Shpallje/njoftime 2022

Publikuar më dt. 04.03.2022

Thirrje publike për parashtrimin e kërkesës në lidhje me programin për refundimin e mjeteve të paguara si detyrime doganore, tatim i vlerës së shtuar dhe akcizat për furnizim me automjet për personat me invaliditet të rëndë, më të rëndë trupor dhe shumë më të rëndë, persona me pengesë mesatare, të rëndë dhe të thellë intelektuale, personat plotësisht të verbër me shoqërues dhe personat plotësisht të shurdhër për vitin 2022

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në kuadër të Programit për refundimin e mjeteve të paguara si detyrime doganore, tatim i vlerës së shtuar dhe akcizat për furnizim me automjet për udhëtarë për personat me invaliditet të rëndë, më të rëndë dhe shumë të rëndë trupor, persona me pengesë mesatare, të rëndë dhe të thellë intelektuale, personat plotësisht të verbër me shoqërues dhe personat plotësisht të shurdhër për vitin 2022 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 43/22) shpallë thirrje publike për parashtrimin e kërkesës për refundimin e mjeteve të paguara si detyrime doganore, tatim i vlerës së shtuar dhe akcizë për furnizim të automjetit.

Kërkesën mund ta parashtrojë personi me invaliditet, prindi ose kujdestari i tij më së voni deri më 30 shtator të vitit 2022.

Kërkesa me dokumentacionin e nevojshëm parashtrohet përmes Qendrës kompetente për punë sociale deri te Komisioni për refundimin e mjeteve për blerjen e automjetit, komision ky i formuar në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Bashkëngjitur me kërkesën parashtrohet edhe dokumentacioni, si vijon:

- Diagnoza, vlerësimi dhe mendimi nga Komisioni kompetent për përcaktimin e invaliditetit të rëndë, më të rëndë dhe shumë të rëndë trupor, për pengesën e përcaktuar mentale mesatare, të rëndë dhe të thellë, për verbërinë e plotë dhe për shurdhëri të plotë (ose kopje nga dokumenti, i vulosur te noteri);

- Deklarata doganore (ekzemplar nga deklarata elektronike doganore, vërtetim për regjistrim i lëshuar pas doganimit), jo më të vjetër se 18 muaj nga dita e pagesës së detyrimeve doganore dhe akcizave gjatë importit të automjetit, e lëshuar nga organi doganor;

- Dëshmi për pagesën e tatimit të vlerës së shtuar gjatë furnizimit të automjetit (ose kopje e dokumentit e noterizuar); 

- Fatura për furnizimin e automjetit në shtet;

- Dëshmi nga kompania e autorizuar për vënien e pajisjes së specializuar (për automjete me vlerë shitëse dhe blerëse mbi 10.000 euro në kundërvlerë në denarë, por jo më shumë se 20.000 euro në kundërvlerë në denarë). 

- Diagnozë dhe mendim për anëtar tjetër të familjes me invaliditet (ose kopje të dokumentit të vulosur te noteri);

- Vërtetim për të hyrat e realizuara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike për vitin paraprak;

- Vërtetim për statusin student i rregullt (nëse personi është student);

- Vërtetim për themelimin e marrëdhënies së punës (nëse personi është në marrëdhënie pune);

- Vërtetim për kërkues i regjistruar aktiv për punë (nëse personi është i papunë).

Për informacione shtesë mund të drejtoheni çdo ditë pune prej orës 10.00-12.00 në tel. 02 3106 770 ose në Qendrën kompetente të vendit për punë sociale. 

Мinistria e Punës dhe Politikës Sociale

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.