Bashkëpunim bilateral 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale rregullisht lidh dhe zbaton marrëveshje për bashkëpunim bilateral me ministritë e vendeve të tjera, përgjegjëse për çështjet e punës dhe politikës sociale. Kështu, deri më tani Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim bilateral me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të Bullgarisë, me GIP International (Ministria e Punës, Punësimit, Formimit Profesional dhe Dialogut Social) Republika e Francës, Ministria e Punës, Çështjet Familjare dhe Sociale të Republikës së Sllovenisë, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Familjes së Republikës Sllovake, Shërbimi Publik Federal për Punë, Punësim dhe Dialog Social i Mbretërisë së Belgjikës, Ministria e Punës dhe Sigurisë Sociale dhe Ministria për Çështje familjare dhe politika sociale e Republikës së Turqisë, Ministria e Çështjeve Sociale e Republikës së Estonisë, Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale e Republikës Çeke, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e Malit të Zi, Ministria e Politikës Sociale dhe Rinisë së Republikës së Kroacisë, Ministria Federale e Punës, Çështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit e Republikës së Austrisë, Qendra Evropiane për Politikat Sociale dhe Hulumtim në Vjenë, Austri, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e Federatës Ruse dhe Ministria e Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore të RK Kinë. Aktualisht janë duke u zhvilluar konsultime për të lidhur disa marrëveshje për bashkëpunim bilateral me ministri të tjera partnere nga disa vende.

Bashkëpunim bilateral me Bullgarinë   

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë në vitin 2003 ka nënshkruar Marrëveshje për bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Bullgarisë në fushën e punës dhe politikës sociale. Aktivitetet e shumta të dala nga kjo Marrëveshje, të cilat ishin në funksion të zbatimit të saj, i referoheshin më së shumti fushave të: tregut të punës, dialogut social, sigurimit pensional dhe invalidor dhe përfshirjes sociale.

Me qëllim forcimin e bashkëpunimit të përgjithshëm bilateral me Republikën e Bullgarisë dhe dëshirën për zgjerimin dhe thellimin e bashkëpunimit në fushën e ligjit të punës, tregut të punës dhe luftës kundër punës së padeklaruar, në përputhje me ligjet dhe rregulloret ekzistuese në të dy vendet, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Bullgarisë, më 25.11.2014, në Sofje, Bullgari, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në fushën e ligjit të punës, tregut të punës dhe luftës kundër punës së padeklaruar mes dy ministrive.

Me nënshkrimin e këtij Memorandumi, të dy ministritë do të shkëmbejnë dokumente dhe informacione në lidhje me legjislacionin dhe ndryshimet e tyre, si dhe shkëmbim reciprok të ekspertëve për të shfrytëzuar përvojat e palës tjetër në temat që kanë të bëjnë me këto çështje: harmonizimi i punës, legjislacioni, zbatimi i legjislacionit për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës, mbrojtja nga ngacmimet në vendin e punës, pjesëmarrja e punonjësve përmes përfaqësuesve të tyre në menaxhimin e kompanive, shkëmbimi i përvojave në lidhje me dialogun social dhe marrëveshjet kolektive në nivel dege dhe punëdhënësi, punë sezonale dhe politikat dhe masat për lehtësimin dhe parandalimin e punës së padeklaruar, kryerjen e inspektimeve, tejkalimin e situatës me punësimin informal dhe zgjidhjet ligjore në atë drejtim, llojet e politikave aktive të punësimit për të papunët afatgjatë, të rinjtë dhe grupet e rrezikuara të qytetarëve, shfrytëzimi i mjeteve nga Fondi Social Evropian për politikat dhe programet aktive të punësimit, metodat për matjen e efektivitetit të programeve aktive të punësimit dhe shkëmbimin e përvojave dhe ekspertëve në fushën e migrimit për motive punësimi dhe integrimit të emigrantëve.

Ky memorandum është i vlefshëm për një periudhë dy vjeçare, pas së cilës do të rinovohet automatikisht për periudha të tjera dyvjeçare nëse asnjëra nga Palët nuk e njofton tjetrën për qëllimin e saj për të përfunduar këtë Memorandum, të paktën tre muaj përpara datës së skadimit të tij.
 

Bashkëpunimi bilateral me Francën

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë dhe GIP International (Grupi i Interesit Publik për Zhvillimin e Asistencës Teknike dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar - Ministria e Punës, Punësimit, Aftësimit Profesional dhe Dialogut Social) të Republikës së Francës, kanë bashkëpunuar në mënyrë aktive në fushën e respektimit të normave sociale, zhvillimi i dialogut social në Republikën e Maqedonisë, rritja e punësimit, lufta kundër varfërisë, lufta kundër përjashtimit social etj. Kështu, në periudhën 2006-2015, të dyja palët përfunduan gjashtë programe për bashkëpunim bilateral. Programi i parë i bashkëpunimit është përmbyllur për vitin 2006, i dyti për vitin 2007 (i vlefshëm për vitin 2008) dhe i treti për periudhën 2009-2011, i katërti për periudhën 2011 me projeksione për vitin 2012, i pesti për periudhën 2012-2014 dhe i gjashti për periudhën 2015 -2016. Secili prej këtyre programeve është i mbushur me çështje kyçe në fushën e punës dhe mbrojtjes sociale, të cilat janë pjesë e legjislacionit të Bashkimit Evropian, dhe transpozimi dhe zbatimi i të cilave nga Republika e Maqedonisë janë të nevojshme për proceset e saj eurointegruese.

Bashkëpunimi bilateral me Slloveninë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë në vitin 2003 ka lidhur Marrëveshje për bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Familjes dhe Çështjeve Sociale të Republikës së Sllovenisë në fushën e punës dhe politikës sociale. Për zbatimin e tij, të dyja palët përgatitën një Program Bashkëpunimi për periudhën 2010-2011. Programi fokusohet në çështjet: dialogu social, tregu i punës, sigurimi i pensioneve dhe aftësisë së kufizuar, koordinimi i sistemeve të sigurimeve shoqërore, flukset e migracionit dhe çështjet që lidhen me pritjen e azilkërkuesve dhe refugjatëve, kujdesi për personat e përjashtuar social (përgatitja e një Memorandumi të Përbashkët Përfshirjeje), puna me përdoruesit e drogës, bashkëpunimi me OJQ-të, deinstitucionalizimi dhe decentralizimi dhe të drejtat e fëmijëve.

Bashkëpunim bilateral me Sllovakinë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë, më 26 janar 2010 në Bratislavë, ka lidhur Marrëveshje për bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Familjes të Republikës së Sllovakisë. Marrëveshja e bashkëpunimit është një mundësi e shkëlqyer për shkëmbimin e njohurive dhe përvojës në fushën e punës, punësimit dhe mbrojtjes sociale, dhe veçanërisht përqendrohet në fushat: politikat aktive të punësimit me theks të veçantë në mbështetjen e punësimit për romët dhe grupet e tjera të margjinalizuara të popullsisë, dialogun social, përvojat e Republikës Sllovake në përdorimin e fondeve nga Fondi Social Evropian, si dhe mundësitë për zbatimin e projekteve të binjakëzimit. Vlefshmëria e kësaj Marrëveshjeje është për periudhën 2010-2012.

Bashkëpunim bilateral me Belgjikën

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë, më 21.01.2013 në Bruksel dhe Shërbimi Publik Federal për Punë, Punësim dhe Dialog Social i Mbretërisë së Belgjikës, nënshkruan Deklaratën e përbashkët për bashkëpunim në fushën e punës ndërmjet dy ministri.

Deklarata e Bashkëpunimit është një mundësi e shkëlqyer për shkëmbimin e njohurive dhe përvojave në drejtim të harmonizimit të rregulloreve të punës me standardet e Bashkimit Evropian; promovimin dhe zhvillimin e dialogut social; zgjidhja e konflikteve individuale dhe kolektive të punës; zhvillimi i Politikës Kombëtare të Punësimit që zbaton Strategjinë Evropiane të Punësimit dhe Strategjinë e BE-së 2020; Instrumentet e monitorimit dhe analizës së tregut të punës; një politikë e mosdiskriminimit, diversitetit dhe një politikë e mundësive të barabarta në vendin e punës dhe aksesit në punë; përmirësimin e efikasitetit të inspektimit të punës dhe mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve në vendin e punës.
Vlefshmëria e Deklaratës është për një periudhë dyvjeçare, pas së cilës do të vazhdohet automatikisht me vazhdim të njëjtë, përveç rastit kur njëra nga palët dorëzon një njoftim me shkrim një muaj përpara përfundimit të periudhës.

Bashkëpunim bilateral me Turqinë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë, më 5 shtator 2013 në Ankara dhe Ministria e Punës dhe Sigurisë Sociale e Republikës së Turqisë, nënshkruan Marrëveshje për bashkëpunim në fushën e punës, sigurimit social dhe punësimit ndërmjet dy ministritë.

Marrëveshja e bashkëpunimit është një mundësi për punonjësit e dy ministrive që të ndihmojnë dhe bashkëpunojnë në krijimin dhe zbatimin e politikave në fushën e punës, punësimit dhe sigurisë sociale, të cilat do të sigurojnë krijimin e kushteve më të mira të jetesës për qytetarët e të dy vendeve mike. Një bashkëpunim i tillë do të bëhet kryesisht përmes shkëmbimit të përvojave dhe njohurive për gjendjen aktuale në këto fusha, por edhe për planet strategjike për të ardhmen.

Kjo Marrëveshje mbulon, ndër të tjera, temat: të drejtat e punësimit, çrrënjosjen e punës së fëmijëve, sigurinë dhe shëndetin në punë të punëtorëve, inspektimin e punës, politikat e punësimit dhe monitorimin e zhvillimit të tregut të punës, rehabilitimin profesional të personave me aftësi të kufizuara dhe sigurimet shoqërore.

Kjo Marrëveshje është e vlefshme për një periudhë prej një viti dhe do të rinovohet automatikisht për periudhat pasuese njëvjeçare nëse asnjëra nga Palët Kontraktuese nuk njofton Palën tjetër për qëllimin e saj për të përfunduar këtë Marrëveshje të paktën tre muaj përpara datës së skadimit të saj.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria e Familjes dhe Politikave Sociale të Republikës së Turqisë, më 19.01.2015, në Ankara, Republika e Turqisë, nënshkruan Deklaratë të synimeve në fushën e politikave sociale ndërmjet të dyjave ministrive. Nënshkrimi i kësaj Deklarate do të kontribuojë ndjeshëm në forcimin dhe thellimin e bashkëpunimit të përgjithshëm dypalësh me këtë vend dhe në të njëjtën kohë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për Ministrinë tonë për të shkëmbyer përvoja, njohuri dhe ekspertë për një sërë çështjesh që mbulohen nga kjo Deklaratë, si për shembull në lidhje me shërbimet sociale për familjen, gratë, fëmijët, të moshuarit dhe invalidët.


Bashkëpunim dypalësh me Estoninë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria për Çështje Sociale e Republikës së Estonisë, më 2.9.2014 në Talin, Estoni, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në fushën e punës, punësimit dhe politikës sociale ndërmjet dy ministri.

Memorandumi i bashkëpunimit parasheh që bashkëpunimi në tre vitet e ardhshme të bëhet kryesisht në fushën e punësimit, zhvillimit dhe zbatimit të politikave të punësimit, mbrojtjes sociale, përkatësisht zhvillimit dhe zbatimit të politikave dhe masave për trajtimin e varfërisë dhe përjashtimit social të personave që sillen në çdo lloj rreziku social, pastaj në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, me theks të veçantë në kujdesin e fëmijëve me nevoja të veçanta, sistemin e sigurimeve shoqërore, mbrojtjen në punë, mundësitë e barabarta për gratë dhe burrat, si dhe aktivitetet e lidhura me fillimin e negociatave për anëtarësim në BE.

Gjithashtu, duke qenë se Estonia është tashmë anëtare e Bashkimit Evropian, Memorandumi i Bashkëpunimit me këtë vend është një mundësi e shkëlqyer për ministrinë tonë që të shfrytëzojë përvojat, njohuritë dhe mësimet e nxjerra të tyre që do të jenë një ndihmë e madhe në përgatitjen e dokumenteve strategjike, legjislacionin dhe përcaktimin e projekteve të ardhshme. Bashkëpunimi do të realizohet përmes shkëmbimit të ekspertëve, pjesëmarrjes së ndërsjellë në seminare, konferenca dhe ngjarje të tjera ndërkombëtare, të cilat do të organizohen në territoret e të dy vendeve, realizimi i vizitave studimore me punonjësit e të dy ministrive, si dhe realizimi i projekteve të cilat janë në interes të ndërsjellë për të dyja ministritë. 

Bashkëpunim dypalësh me Republikën Çeke

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov dhe ministrja e Punës dhe Çështjeve Sociale e Republikës Çeke, Mikaela Marksova në Pragë nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në fushën e punës, punësimit dhe politikës sociale.

Republika e Maqedonisë dhe Republika Çeke kanë interes të përbashkët të shprehur për zhvillimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve miqësore. Prandaj, nënshkrimi i Memorandumit parashikon bashkëpunim aktiv të dy ministrive në fushën e kujdesit për grupet e rrezikuara, shërbimeve sociale, sigurimeve shoqërore, përfitimeve sociale, Ligjit për marrëdhëniet e punës, politikat e tregut të punës dhe punësimit, dialogut social dhe negociatave kolektive.

Gjithashtu, memorandumi i lidhur në të ardhmen parasheh fillimin e projekteve të përbashkëta, organizimin e konferencave, seminareve, vizitave studimore.

Ky lloj shkëmbimi i përvojave dhe thellimi i bashkëpunimit me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, i ndihmon procesit integrues evropian të Republikës së Maqedonisë. 

Bashkëpunim bilateral me Malin e Zi

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i Republikës së Maqedonisë, Dime Spasov, dhe Ministrja e Punës dhe Përkujdesjes Sociale e Malit të Zi, Zorica Kovaçeviq, më 24 qershor në Shkup dhe më 3 korrik 2015 në Podgoricë, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim nga fusha e punës, punësimit dhe politikës sociale.

Republika e Maqedonisë dhe Mali i Zi kanë shprehur interes të ndërsjellë për zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e punës, punësimit dhe politikës sociale me qëllim të integrimit më të shpejtë të tyre në BE. Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit është një mundësi e shkëlqyer për shkëmbimin e përvojave, informacionit dhe njohurive mes dy vendeve në fushën e rritjes së punësimit me theks të veçantë në punësimin e të rinjve, shkëmbimin e përvojave në procesin e përgatitjes së Strategjisë Kombëtare të Punësimit dhe dokumenteve të tjera strategjike, përgatitja e legjislacionit të punës, mbrojtja dhe shëndeti në punë, nxitja e dialogut social, reformat e sigurimeve pensionale dhe invalidore, mbrojtja e fëmijëve, punësimi i personave me aftësi të kufizuara, programet për përfshirjen sociale të grupeve në rrezik të varfërisë dhe përjashtimit social, shkëmbimi i përvojave, në lidhje me përdorimin e fondeve të Asistencës së Para-anëtarësimit të BE-së (IPA), si dhe shkëmbimin e përvojave për realizimin e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian - shqyrtimin, hapjen dhe zhvillimin e negociatave dhe përmbushjen e kritereve për anëtarësim në Union, veçanërisht për kapitujt 3.19 Politika sociale dhe punësimi dhe 3.02 Lëvizje e lirë e punëtorëve.

Gjithashtu, memorandumi i lidhur parasheh fillimin e projekteve të përbashkëta, organizimin e konferencave, seminareve, vizitave studimore. 

Bashkëpunim bilateral me Kroacinë

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i Republikës së Maqedonisë, Dime Spasov dhe Ministrja e Politikës Sociale dhe Rinisë së Republikës së Kroacisë, Milanka Opaçiq, më 4 shtator në Shkup dhe më 22 shtator 2015 në Zagreb, me shkëmbiin e nënshkrimeve, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në fushën e politikës sosciale

Duke qenë se Republika e Kroacisë është tashmë një vend anëtar i BE-së, nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit është një mundësi e shkëlqyer për shkëmbimin e përvojave, informacionit dhe njohurive ndërmjet dy vendeve në fushën e politikave sociale me theks të veçantë në këshillimin për martesën dhe familjen dhe futja e ndërmjetësimit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve familjare, angazhimet strategjike për uljen e varfërisë dhe përjashtimit social si dhe zbatimi dhe monitorimi i tyre, deinstitucionalizimi i institucioneve për mbrojtjen sociale, mbrojtjen e fëmijëve, të pastrehët dhe pasigurinë e strehimit të personave në rrezik të varfërisë dhe përjashtimit social.

Memorandumi parashikon që bashkëpunimi të bëhet përmes shkëmbimit të ekspertëve, pjesëmarrjes së ndërsjellë në seminare, konferenca dhe ngjarje të tjera ndërkombëtare, të cilat do të organizohen në territoret e të dy vendeve, realizimi i vizitave studimore të punonjësve të të dy ministrive, si dhe realizimi i projekte të përbashkëta në fushën e politikave sociale, të cilat janë me interes të përbashkët për të dy ministritë. 

Bashkëpunim bilateral me Austrinë

Letër qëllimi për bashkëpunim në fushën e punësimit dhe politikës sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Mila Carovska dhe Qendra Evropiane për Politikë Sociale dhe Hulumtime më 26.09.2019 nënshkruan Letër qëllimi për bashkëpunim në fushën e punësimit dhe politikës sociale.
 
Memorandum për mirëkuptim

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, ambasadori i Republikës së Austrisë, Georg Vucas dhe Atasheu austriak për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Bilaterale dhe Çështjet e Politikës Sociale, Harald Fuger realizuan takim më 11.6.2021 ku u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria Federale e Punës, Çështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Republikës së Austrisë.

Ky memorandum, i cili u nënshkrua nga ministrja Shahpaska dhe ministri federal Anshober në fillim të vitit 2021, vazhdon bashkëpunimin e pasur dhe intensiv ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë Federale të Punës, Çështjeve Sociale dhe mbrojtja e konsumatorit të Republikës së Austrisë. Në takim u konfirmuan marrëdhëniet miqësore ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Austrisë. Republika e Austrisë është partner dhe përkrahës i rëndësishëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimeve evropiane. Nënshkrimi i këtij memorandumi konkretizon bashkëpunimin e dy ministrive për sistemet e mbrojtjes sociale, mbrojtjen sociale për kategori të ndryshme viktimash, çështjet që kanë të bëjnë me ndihmën sociale, integrimin social dhe profesional të personave me aftësi të kufizuar dhe grupeve të tjera të personave në rrezik të margjinalizimit, sigurisë, kujdesit në punë, kujdesit afatgjatë dhe shërbimet sociale për grupe të ndryshme të synuara, si dhe reduktimin e varfërisë, si dhe politikat dhe masat sociale për grupet e synuara individuale.

Bashkëpunimi bilateral me Qendrën Evropiane për Politika Sociale dhe Hulumtime

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale i Republikës së Maqedonisë, Dime Spasov dhe Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Evropiane për Politikë Sociale dhe Hulumtime në OKB, Kai Lajsering, më 25 gusht 2016, në Vjenë, Austri, nënshkruan një Letër qëllimi për bashkëpunim në fushën e punësimit dhe politikës sociale. Nënshkrimi i këtij dokumenti parashikon bashkëpunim më të mirë në fushën e punësimit, politikave sociale, aplikimit dhe zbatimit të përbashkët të projekteve të financuara nga BE, mbështetje në përgatitjen e dokumenteve strategjike në fushën e politikave sociale, transferim njohurish përmes shkëmbimit të bashkëpunëtorëve, pjesëmarrje në seminare, seminare dhe ngjarje të tjera që do të organizohen nga Qendra Evropiane.

Bashkëpunimi bilateral me Federatën Ruse

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria e Punës dhe Mbrojtjes Sociale e Federatës Ruse, më 20 tetor 2016, në Moskë nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për bashkëpunim në fushën e punës dhe politikës sociale. Nënshkrimi i këtij Memorandumi është rezultat i interesimit të përbashkët të shprehur të Republikës së Maqedonisë dhe Federatës Ruse për zhvillimin e bashkëpunimit bilateral ndërmjet dy vendeve në fushën e punës dhe politikës sociale. Memorandumi i mirëkuptimit parashikon bashkëpunim aktiv të dy ministrive në fushën e shkëmbimit të njohurive dhe përvojës në fushën e punës dhe legjislacionit të punës, legjislacionit për mbrojtjen e punëtorëve, masave aktive dhe politikave të punësimit, me theks të veçantë, punësimi i të rinjve, legjislacionit në fushën e mbrojtjes sociale, sigurisë sociale, mbështetjes sociale për personat me aftësi të kufizuara, fuqizimit ekonomik të grave etj. Gjithashtu, nënshkrimi i këtij Memorandumi parasheh shkëmbim dokumentesh, konsultime të sesioneve të ekspertëve si dhe takime dhe konferenca për temat e dakorduara.
 
Bashkëpunimi bilateral me RP të Kinës

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria për Burime Njerëzore dhe Siguri Sociale e Republikës Popullore të Kinës, më 15 maj 2017, në Shkup nënshkruan Memorandum për bashkëpunim në fushën e punës dhe sigurimeve shoqërore. Republika e Maqedonisë dhe Republika Popullore e Kinës bashkëpunojnë në disa fusha, e njëra prej tyre është fusha e punës dhe sigurimeve shoqërore. Nënshkrimi i këtij memorandumi synon zgjerimin dhe thellimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e punës dhe sigurimeve shoqërore. Me këtë Memorandum, nëpunësit civilë të dy ministrive kompetente do të kenë një mundësi të shkëlqyer për të shkëmbyer informacione dhe përvoja në fushën e legjislacionit të punës, krijimit dhe zbatimit të politikave të punësimit me theks të veçantë në punësimin e të rinjve, inspektimin e punës dhe sigurimet shoqërore, me theks mbi skemën e sigurimeve shoqërore të pleqërisë. Gjithashtu, nënshkrimi i këtij Memorandumi parasheh shkëmbim vizitash në nivel ministror, shkëmbim vizitash nga ekspertë të fushave të specializuara, organizim të përbashkët të kurseve të trajnimit, seminareve dhe konferencave, realizim të projekteve të përbashkëta në fusha me interes të përbashkët, si dhe me qëllim të zgjidhjes së problemeve në afat të gjatë dhe rrisin cilësinë e jetës së qytetarëve të të dy vendeve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.