SISTEMI I SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

Në bazë të përcaktimeve kushtetuese për sigurim social, dalin edhe të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor, si të drejta themelore të qytetarëve.

Me ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor rregullohet sigurimi i detyrueshëm pensional i punëtorëve në marrëdhënie të punës si dhe personave fizik që kryejnë veprimtari, bazat e sigurimit pensional me financim kapital, si dhe kushtet e posaçme me të cilat disa kategori të caktuara të të siguruarve i realizojnë të drejtat e sigurimit pensional dhe invalidor.

Më shumë

Kushtet në të cilat ushtrohen të drejtat nga sigurimi pensional dhe invalidor

Tek i siguruari që do të ndodh paaftësi e përgjithshme për punë, si dhe i siguruari me aftësi pune të ngecur, i cili për shkak të plotësimit të viteve të caktuara të jetës nuk mund të kryejë punë të tjera të përshtatshme me rehabilitim profesional, fiton të drejtën e pensionit invalidor nëse i plotëson këto kushte:

1) invalideti është shkaktuar nga një dëmtim në punë ose një sëmundje profesionale - pavarësisht nga kohëzgjatja e daljes në pension ose
2) invaliditeti është shkaktuar nga një dëmtim jashtë punës ose nga një sëmundje, me kusht që para shfaqjes së paaftësisë, pra në ditën e përfundimit të sigurimit pasi paaftësia është më e vjetër se 45 vjet jetë dhe të ketë mbushur të paktën 12 vjet shërbimi pensional ose
3) invaliditeti shkaktohet nga një dëmtim jashtë punës ose nga sëmundja nëse personi i siguruar është mbi 30 deri në 37 vjeç, ai duhet të ketë një periudhë pensioni që mbulon 30% të jetës së tij të punës, duke llogaritur jetën e punës si vite të plota dhe personi i siguruar është mbi 37 deri në 45 vjeç, duhet të ketë një moshë pensioni që mbulon 40% të jetës së punës, duke llogaritur jetën e punës për vitet e plota.

Më shumë

Komisioni për revizionin e vendeve të punës të cilave stazhi i sigurimit u llogaritet me kohëzgjatje të shtuar

Dokumente

***Shënim: Me rastin e dorëzimit të Kërkesës për përcaktimin e vendeve të punës në të cilat stazhi i sigurimit konsiderohet (llogaritet) me kohëzgjatje të shtuar dhe/ose kërkesë për revizionin e vendeve të punës në të cilat stazhi i sigurimit konsiderohet me kohëzgjatje të shtuar, dokumentacioni i nevojshëm duhet të dorëzohet në 4 kopje prej letre dhe në formë elektronike në CD ose USB në arkivin e MPPS.

Për pyetje shtesë mund të drejtoheni në:

- tel: 02/3 106 662

- e-mail: dbozinoska@mtsp.gov.mk  

Të dhëna për gjendjen e numrit të përfituesve të pensionit për muajin shkurt të vitit 2023 
Gjendja e përfituesve të pensionit nga pensioni i paguar sipas llojit, sipas të drejtës së arritur dhe pensionit mesatar për muajin shkurt të vitit 2023  

Lloji i pensionit
Përfitues sipas të drejtës së punës
Përfitues sipas të drejtës ushtarake Përfitues sipas të drejtës bujqësore Gjithsej nr. i përfituesve

Pensioni familjar

74.230  551 48  74.829
Pensioni invalidor 27.775 126 0 27.901
Pensioni i pleqërisë 228.502 179

9

228.690
Gjithsej: 330.507 856 57 331.420
Lloji i pensionit Pension mesatar

Pensioni familjar

13.954
Pensioni invalidor 15.734
Pensioni i pleqërisë 19.018
Pensioni bujqësorë 9.119
Pensioni ushtarak 24.977
Gjithsej: 17.622
Gjendja e përfituesve të pensionit sipas grupeve të pagesës për muajin shkurt të vitit 2023

Shuma në denarë Pen.familjar  Pen.invalidor  Pen.pleqërisë  Pen.ushtarak  Pen.bujqësor  Gjithsej  Struktura
Deri  (12.200,00)   33.204 5.821 52.124 1 57 91.207 27.52
(Prej 12.201,00-16.000,00) 25.181 12.472 48.790 3 0 86.446 26.08
Prej (16.001,00- 20.000,00) 8.809 4.749 45.525 111 0 59.194 17.86
Mbi. (20.001,00) 7.036 4.733 82.063 741 0 94.573 28.54
Gjithsej 74.230 27.775 228.502 856 57 331.420 100
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.