Kontaktet
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Rr. Dame Gruev, nr. 14
1000 Shkup

web: www. mtsp.gov.mk 


Sekretarja e Ministrit
tel: 02 / 3 106 212 
faksi: 02/ 3 220 408

Sekretarja e zëvendësministrit
tel: 02 / 3 106 214

Sekretarja e sekretarit shtetëror
tel: 02 / 3 106 445
faksi: 02 / 3 117 154

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Oficere për mbrojtjen e të dhënave personale:

Lubica Panova, Udhëheqëse e Njësisë për Punë Juridike dhe Normative  

Tel. 02/3106 220

Person i autorizuar për pranimin e fletëparaqitjeve nga sinjalizuesit të paraqitur për indikacion të mbrojtur të brendshëm dhe të mbrojtur të jashtëm 

Aleksandra Nedeva, këshilltar 

Tel. 02/3106 243

Personi i autorizuar për integritet, marrjen e dhuratave dhe konflikt interesi 

Në bazë të nenit 52 paragrafi (3) të Ligjit për Organizimin e Punës së Organeve të Administratës Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 58/2000 , 44/2002 ‚82/08, 167/2010, 51/2011 dhe “Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 96/19, 110/19 dhe 154/19), Ministri i Punës dhe Politikë Sociale e autorizon këtë person për integritet, marrjen e dhuratave dhe konflikt interesi:  

Emilija Pecinska, këshilltar 

Nëpunës për të rinj  

Në përputhje me nenin 23 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat e të Rinjve për emërimin e personit përgjegjës për punën e Zyrës për koordinim, zbatim dhe përcjelljen e çështjeve me interes të të rinjve në fushëveprimin e kompetencave të institucionit.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e emëron:

Ivona Kusakatska 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.