RRITJA E KAPACITETEVE TË PËRKUJDESJES DHE EDUKIMIT

Rritja e kapaciteteve për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore.

Në sistemin për mbrojtjen e fëmijëve, veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore, në pajtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, sigurohet dhe realizohet në institucione për fëmijë edhe atë në publike (çerdhe komunale për fëmijë/qendër për zhvillim të hershëm të fëmijëve dhe çerdhe e fëmijëve/qendër për zhvillim të hershëm të fëmijëve në komunën e Qytetit të Shkupit) si dhe institucione private për fëmijë (çerdhe private të fëmijëve dhe qendra private për zhvillim të hershëm të fëmijëve).

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale gjatë periudhës së kaluar i ka kushtuar vëmendje të veçantë rritjes së kapaciteteve për përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore përmes: ndërtimit të objekteve të reja me dedikim për IPKÇF, objekte në kuadër të IPKÇF ose adaptimit të hapësirës për hapjen e grupeve dhe kushteve tjera hapësinore, respektivisht çerdheve/qendrave për zhvillim të hershëm të fëmijëve në mjediset rurale.

Qëllimi: Rritja e përfshirjes së fëmijëve, duke u përkujdesur dhe edukuar fëmijët e moshës parashkollore, veçanërisht ato në mjediset rurale.

 

Ι. INSTITUCIONET PUBLIKE TË FËMIJËVE – KOPSHTE, OBJEKTE DHE GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE 2008

 GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE

• Komuna e Zelenikovës, në f. Zelenikovë, në përbërje të IPKKF”8 Marsi”, Kisella Vodë

2009

IPKKF

• Komuna e Ilindenit, IPKKF”Goce Dellçev”

2010

IPKKF

• Komuna e Vevçanit, IPKKF”Planinski Cvet”, në f. Vevçanë

• Komuna e Demir Kapisë, IPKKF”Boris Trajkovski”në Demir Kapi

2011

GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE

• Komuna e Pehçevës, f. Crnik, në përbërje të IPKKF”7 Shtatori”, Pehçevë

2012

IPKKF

• Komuna e Shuto Orizarit, IPKKF”8 Prilli, Shitor Orizar, Shkup

OBJEKTE:

• Komuna e Gjorçe Petrovit, l. Novosellski pat,”Pampurçe”, në përbërje të IPKKF”Rosica”, Gjorçe Petrov, Shkup

GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE 

• Komuna e Radovishit, f. Kallugjerica, në përbërje të IPKKF”Aco Karamanov”, Radovish

2013

IPKKF

• Komuna e Çeshinovës-Obleshevë, f. Çeshinovë, IPKKF”Xvezdiçki”

• Komuna e Rosomanit, f. Rosoman, IPKKF”Praskiçka”

OBJEKTE:

• Komuna e Aerodromit”Dielli”, në përbërje të IPKKF”Buba Mara”, Aerodrom, Shkup

• Komuna e Gazi Babës, Jurumpleri”Morkovçe”, në përbërje të IPKKF”25 Maji”, Gazi Babë, Shkup

• Komuna e Kisella Vodës, f. Draçevë”Sunica”, në përbërje të IPKKF”8 Marsi”, Kisella Vodë, Shkup

GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE

• Komuna e Negotinës, f. Tremnik, në përbërje të IPKKF”Femo Kullakov”, Negotinë

• Komuna e Negotinës, f. Pepelishtë, në përbërje të IPKKF”Femo Kulakov”, Negotinë

• Komuna e Negotinës, f. Krivollak, në përbërje të IPKKF”Femo Kullakov”, Negotinë

• Komuna e Koçanit, f. Beli, në përbërje të IPKKF”Pavlina Veljanova”, Koçan

• Komuna e Resnjës, f. Jankovec, në përbërje të IPKKF”11 Shtatori”, Resnjë

• Komuna e Prilepit, f. Topollçan, në përbërje të IPKKF”E Ardhmja Jonë”, Prilep

• Komuna e Kriva Pallankës, f. Rankovcë, në përbërje të IPKKF”Detelinka”, Kriva Pallankë

• Komuna e Vinicës, f. Trsino, në përbërje të IPKKF”Goce Dellçev”, Vinicë

• Komuna e Ohrit, f. Velgoshtë, në përbërje të IPKKF”Jasna Risteska”, Ohër

• Komuna e Ohrit , f. Leskovec, në përbërje të IPKKF”Jasna risteska”, Ohër

• Komuna e Tetovës, f. Bogovinjë, në përbërje të IPKKF”Rinia”, Tetovë

• Komuna e Velesit, Gracka, në përbërje të IPKKF”Dimçe Mirçev”, Veles

2014

IPKKF

• Komuna e Dojranit, Dojrani i Ri, IPKKF”Kokiçe”

• Komuna e Vasilevës, f. Vasilevë, “Prva radost”

OBJEKTE

• Komuna e Gjevgjelisë, f. Bogorodicë, në përbërje të IPKKF”Detska radost”, Gjevgjeli

• Komuna e Prilepit/Komuna e Krivogashtanit, f. Krivogashtan, në përbërje të IPKKF”E Ardhmja Jonë”, Prilep.

• Komuna e Gjorçe Petrovit-Shkup, në përbërje të IPKKF”Rosica”, Gjorçe Petrov

• Komuna e Kisella Vodës, Crniçe”Perunika”, në përbërje të IPKKF”Veseli cvetovi”, Shkup

• Komuna e Vinicës, f. Isti Banja, në përbërje të IPKKF”Goce Dellçev”, Vinicë

 GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE:

• Komuna e Manastirit, f. Dollno Orizare, në përbërje të IPKKF”Estreja Ovadija Mara”, Manastir

• Komuna e Dibrës, f. Mogorç, në përbërje të IPKKF”Breshia”, Dibër

2015

IPKKF:

• Komuna e Likovës, f. Orizare, IPKKF”Rezja”

• Komuna e Karbincit, f. Tarincë, IPKKF”Kokiçinja”

• Komuna e Sarajit, l. Saraj, IPKKF”Filizi”

OBJEKTE:

• Komuna e Kisellva Vodës, Shkup, l. Pripor, në përbërje të IPKKF”8 Marsi”, Kisella Vodë

• Komuna e Çeshinovës- Obleshevë, në përbërje të IPKKF”Xvezdiçki”, f. Obleshevë

• Komuna e Kavadarit, f. Vatashë, në përbërje të IPKKF”Rada Poceva”, Kavadarë

• Komuna e Bosilovës, f. Monospitovë, në përbërje të IPKKF”Prva Radost”, Vasilevë

• Komuna e Gostivarit, Gostivar, në përbërje të IPKKF”Detska radost”, Gostivar

GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE:

• Komuna e Ohrit, l. Radojca Noviçiq, në përbërje të IPKKF”Jasna Risteska”, Ohër

2016

IPKKF

• Komuna e Jegunocit, f. Jegunoc, IPKKF “Mollëzat”

• Komuna e Petrovecit, Petrovec, IPKKF”Avionçe”

OBJEKTE:

• Komuna e Koçanit, f. Orizar, në përbërje të IPKKF”Pavlina Veljanova”, Koçan

• Komuna e Ilindenit, l.b Marinë, ndryshim i kushteve hapësinore të objektit në përbërje të IPKKF”Goce Dellçev”

• Komuna e Qendrës, Shkup, ndryshim i kushteve hapësinore të Objektit amë në përbërje të IPKKF”Koço Racin”

• Komuna e Kisella Vodës, l.b Pintia, në përbërje të IPKKF”Veseli cvetovi”

• Komuna e Butelit, l. Radishan, ndryshim i kushteve hapësinore të objektit”Tashko Karaxha”, në përbërje të IPKKF”11 Tetori”Butel

• Komuna e Gjorçe Petrovit, l. Deksion, në përbërje të IPKKF”Rosica”Gjorçe Petrov

• Komuna e Prilepit, në Prilep - objekt i Universitetit të Punëtorëve, në përbërje të IPKKF”E Ardhmja Jonë”Prilep

• Komuna e Aerodromit -”Llavçe”, në përbërje të KPF “Buba Mara”, Aerodrom, Shkup

GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE: 

• Komuna Ohër, f. Peshtanë, në përbërje të IPKKF “Jasna Risteska”, Ohër

• Komuna e Zelenikovë, në f. Zelenikovë, në përbërje të IPKKF “8 Marsi”, Kisella Vodë

• Komuna e Prilepit, në f. Berovcë, në përbërje të IPKKF”E Ardhmja Jonë”Prilep

• Komuna e Prilepit, në f. Kanatlarrë, në përbërje të IPKKF”E Ardhmja Jonë”Prilep

• Komuna e Prilepit, në f. Konjare e Madhe, në përbërje të IPKKF”E Ardhmja Jonë”Prilep

2017

OBJEKTE:

• Komuna e Aerodromit, l. Aerodrom, ndryshim i kushteve hapësinore të objektit”Çekorçe”, në përbërje të KPF”Srniçka”, Aerodrom, Shkup

• Komuna e Gjorçe Petrovit, l. Gjorgje Petrov, ndryshim i kushteve hapësinore të objektit”Detelinka”, në përbërje të IPKKF”Rosica”Gjorçe Petrov

• Komuna e Vallandovës, objekt në f. Udovë, në përbërje të IPKKF”Kalinka”Vallandovë

• Komuna e Dellçevës, Dellçevë, ndryshim i kushteve hapësinore të objektit në rr. Svetozar Markoviq бр.12, në përbërje të IPKKF”Veseli cvetovi”Dellçevë

• Komuna e Karposhit , Shkup, objekti”Bumbarçe”në l. Kozle, në përbërje të IPKKF”Prolet”Karposh

2018

IPKKF

• Komuna e Vrapçishtes, f. Vrapçishtë, IPKKF”Pranvera”;

• Komuna e Zrnovcit, Zrnovcë, IPKKF”Biserçinja”;

• Komuna e Krivogashtanit, f. Krivogashtan,”Veselloto Shtrkçe”

OBJEKTE: 

• objekti”Detelinka”në përbërje të IPKKF”Angell Shajçe”- Kumanovë;

• objekti”Rampo Levkata”në përbërje të IPKKF”E Ardhmja Jonë”-Prilep;

• objekti”Objekti 8 - Bambi”, Komuna e Çashkës, në l.b Çashkë, në përbërje të IPKKF”Dimçe Mirçev”- Veles, Komuna e Velesit;

• objekti”Objekti 9 – Pinoku”, Komuna e Velesit, në f. Karllasllarë, në përbërje të IPKKF”Dimçe Mirçev”- Veles, Komuna e Velesit;

• objekti në Kavadarë, Komuna e Kavadarit, në përbërje të IPKKF”Rada Poceva”Kavadarë

• Komuna e Manastirit, në f. Kravari, objekti”Pranvera 1”, në përbërje të IPKKF”Estreja Ovadija Mara”- Manastir;

• Komuna e Karposh në Shkup, ndryshim i kushteve hapësinore - objekti”Jasmin”në përbërje të IPKKF”Masjki cvet”- Karposh

• Komuna e Tetovës, në f. Xhepçishtë objekti”Rinia”në përbërje të IPKKF”Rinia”Tetovë

• Komuna e Gostivarit, në f. Çegranë objekti”Përparimi”në përbërje të IPKKF”Detska radost”Gostivar

• Komuna e Vinicës, në Vinicë ndyshim i kushteve hapësinore në”Objektin 2”në përbërje të IPKKF”Goce Dellçev”Vinicë.

• Komuna e Çairit në Çari, objekti”Folea”në përbërje të IPKKF”Fidani”Çair, Shkup.

GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE NË:

• Komuna e Staro Nagoriçanit, në f. Nagoricani i Ri, në përbërje të IPKKF”Angell Shajçe”Kumanovë, Komuna Kumanovë.

• Komuna e Mavrovë – Rostushë në f. Skudrinjë, në përbërje të IPKKF”Breshia”Dibër, Komuna e Dibrës.

• Komuna e Sveti Nikollës, në Sveti Nikollë në përbërje të IPKKF”Rahilka Goneva”Sveti Nikollë. 

2019

IPKKF

• Komuna e Sopishtes, në Sopishtë, IPKKF”Ylberi”

• Komuna e Novacit, në Novaci, IPKKF”Bambi”

OBJEKTE: 

• Komuna e Jegunovcit në f. Preljubishtë, në përbërje të IPKKF”Mollëzat”Jegunovcë;

• Komuna e Karposhit në Bardovcë, në përbërje të IPKKF”Raspeana mlladost”Karposh;

• Komuna e Aerodromit, në l. Aerodrom, në përbërje të IPKKF”Buba Mara”Aerodrom;

• Komuna e Kërçovës, në l. Bala Maallo, në përbërje të IPKKF”Olga Miceska”Kërçovë.

• Komuna e Probishtipit, në Probishtip, në përbërje të IPKKF”Goce Dellçev”Probishtip

• Komuna e Gazi Babës, në f. Jurumlerë, në përbërje të IPKKF”25 Мајi”Gazi Babë, Shkup (ndryshim i kushteve hapësinore)

• Komuna e Krivogashtanit,  në f. Obrshane, në përbërje të IPKKF”25 Мајi”Veselloto Shtrkçe, Krivogashtanë

• Komuna e Vallandovës, në f. Brajkovcë, në përbërje të IPKKF”Kalinka”Vallandovë

• Komuna e Strumicë, Klon 5, në përbërje të IPKKF”Detska radost”Strumicë

• Komuna e Kavadarit ,,Snezhana,, në përbërje të IPKKF”Rada apoceva”Kavadarë (ndryshim i kushteve hapësinore)

• Komuna e Kavadarit, ,,Detelinka,, në përbërje të IPKKF”Rada apoceva”Kavadarë (ndryshim i kushteve hapësinore)

• Komuna e Shuto Orizares, IPKKF,, 8 Prilli,,- Shuto Orizare, Shkup (ndryshim i kushteve hapësinore)

• Komuna e Vrapçishtes, në f. Dobridoll, në përbërje të IPKKF”Pranveraj”Komuna e Vrapçishtes

• Komuna e Gazi Babës, në l. Zhelezarë, objekti Kalinka në përbërje të IPKKF”Detska Radost, Gazi Babë Shkup (ndryshim i kushteve hapësinore)

• Komuna e Strumicës, Klon 7 në f. Kuklesh, në përbërje të IPKKF”Detska Radost”Strumicë

• Komuna e Shtipit, Klon 7 në l. Senjak objekti”Ylberi”në përbërje të IPKKF”Astibo”Shtip

• Komuna e Çeshinovës - Obleshevë, Objekti”Shtrkçe”në f. Spanshevë”Ylberi”në përbërje të IPKKF”Yjet”-Çeshinovë- Obleshevë

• Komuna e Demir Kapisë Objekti”Dielli”në f. Koreshnicë në përbërje të IPKKF”Boris Trajkovski”– Demir Kapi

GRUPE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE NË:

• Komuna e Kavadarit, në f. Marena, në përbërje të IPKKF”Rada Poceva”Kavadarë

• Komuna e Pllasnicës, në f. Pllasnicë, në përbërje të IPKKF”Olga Miceska”Kërçovë

• Komuna e Rosomanit, në përbërje të IPKKF”Detska Radost”Strumicë

• Komuna e Strumicës, në f. Murtinë, në përbërje të IPKKF”Olga Miceska”Kërçovës

• Komuna Kavadarë, në f. Vozarcë , në përbërje të IPKKF”Rada Poceva”Kavadarë

2020

IPKKF

 • Komuna e Llozovës në f. Llozovë IPKKF”Srcko”
 • Komuna e Bërvenicës në f. Bërvenic IPKKF”Сонце – Dielli”
 • Komuna e Bogovinjës në l.b Kamenjan IPKKF”JETA”
 • Komuna e Çashkës IPKKF”Bambi”

 OBJEKTE:  

 • Komuna e Sveti Nikollës në f. Llozovë, në përbërje të IPKKF”Rahilka Goneva”Sveti Nikollë
 • Komuna e Vrapçishtes në f. Negotinë, në përbërje të IPKKF”Pranvera”Vrapçishtë
 • Komuna e Gostivarit në f. Dollni Banjica,objekti”Dielli”në përbërje të IPKKF”Detska Radost”Gostivar
 • Komuna e Sarajit në f. Kondovë, objekti”Flutura”në përbërje të IPKKF”Filizi”Komuna e Sarajit
 • Komuna e Ilindenit në f. Milladinovci, objekti”Prv Çekor”në përbërje të IPKKF”Goce Dellçev”Komuna e Ilindenit
 • Komuna e Resnjës,objekti”Mollëzat”në përbërje të IPKKF”11 Shtatori”Komuna e Resnjës

2021 

 IPKKF

 • Komuna e Bosilovës në f. Bosilovë IPKKF”Srekni nasmevki”

OBJEKTE: 

 • Komuna e Gjevgjelisë në f. Prdejci,objekti”Razvigorçe”në përbërje të IPKKF”Detska Radost”Gjevgjeli
 • Komuna e Negotinës në Negotinë, objekti”Temjanushkë”në përbërje të IPKKF”Femo Kullakov”, Negotinë
 • Komuna e Gazi Babës në f. Stajkovcë, objekti”Flutura”në përbërje të IPKKF”25 Мајi”, Gazi Babë
 • Komuna e Dellçevës në f. Razllovcë, objekti”Objekti numër 3”në përbërje të IPKKF”Veseli Cvetovi”, Dellçevë
 • Komuna e Kavadarit në Kavadarë,objekti”Dielli”në përbërje të IPKKF”Rada Poceva”, Kavadarë

 

ΙΙ. QENDRA PËR ZHVILLIMIN E HERSHËM TË FËMIJËVE NË PËRBËRJE TË IPKKF/ QENDRA PUBLIKE PËR ZHVILLIM TË HERSHËM TË FËMIJËVE:

2014

1. Komuna e Aerodromit, f. Dollno Lisiçe”Sllonçe”, në përbërje të IPKKF “Buba Mara”, Aerodrom, Shkup

2. Komuna e Probishtipit, f. Ratavicë”Jagotka”, në përbërje të IPKKF “Goce Dellçev”, Probishtip

2015

1. Komuna e Tetovës, 3 qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve, në përbërje të IPKKF “Rinia”, Tetovë, prej të cilave në:

 •  f. Falisht
 •  f. Reçicë e Madhe
 •  f. Sellcë

2. Komuna e Gostivarit, 2 qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve, në përbërje të IPKKF “Detska Radost”, Gostivar, prej të cilave në:

 •  Cigllanë
 •  Debresh

3. Komuna e Shtipit, qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve në:

 • përbërje e IPKKF “Astibo”, Shtip, dhe në
 • përbërje e IPKKF”Vera Ciriviri Trena”, Shtip

4. Komuna e Radovishit, 3 qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve -në përbërje të IPKKF “Aco Karamanov”, Radovish, prej të cilave në:

 • l.b Shein Maalle,
 • f. Jargulicë, dhe
 • f. Podaresh

5. Komuna e Konçes, si Qendër publike për zhvillim të hershëm të fëmijëve

6. Komuna e Zhupës, si Qendër publike për zhvillim të hershëm të fëmijëve

7. Komuna e Mogillës, si Qendër publike për zhvillim të hershëm të fëmijëve

8. Komuna e Dollnenit, në përbërje të IPKKF “E Ardhmja Jonë”, Prilep

2016

1. Komuna e Kumanovës,”Bambi”në përbërje të IPKKF”Agnell Shajçe”, k. Kumanovë

2. Komuna e Kumanovës,”Dielli”në përbërje të IPKKF “Angell Shajçe”, k. Kumanovë

3. Komuna e Manastirit, 5 Qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve, prej të cilave 3 në përbërje të IPKKF”Estreja Ovadija Mara”të cilat gjenden në f. Gorno Orizare, f. Karaman dhe f. Logovardi dhe 2 në përbërje të IPKKF “Majski Cvet”që gjenden në hapësirat e SHK”Gjorgji Sugarev”dhe të cilat gjenden në hapësirat e SHK”Gjorgji Sugarev”dhe BU”Taki Daskallo”

4. Komuna e Krivogashtanit, l.b Obrshan, si Qendër publike për zhvillim të hershëm të fëmijëve

5. Komuna e Tetovës, 3 qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve, në përbërje të IPKKF”Rinia”, Tetovë, që gjenden në f. Falishtë, l.b Potok dhe l.b Teqe.

6. Komuna e Prilepit”Trizlla”në përbërje të IPKKF “E Ardhmja Jonë”, f. Prilep

7. Komuna e Radovishit,”Vredni Pçeliçki”, në përbërje të IPKKF”Aco Karamanov”, f. Zleovë, k. Radovish

 2018

1. Komuna e Radovish,”Zdravec”, në përbërje të IPKKF “Aco Karamanov”, f. Pokrajçevë, k. Radovish

2. Komuna e Vinicës,”Potoçinja”, në përbërje të IPKKF”Goce Dellçev”, f. Leski, k. Vinicë

3. Komuna e Gostivarit, në përbërje të IPKKF ,, Detska Radost”, në f. Raven dhe f. Forinë, k. Gostivar

2019

1. Komuna e Tetovës, në përbërje të IPKKF “Rinia”, f. Brdovec dhe f. Ravenj

2. Komuna e Koçanit, në përbërje të IPKKF”Pavlina Venjanova”, f. Trkanje

3. Komuna e Krivogashtanit, në përbërje të IPKKF”Veselloto Shtrkçe”, f. Bella Crkva

4. Komuna e Demir Kapisë, në përbërje të IPKKF”Boris Trajkovski”, f. Bistrincë (jashtë funksionit)

5. Komuna e Krushevës, në përbërje të IPKKF”Gonxha Tufa”, f. Buxhim

2021

1. Komuna Tetovës, në përbërje të IPKKF “Rinia”, -”Lisec”f. Ravenj

 

ΙΙΙ. INSTITUCION PRIVAT PËR FËMIJË – QENDRA PËR ZHVILLIM TË HERSHËM TË FËMIJËVE;

2014

 • Komuna e Karposhit, l. Taftalixhe, “М- Qendra edukative”, Shkup

2015

 • Komuna e Çairit, Çair, “Sumnal”, Shkup
 • Komuna e Manastirit, ”Bonbonçinja”
 • Komuna e Qendrës, Shkup, “Mis popins”

2019

 • Komuna e Karposhit – Shkup”Mara Buba Mara”

 2021

 • Komuna e Karposhit – Shkup”Da Vinçi Kids”

 

ΙV. INSTITUCIONE PRIVATE TË FËMIJËVE – KOPSHTE TË FËMIJËVE:

2011

1.  ”Vesellata druzhina”, Shkup

2012 

2. “Izvorçe-Monstesori”, Shkup

2013

3. “IPS Grup”, Shkup

4. “Pikolini”, Shkup

5. “Grin Haus”, Shkup

2014

6. “Snezhana-Blanshnezh”, Shkup

7.”Guldeste”, Gostivar

8. “Kësulkuqja”, Shkup

9.”Detsko carstvo”, Shkup

10. “Spirit”, Shkup

11.”Akademia internacionale e fëmijëve”, Shkup

12.  ”Abecedar”, Ohër

13. “Gjenitë e vegjël”, Manastir

2015

15. “Tviti”- Manastir

16.  ”Rea”, Tetovë

17. “Star”, Gostivar

18.”International Kids Akademy”, Shkup

19. “TiA”, Tetovë

2016

20.”Liliput Dvorçe”, Shkup

21.”Akademia Britaneze e Fëmijëve”, Shkup

2017

22. ”Little me preschool international”, Shkup

23.”Bota e kolores”, Shkup

      ”Bota e kolores 2”, Shkup

24.”KOPSHTI COOL KIDS”, Shkup

2018 

25.”Alja”, Tetovë

26.”Miss Poppins”, Shkup

2019 

- “IPS 1”, Shkup 

- Yjet  - Komuna e Butelit-Shkup

- Amiçi - Koçan

2020

-”Nikulec Kreativa”Shkup

-”Xunica”Gjevgjeli

2021 

-”Hapa të vegjël”, Manastir

-”Bletëza”Tetovë

-”Princi i vogël”– Qendër, Shkup

-”Xhungla”– Karposh, Shkup

 

V. KOPSHTI I FËMIJËVE / I ORGANIZUAR SI NJËSI ORGANIZATVE NË PËRBËRJE TË SHKOLLËS PRIVATE:

2015

1. “Nova”, Shkup 

2. “QSI”Parashkollore, Shkup

3. “Gonxha”, Shkup 

2018

 1. “MAARIF KINDERGARDEN”, Komuna e Bërvenicës
 2. “MAARIF KINDERGARDEN”- SHKUP, Komuna e Çairit, Shkup

 

VΙ. KOPSHTI I FËMIJËVE / I ORGANIZUAR SI NJËSI ORGANIZATIVE NË PËRBËRJE TË PERSONAVE JURIDIK PËR NEVOJAT E PUNËTORËVE TË TYRE:

 2015

1.”Okiteks Bambini”, Shkup

2.”Mini fini buxhetçinja”, Shkup

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.