Përfaqësuesi 

Përfaqësues për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat

Në pajtim me Ligjin për mundësi të barabarta të grave dhe burrave, neni 23, në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, zhvillohet procedurë për konstatimin e trajtimit të pabarabartë të grave dhe burrave.

Procedurën e zhvillon Përfaqësuesi për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat, person i punësuar si nëpunës civil në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Përfaqësuesi për mundësi të barabarta të grave dhe burrave në kuadër të kompetencave të tij, në mënyrë të pavarur kryen punët dhe detyrat që kanë të bëjnë me mbrojtjen juridike të personave të diskriminuar në bazë gjinore dhe inicimin e procedurës për përcaktimin e trajtimit të pabarabartë të grave dhe burrave në pajtim me dispozitat e Ligjit për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat, bashkëpunon me organet kompetente (organin kompetent inspektues, Avokatin e Popullit ose organ tjetër kompetent), përgatit raporte dhe analiza vjetore dhe kryen veprimtari të tjera.

Ankesë për fillimin e procedurës për përcaktimin e trajtimit të pabarabartë të grave dhe burrave.

Analiza/Broshura

Doracak

Analiza


Broshura

Afish


Raport Vjetor për avancimin e gjendjes së mundësive të barabarta për gratë dhe burratDirektivat / Rezolutat / Deklaratat / Konventat / Rekomandimet

Deklaracione

Direktivat e Këshillit të Bashkimit Evropian për mundësi të barabarta të grave dhe burrave

Rezoluta

1. Rezoluta e Këshillit të sigurimit 1325 (2000)

Rekomandime të Këshillit të Evropës

PARANDALIMI DHE LUFTA KUNDËR SEKSIZMIT 

Rekomandimi CM/Rec(2019)1

i miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës 27 mars 2019 Këshilli i Evropës

Njoftime sipas obligimeve ndërkombëtare 

Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit të grave (CEDAW)

Raport Pekin +20

Njoftim Pekin +25

Indeksi i barazisë gjinore 

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor

Roli i grave në krijimin e politikave nga fusha e ndryshimeve klimatike dhe mjedisit jetësor

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.