Kontaktet
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Rr. Dame Gruev, nr. 14
1000 Shkup

web: www. mtsp.gov.mk 

e-mail:mtsp@mtsp.gov.mk

Sekretarja e Ministrit
tel: 02 / 3 106 212 
faksi: 02/ 3 220 408

Sekretarja e zëvendësministrit
tel: 02 / 3 106 214

Sekretarja e sekretarit shtetëror
tel: 02 / 3 106 445
faksi: 02 / 3 117 154

e-mail: mtsp@mtsp.gov.mk

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Oficere për mbrojtjen e të dhënave personale:

Lubica Panova, Udhëheqëse e Njësisë për Punë Juridike dhe Normative  

e-mail: ljubica.panova@mtsp.gov.mk 

Tel. 02/3106 220

Person i autorizuar për veprim për parashtresa dhe propozime  

Në përputhje me Ligjin për veprim ndaj parashtresave dhe propozimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 82/2008), në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, respektivisht në Sektorin për Punë Juridike dhe Normative, të Përgjithshme dhe të Përbashkëta është themeluar Njësia për Parashtresa dhe Propozime.

Për të zbatuar dispozitat e ligjit, Ju informojmë se është caktuar ky person i autorizuar për veprim ndaj parashtresave dhe propozimeve në kuadër të organit për kompetencat e përcaktuara me ligj:

Bojan Mitkovski, këshilltar

e-mail: BMitkovski@mtsp.gov.mk

Tel. 02/3106 220

Person i autorizuar për pranimin e fletëparaqitjeve nga sinjalizuesit të paraqitur për indikacion të mbrojtur të brendshëm dhe të mbrojtur të jashtëm 

Mr. Elena Grozdanova, Këshilltare shtetërore për mundësi të barabarta

 e-mail: EGrozdanova@mtsp.gov.mk

Tel. 02/3129 308

Personi i autorizuar për integritet, marrjen e dhuratave dhe konflikt interesi 

Në bazë të nenit 52 paragrafi (3) të Ligjit për Organizimin e Punës së Organeve të Administratës Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 58/2000 , 44/2002 ‚82/08, 167/2010, 51/2011 dhe “Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 96/19, 110/19 dhe 154/19), Ministri i Punës dhe Politikë Sociale e autorizon këtë person për integritet, marrjen e dhuratave dhe konflikt interesi:  

Tatjana Nasteska, Udhëheqëse Njësie

e-mail: TNasteska@mtsp.gov.mk  

Nëpunës për të rinj  

Në përputhje me nenin 23 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat e të Rinjve për emërimin e personit përgjegjës për punën e Zyrës për koordinim, zbatim dhe përcjelljen e çështjeve me interes të të rinjve në fushëveprimin e kompetencave të institucionit.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e emëron:

Ivona Kusakatska 

e-mail: IKusakatska@mtsp.gov.mk

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.