Kompensimi i përhershëm

Të drejtën për kompensim të përhershëm ka:

• një kujdestar që është kujdesur për një person në familjen e tij për të paktën pesëmbëdhjetë vjet, pasi ka mbushur 62 vjet për një grua, përkatësisht 64 vjet për burrat, i cili është i papunë dhe nuk përdor të drejtën e pensionit mbi çdo bazë dhe

• një prind që kujdeset për një fëmijë me aftësi të kufizuara dhe një prind që kujdeset për një fëmijë deri në moshën 26 vjeç, pa përdorur shërbimin e mbrojtjes sociale jofamiljare, i cili është i papunë dhe nuk përdor të drejtën e pensionit.

Të drejtë për ndihmë të përhershme për një kujdestar ka një kujdestar i cili është kujdesur për një person në familjen e tij për të paktën pesëmbëdhjetë vjet, pasi ka mbushur moshën 62 vjeç për një grua, d.m.th., 64 vjet jetë për një burrë, i cili është i papunë dhe nuk kujdeset, të përdorin të drejtën e pensionit për çdo arsye.

E drejta nuk mund të realizohet nëse qendra për punë sociale në mënyrë të njëanshme e shkëput kontratën për vendosjen e personit në familje kujdestare.

Një prind që ka një fëmijë me aftësi të kufizuar ka të drejtën e kompensimit të përhershëm.

Të drejtën e dëmshpërblimit të përhershëm e ushtron prindi që është kujdesur për një fëmijë deri në moshën 26 vjeç, pa përdorur shërbimin e mbrojtjes sociale jashtë familjes, i cili është i papunë dhe nuk përdor të drejtën e pensionit, pasi mbushja e moshës 62 vjeç për gratë, pra 64 vjet jetë për burrat. E drejta nuk mund të ushtrohet nëse prindit i është hequr e drejta prindërore mbi fëmijën.

Shuma e kompensimit të përhershëm është 8.000 denarë në muaj, e përshtatur për rritjen e kostos së jetesës për vitin paraprak të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikës në janar për vitin aktual.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.