SISTEMI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

Në bazë të përcaktimeve kushtetuese për sigurim social, dalin edhe të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor, si të drejta themelore të qytetarëve.

Me ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor rregullohet sigurimi i detyrueshëm pensional i punëtorëve në marrëdhënie të punës si dhe personave fizik që kryejnë veprimtari, bazat e sigurimit pensional me financim kapital, si dhe kushtet e posaçme me të cilat disa kategori të caktuara të të siguruarve i realizojnë të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor.

Më shumë

Kushtet në të cilat ushtrohen të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor

Tek i siguruari që do të ndodh paaftësi e përgjithshme për punë, si dhe i siguruari me aftësi pune të ngecur, i cili për shkak të plotësimit të viteve të caktuara të jetës nuk mund të kryejë punë të tjera të përshtatshme me rehabilitim profesional, fiton të drejtën e pensionit invalidor nëse i plotëson këto kushte:

1) invalideti është shkaktuar nga një dëmtim në punë ose një sëmundje profesionale - pavarësisht nga kohëzgjatja e daljes në pension ose
2) invaliditeti është shkaktuar nga një dëmtim jashtë punës ose nga një sëmundje, me kusht që para shfaqjes së paaftësisë, pra në ditën e përfundimit të sigurimit pasi paaftësia është më e vjetër se 45 vjet jetë dhe të ketë mbushur të paktën 12 vjet shërbimi pensional ose
3) invaliditeti shkaktohet nga një dëmtim jashtë punës ose nga sëmundja nëse personi i siguruar është mbi 30 deri në 37 vjeç, ai duhet të ketë një periudhë pensioni që mbulon 30% të jetës së tij të punës, duke llogaritur jetën e punës si vite të plota dhe personi i siguruar është mbi 37 deri në 45 vjeç, duhet të ketë një moshë pensioni që mbulon 40% të jetës së punës, duke llogaritur jetën e punës për vitet e plota.

Më shumë
Të dhëna për gjendjen e numrit të përfituesve të pensionit për muajin Prill të vitit 2022
Gjendja e përfituesve të pensionit nga pensioni i paguar sipas llojit, sipas të drejtës së arritur dhe pensionit mesatar për muajin Prill të vitit 2022

Lloji i pensionit
Përfitues sipas të drejtës së punës
Përfitues sipas të drejtës ushtarake Përfitues sipas të drejtës bujqësore Gjithsej nr. i përfituesve

Pensioni familjar

74,884  578 58  75.520
Pensioni invalidor 29.052 129 0 29.181
Pensioni i pleqërisë 221.717 217

10

221.944
Gjithsej: 325.653 924 68 326.645
Lloji i pensionit Pension mesatar

Pensioni familjar

13.048
Pensioni invalidor 14.691
Pensioni i pleqërisë 17.638
Pensioni bujqësorë 8.484
Pensioni ushtarak 23.572
Gjithsej: 16.339
Gjendja e përfituesve të pensionit sipas grupeve të pagesës për muajin Prill të vitit 2022

Shuma në denarë Pen.familjar  Pen.invalidor  Pen.pleqërisë  Pen.ushtarak  Pen.bujqësor  Gjithsej  Struktura
Deri  (11.500,00)   33.320 6.395 49.601 1 68 89.385 27.36
(Prej 11.501,00-14.000,00) 21.588 10.788 33.971 0 0 66.347 20.31
Prej (14.001,00- 18.000,00) 11.530 6.350 51.299 44 0 69.223 21.19
Mbi. (18.001,00) 8.446 5.519 86.846 879 0 101.690 31.13
Gjithsej 74.884 29.052 221.717 924 68 326.645 100
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.