Известување

Кандидати кои успешно го положија теоретскиот и практичниот дел од испитот заклучно со 13.06.2024 година

Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање објавува сесии за аплицирање за издавање на општа лиценца за работа во дејноста социјална заштита и сесии за стекнување со посебна лиценца за водител на случај

Доколку потребната документација се доставува по пошта потребно е на ковертот да се назначи точно за која лиценца се аплицира.

Кандидатите кои имаат промена на идентитет (лично име и презиме) потребно е да достават доказ за личниот идентитет (извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани или решение за промена на лично име) 

НАПОМЕНА: КАНДИДАТИТЕ КОИ ЌЕ АПЛИЦИРААТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ Е ТОА ОПШТА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ПОСЕБНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВОДИТЕЛ НА СЛУЧАЈ, ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА ГИ ДОСТАВАТ ВО ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР И ДА ГО ПОЧИТУВААТ РОКОТ ЗА ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДО КОМИСИЈАТА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ. БАРАЊАТА КОИ СЕ ПОДНЕСЕНИ ПО ИСТЕКОТ НА ПРЕДВИДЕНИОТ РОК, НЕМА ДА БИДАТ ЗЕМЕНИ ВО ПРЕДВИД.

Издавање на општа лиценца за работа

Издавање на општа лиценца за работа, се врши на стручни работници вработени во дејноста социјална заштита, односно вработени во јавни и приватни установи за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги. На вработените во јавните установи лиценца за работа во дејноста социјална заштита им се издава само доколку се распоредени на работно место даватели на јавни услуги.

Аплицирањето за издавање на лиценца се врши во точно определени сесии за аплицирање кои се објавуваат во делот Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа.

Кандидатите кои аплицираат во сесиите за издавање на лиценца за работа, потребно е да поднесат барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во рокот кој ќе биде наведен во сесијата и истите треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива.

Потребни документи за аплицирање:

Повеќе

Издавање на посебна лиценца за водител на случај

Посебна лиценца за водител на случај се издава на стручни работници вработени во центар за социјална работа. За посебна лиценца за водител на случај може да аплицираат вработените во центар за социјална работа кои се  распоредени на работно место водител на случај. 

Аплицирањето за стекнување со посебна лиценца  за водител на случај се врши во точно определени сесии кои се објавуваат во делот Сесии за аплицирање за издавање на посебна лиценца за водител на случај во центар за социјална работа.

Кандидатите кои аплицираат е потребно  да поднесат барање за полагање на посебен испит за стекнување со посебна лиценца за водител на случај, заедно со другите потребни документи во рокот кој ќе биде наведен во сесијата и истите да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје , ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање (за посебна лиценца), по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за аплицирање:

Повеќе

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од посебниот испит за лиценца за водител на случај

 • Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21
 • Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19
 • Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, рехабилитација и реинтеграција и ресоцијализација и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за дневен престој, центар за рехабилитација и центар за ресоцијализација  (150/20, 172/21, 47/23)
 • Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, стандардите за давање на услугата згрижување, нормативите и стандардите за вршење на дејноста на центарот за поддршка на згрижувачки семејства, за простор, средства, кадри и начинот на водење на евиденција и потребната документација за згрижувачките семејства (288/20)
Обновување на лиценца за работа

Поднесување на барање за обновување на лиценца за работа е одговорност на самиот стручен работник и барањето за  обновување  на  лиценца  за  работа  се  поднесува најмалку  три месеци пред истекот на важноста на лиценцата.

Барањето за обновување на лиценца, заедно со другите потребни документи стручните работници треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива.

                Потребни документи за обновување на лиценца:

Повеќе
Продолжување на лиценца за работа 

Поднесување на барање за продолжување на лиценца за работа доставува стручниот работник, кој од оправдани причини (болест, породилно отсуство, платено или неплатено отсуство и слично) не ги исполнил условите за обновување на лиценца, односно нема доволен број на бодови, согласно Програмата за континуирана професионална едукација во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги.

Барањето за продолжување на лиценца заедно со другите потребни документи стручниот работник ги доставува на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива, веднаш по враќањето на работа.  Комисијата за лиценцирање ја продолжува лиценцата за работа за наредните шест месеци по враќање на работа, во кој период стручниот работник треба да ја заврши задолжителната едукација, односно да ја заврши континуираната едукација.

                Потребни документи за продолжување на лиценца:  

Повеќе

Членови на Комисија

Членови на Комисија за лиценцирање за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита:
 • м-р Климентина Спасовска – претседател;
 • м-р Емилија Размоска;
 • Ана Бошњак;
 • проф. д-р Сунчица Димитријоска;
 • проф. д-р Софија Георгиевска;
 • доц. д-р Даниел Павловски;
 • Елка Тодорова;
 • Валдета Вукељ и
 • Љубица Панова.

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа и во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, во заедницата и советување) во центар за социјални услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семејства

 • Закон за социјална сигурност за старите лица (104/19)
 • Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство (24/21

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

База на прашања за посебен испит за лиценца за водител на случај

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, во заедницата и советување) во центар за социјални услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семејства 

Начин на полагање на стручен испит 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }