realizimi i të drejtës së mbrojtjes së fëmijëve

Format dhe kërkesat për ushtrimin e të drejtave të mbrojtjes së fëmijëve 

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formularëve të kërkesave dhe dokumentacionit të nevojshëm për realizimin e të drejtave për mbrojtjen e fëmijëve (152/23)

Mbajtja e evidencës dhe dokumentacioni për të drejtat e mbrojtjes së fëmijëve

 

ENTET E FËMIJËVE

Normat dhe standardet për kryerjen e veprimtarisë së institucioneve për fëmijë

 Normat dhe standardet për ushqyerje

Çmime

 Participim

Ofrimi i shërbimeve të kopshteve në kushte të tjera hapësinore

Plani zhvillimor në entet për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve parashkollor

Organizim i brendshëm i kopshteve për fëmijë

Qendër këshillimi për fëmijët dhe prindërit

Licencimi

Regjistër i licencave për punë

Formimi profesional i punonjësve në institucionet për fëmijë

 Edukimi

 Vlerësimi i ofruesve të shërbimeve publike

Praktika

 Mbajtja e evidencës në entet për fëmijë

 Evidenca e shfrytëzuesve dhe shërbimet e ofruara nga ana e personit fizik

Agjencia e ofrimit të shërbimeve për ruajtje dhe kujdes të fëmijëve parashkollor

Regjistrat

  Fletëpagesë për kundërvajtje

Rregullore të Ligjit të Marrëdhënieve të Punës

Rregullore të Ligjit të mbrojtjes nga shqetësimi në vendin e punës

Rregullore të Ligjit për Inspektimin e Punës

Rregullore të Ligjit të sigurisë dhe shëndetit në punë

Vlerësimi i rrezikut/kryerja e punëve profesionale për siguri dhe shëndet në punë

Kërkesa minimale për siguri dhe shëndet të punëtorëve gjatë paraqitjes në rreziqe të caktuara dhe dëme

Rregullore të tjera nga fusha e SSHP

Mbrojtje e veçantë për një kategori të caktuar punëtorësh

Ekzaminimet shëndetësore të punonjësve 

 Provimi profesional për sigurinë në punë

Mbajtja e evidencës/Regjistra

Fletëpagesë për kundërvajtje

Rregullore e Ligjit për Subvencionimin e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore të Detyrueshme për shkak të Rritjes së Pagave

Rregullore të Agjencive Private të Punësimit

Rregullore të Ligjit të punësimit dhe punës së të huajve

Rregullore të Ligjit të pagesës së pagave në Republikën e Maqedonisë

Rregullore të Ligjit të evidencave në fushën e punës

Rregullore të Ligjit të punësimit dhe sigurimit në rast të papunësisë

Rregullore të Ligjit të punësimit të personave invalid

Rregullore të Ligjit të pagës minimale

Rregullore të Ligjit të ndalimit dhe parandalimi për kryerjen e veprimtarisë së paregjistruar

Rregullore të Ligjit të shtesës rinore

Lista e klasave që përmbajnë aktivitete prodhuese nga Klasifikimi Kombëtar i Veprimtarive Rev.2

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të aplikimit për ushtrimin e së drejtës në shtesën e rinisë

Rregullore e Ligjit për Këshillin Evropian të Punëtorëve

Rregulloret për formën dhe përmbajtjen e fletëpagesës për kundërvajtje

Rregullore të Ligjit të zgjidhjes së qetë të kontesteve të punës

Rregullore të Ligjit të punës vullnetare

Rregullore të Ligjit të praktikës

Rregullore të Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave

Rregullore e Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor

Rregulloret të Ligjit për fshirjen e kamatës së detyrimeve në bazë të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore

Rregullore të Ligjit të Organizatave të Invalidëve

Rregullat e ligjit për të drejtat e invalidëve të luftës, anëtarëve të familjeve të tyre dhe anëtarëve të familjeve të luftëtarëve të rënë 

Rregullore të Ligjit për sigurimin material të pjesëmarrësve në Luftën Nacional-Çlirimtare

Rregullore nga Ligji për shënimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e varrezave dhe varrezave të luftëtarëve të varrosur në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe jashtë saj, si dhe të pjesëtarëve të ushtrive të huaja nga ish-luftërat në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Rregullore dhe udhëzime të tjera të rëndësishme 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.