Членови на Комисија  Повеќе
Издавање на општа лиценца за работа Повеќе
Обновување на лиценца за работа Повеќе
Продолжување на лиценца за работа  Повеќе

Сесии за аплицирање за издавање на лиценца за работа

Термини и распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит 

Резултати од теоретскиот дел од стручен испит 

Термини и распоред за полагање на практичен дел од стручен испит 

 Резултати од практичен дел од стручен испит

Повеќе
Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит Повеќе

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Прашања

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, во заедницата и советување) во центар за социјални услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семејства 

Прашања

Начин на полагање на стручен испит 

Програма за полагање на стручен испит

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/2020)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->