SISTEMI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

Në bazë të përcaktimeve kushtetuese për sigurim social, dalin edhe të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor, si të drejta themelore të qytetarëve.

Me ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor rregullohet sigurimi i detyrueshëm pensional i punëtorëve në marrëdhënie të punës si dhe personave fizik që kryejnë veprimtari, bazat e sigurimit pensional me financim kapital, si dhe kushtet e posaçme me të cilat disa kategori të caktuara të të siguruarve i realizojnë të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor.

Me sigurimin pensional dhe invalidor, në bazë të parimit për drejtësi dhe solidaritet social, sigurohet edhe një siguri materiale dhe sociale në kohë të pleqërisë, invaliditetit dhe vdekjes së të siguruarit, respektivisht shfrytëzuesit të pensionit dhe të anëtarëve të familjes së të siguruarit (në rast të vdekjes së të siguruarit).

Me këtë ligj përcaktohen bazat dhe kushtet me të cilat i siguruari realizon të drejtën e pensionit invalidor.

Të drejtat që dalin nga sigurimi pensional dhe invalidor janë:

  • E drejta e pensionit të pleqërisë;
  • E drejta e pensionit invalidor;
  • E drejta e rehabilitimit profesional;
  • E drejta e pensionit familjar;
  • E drejta e kompensimit në para për dëmtime trupore;
  • E drejta e shumës më të ulët të pensionit.

Të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor fitohen dhe realizohen varësisht nga kohëzgjatja dhe shuma e investimeve të mjeteve për sigurim pensional dhe invalidor.

 

Sistemi i sigurimit pensional dhe invalidor është i përbërë nga:

  • sigurimi i detyrueshëm pensional dhe invalidor në bazë të solidaritetit të gjeneratave (shtylla e parë);
  • sigurimi i pensional me financim të detyrueshëm kapital (shtylla e dytë);
  • sigurimi  pensional me financim vullnetar kapital (shtylla e tretë)

 

Të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor realizohen në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është përpilues i politikës sociale dhe siguron ligjshmërinë e punës së institucioneve në të cilat realizohen të drejtat e sigurimit social, respektivisht sigurimit pensional dhe invalidor.

Të dhëna për gjendjen e numrit të përfituesve të pensionit për muajin Dhjetor të vitit 2021
Gjendja e përfituesve të pensionit nga pensioni i paguar sipas llojit, sipas të drejtës së arritur dhe pensionit mesatar për muajin dhjetor të vitit 2021

Lloji i pensionit
Përfitues sipas të drejtës së punës
Përfitues sipas të drejtës ushtarake Përfitues sipas të drejtës bujqësore Gjithsej nr. i përfituesve

Pensioni familjar

75,412  596 62  76.070
Pensioni invalidor 30. 000 134 0 30.134
Pensioni i pleqërisë 222.123 231 12 222.366
Gjithsej: 327.535 961 74 328.570
Lloji i pensionit Pension mesatar

Pensioni familjar

12.696
Pensioni invalidor 14.296
Pensioni i pleqërisë 17.140
Pensioni bujqësorë 8.264
Pensioni ushtarak 23.108
Gjithsej: 15.876
Gjendja e përfituesve të pensionit sipas grupeve të pagesës për muajin nëntor të vitit 2021

Shuma në denarë Pen.familjar  Pen.invalidor  Pen.pleqërisë  Pen.ushtarak  Pen.bujqësor  Gjithsej  Struktura
Deri  (11.000,00)   33.454 6.537 49.115 2 74 89.182 27.14
(Prej 11.001,00-14.000,00) 23.572 12.166 40.011 0 0 75.749 23.05
Prej (14.001,00- 18.000,00) 10.844 6.061 51.623 96 0 68.626 20.89
Mbi. (18.001,00) 7.542 5.236 81.372 863 0 95.013 28.92
Gjithsej 75.412 30.000 222.123 961 74 328.570 100
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.