SISTEMI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

Në bazë të përcaktimeve kushtetuese për sigurim social, dalin edhe të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor, si të drejta themelore të qytetarëve.

Me ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor rregullohet sigurimi i detyrueshëm pensional i punëtorëve në marrëdhënie të punës si dhe personave fizik që kryejnë veprimtari, bazat e sigurimit pensional me financim kapital, si dhe kushtet e posaçme me të cilat disa kategori të caktuara të të siguruarve i realizojnë të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor.

Më shumë

Kushtet në të cilat ushtrohen të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor

Tek i siguruari që do të ndodh paaftësi e përgjithshme për punë, si dhe i siguruari me aftësi pune të ngecur, i cili për shkak të plotësimit të viteve të caktuara të jetës nuk mund të kryejë punë të tjera të përshtatshme me rehabilitim profesional, fiton të drejtën e pensionit invalidor nëse i plotëson këto kushte:

1) invalideti është shkaktuar nga një dëmtim në punë ose një sëmundje profesionale - pavarësisht nga kohëzgjatja e daljes në pension ose
2) invaliditeti është shkaktuar nga një dëmtim jashtë punës ose nga një sëmundje, me kusht që para shfaqjes së paaftësisë, pra në ditën e përfundimit të sigurimit pasi paaftësia është më e vjetër se 45 vjet jetë dhe të ketë mbushur të paktën 12 vjet shërbimi pensional ose
3) invaliditeti shkaktohet nga një dëmtim jashtë punës ose nga sëmundja nëse personi i siguruar është mbi 30 deri në 37 vjeç, ai duhet të ketë një periudhë pensioni që mbulon 30% të jetës së tij të punës, duke llogaritur jetën e punës si vite të plota dhe personi i siguruar është mbi 37 deri në 45 vjeç, duhet të ketë një moshë pensioni që mbulon 40% të jetës së punës, duke llogaritur jetën e punës për vitet e plota.

Më shumë

Komisioni për revizionin e vendeve të punës të cilave stazhi i sigurimit u llogaritet me kohëzgjatje të shtuar

Dokumente

***Shënim: Me rastin e dorëzimit të Kërkesës për përcaktimin e vendeve të punës në të cilat stazhi i sigurimit konsiderohet (llogaritet) me kohëzgjatje të shtuar dhe/ose kërkesë për revizionin e vendeve të punës në të cilat stazhi i sigurimit konsiderohet me kohëzgjatje të shtuar, dokumentacioni i nevojshëm duhet të dorëzohet në 4 kopje prej letre dhe në formë elektronike në CD ose USB në arkivin e MPPS.

Për pyetje shtesë mund të drejtoheni në:

- tel: 02/3 106 662

- e-mail: dbozinoska@mtsp.gov.mk  

Të dhëna për gjendjen e numrit të përfituesve të pensionit për muajin shtator të vitit 2023 
Gjendja e përfituesve të pensionit nga pensioni i paguar sipas llojit, sipas të drejtës së arritur dhe pensionit mesatar për muajin shtator të vitit 2023  

Lloji i pensionit
Përfitues sipas të drejtës së punës
Përfitues sipas të drejtës ushtarake Përfitues sipas të drejtës bujqësore Gjithsej nr. i përfituesve

Pensioni familjar

75,136 493 42 75,671
Pensioni invalidor 29,158 126 0 29,284
Pensioni i pleqërisë 233,098 179

9

233,286
Gjithsej: 337,392 798 51 338,241
Lloji i pensionit Pension mesatar

Pensioni familjar

15,872
Pensioni invalidor 17,877
Pensioni i pleqërisë 21,708
Pensioni bujqësorë 10,403
Pensioni ushtarak 28,642
Gjithsej: 20.122
Gjendja e përfituesve të pensionit sipas grupeve të pagesës për muajin shtator të vitit 2023

Shuma në denarë Pen.familjar  Pen.invalidor  Pen.pleqërisë  Pen.ushtarak  Pen.bujqësor  Gjithsej  Struktura
Deri  12.528  

8,740

3,882 13,309 7 51 25,989 7.68 
Prej 12.529 deri 16.058 42,439 11,625 62,485 0 0 116,549 34.46 
Prej 16.059 deri 20.175 12,599 6,801 47,977 17 0 67,394 19.92
Prej 20.176 deri 31.859   9,728 5,814 78,002 590 0 94,134 27.83 
Prej 31.860 deri 54.588  1,556 1,003 28,743 184 0 31,486 9.31
Mbi 54.588 74 28,743 2,582 0 0 2,689 0.79
Gjithsej 75,136 29,158 233,098 798 51 338,241 100
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.