Organizimi i kujdesit dhe edukimit të fëmijëve

Institucion për fëmijë-kopsht i fëmijëve

Kopshti publik i fëmijëve themelohet nga Këshilli i Komunës, Këshilli i Komunës në Qytetin e Shkupit dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë në kushte të përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. Kopshti i fëmijëve në pronësi private themelohet nga personi fizik ose juridik vendas ose i huaj në kushte të përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve.

Personat e huaj juridikë ose fizikë me seli ose vendbanim në Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe OECD mund të krijojnë kopshte fëmijësh në pronësi private, si dhe persona juridikë dhe fizikë vendas.

Fondet për themelimin dhe funksionimin e institucionit sigurohen nga themeluesi.

Kopshti publik i fëmijëve themelohet nga Këshilli i Komunës, Këshilli i Komunës në Qytetin e Shkupit dhe Qeveria, me vendim për themelimin e kopshtit publik pas mendimit të marrë paraprakisht nga Ministria, përkatësisht me propozim të Ministrisë, për kopsht publik të fëmijëve të themeluar nga Qeveria.

 • Themeluesi, nga mënyra se si do të marrë vendim për themelimin e kopshtit publik, paraqet kërkesë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për marrjen e vendimit për kryerjen e veprimtarisë, për fillimin e punës së institucionit.
 • Kërkesa paraqet aktin e themelimit i cili në veçanti përcakton: emrin, përkatësisht emrin e themeluesit; emrin, përkatësisht emrin e kompanisë së institucionit dhe selinë e institucionit për fëmijë;llojin e veprimtarisë së institucionit për fëmijë; fondet për themelimin dhe fillimin e institucionit për fëmijë dhe mënyrën e sigurimit të mjeteve; koha për të cilën është themeluar institucioni; të drejtat dhe detyrimet e themeluesit në lidhje me kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit; menaxhimin e institucionit për fëmijë; të drejtat dhe detyrimet e institucionit për fëmijët në veprimet juridike; ushtrues detyre i drejtorit dhe afati për miratimin e statutit.
 • Miratimi për themelimin e institucionit privat për fëmijë (kopsht) jepet në bazë të kërkesës së parashtruar të personit juridik ose fizik.
 • Kërkesa për marrjen e miratimit për themelimin e institucionit privat për fëmijë (kopsht) dorëzohet në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.
 • Kërkesa për marrjen e miratimit për themelimin e institucionit privat për fëmijë (kopsht) shoqërohet me një përpunim për nevojat e këtij lloj institucioni dhe dokumentacion për kushtet e nevojshme (të siguruara kushte të përshtatshme hapësinore, pajisje dhe mjete didaktike, në përputhje me kushtet e përcaktuara. standardet dhe normat për kryerjen e veprimtarisë, programet e miratuara për kryerjen e veprimtarisë, ofrohen punëtorë të përshtatshëm dhe profesional dhe të tjerë, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë dhe nëse janë siguruar mjetet e nevojshme financiare).
 • (Themeluesi me elaboratin për themelimin e institucionit përcakton llojin dhe objektin e veprimtarisë, kushtet hapësinore, pajisjet, numrin e nevojshëm të kuadrit profesional, programin për kryerjen e veprimtarisë dhe gjuhën në të cilën zhvillohen veprimtaritë nga realizohen programet, mënyra e sigurimit të fondeve për kryerjen e veprimtarisë, mbrojtja në punë e punonjësve dhe mbrojtja e përdoruesve të shërbimit publik).
 • Pas marrjes së Kërkesës, Ministri formon një komision që kontrollon drejtpërdrejt plotësimin e kushteve për dhënien e miratimit për themelimin dhe përgatit procesverbal nga ai.
 • Miratimi për themelimin e institucionit privat për fëmijë jepet nga Qeveria pas mendimit të mëparshëm të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, nëse plotësohen kushtet e parashikuara në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve (parashikohen ambiente, pajisje dhe mjete didaktike të përshtatshme, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë, programet e miratuara për kryerjen e veprimtarisë, ofrohen punëtorë të përshtatshëm dhe profesional dhe punëtorë tjerë, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë dhe nëse janë siguruar mjetet e nevojshme financiare) dhe nëse programet plotësojnë standardet dhe normat për kryerjen e veprimtarisë.

(Vendimi i Qeverisë për dhënien e miratimit për themelimin e institucionit privat përcakton: llojin e veprimtarisë për të cilën themelohet institucioni; personelin e nevojshëm, pajisjet, hapësirën, sipas standardeve dhe normave për kryerjen e veprimtarisë; numrin e planifikuar të fëmijët; programi për kryerjen e veprimtarisë; gjuha në të cilën kryhen aktivitetet e përfshira në program dhe fillimi i punës së institucionit privat)

 • Pas marrjes së Vendimit për dhënien e miratimit për themelimin e institucionit privat për fëmijë – kopsht, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ia dorëzon themeluesit duke informuar për mënyrën (procedurën) e marrjes së vendimit për kryerjen e veprimtarisë.
 • Themeluesi paraqet kërkesë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për marrjen e vendimit për kryerjen e veprimtarisë, për fillimin e punës së institucionit.
 • Kërkesa paraqet aktin e themelimit i cili në veçanti përcakton:emrin, përkatësisht emrin e themeluesit; emrin, përkatësisht emrin e kompanisë së institucionit dhe selinë e institucionit për fëmijë; llojin e veprimtarisë së institucionit për fëmijë; fondet për themelimin dhe fillimin e institucionit për fëmijë dhe mënyrën e sigurimit të mjeteve; koha për të cilën është themeluar institucioni; të drejtat dhe detyrimet e themeluesit në lidhje me kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit; menaxhimin e institucionit për fëmijë; të drejtat dhe detyrimet e institucionit për fëmijët në veprimet juridike; ushtrues detyre i drejtorit dhe afati për miratimin e statutit.

(Nëse institucioni themelohet nga dy ose më shumë themelues, ata paraqesin marrëveshje për themelimin e përbashkët të institucionit, e cila rregullon marrëdhëniet e ndërsjella si bashkëthemelues të institucionit, e veçanërisht të drejtat dhe detyrimet e tyre).
Institucioni për fëmijë mund të fillojë punën pasi ministri të konstatojë se janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe me rregullore të tjera dhe të marrë vendim për kryerjen e veprimtarisë.

 • Vendimi merret në bazë të mendimit të një komisioni të përbërë nga tre anëtarë, të emëruar nga ministri i Punës dhe Politikës Sociale.
 • Pas marrjes së vendimit për kryerjen e veprimtarisë, institucioni për fëmijë (kopshti) shënohet në regjistrin përkatës të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.Kopshti ka një statut që përcakton organizimin, mënyrën e punës, drejtimin dhe qeverisjen e tij.


Kopshti regjistron dhe pranon fëmijët në bazë të aplikimeve gjatë gjithë vitit.

Nëse në kopshtin publik regjistrohen më shumë se sa ka vende të lira, pranimi vendoset nga një komision pranimi i fëmijëve i caktuar nga drejtori.

Përbërja dhe mënyra e punës së komisionit, si dhe kriteret më të afërta për pranimin e fëmijëve në çerdhe, i përcakton bordi drejtues i kopshtit në pajtim me Këshillin e Komunës dhe Këshillin e Komunës në Qytetin e Shkupit, ndërsa Ministria, për kopshtin publik të themeluar, nga Qeveria.

Kundër vendimit të komisionit ankesë vendos kryetari i komunës dhe komuna e qytetit të Shkupit, si dhe ministri, për kopshtin publik të themeluar nga Qeveria.

Komisioni është kompetent edhe për të vendosur për ushtrimin e së drejtës së participimit për fëmijët e përkujdesur në kopshtet publike.

Për ankesën kundër vendimit për të drejtën e participimit të komisionit vendos ministri.

Me pranimin e fëmijës në kopsht, prindërit janë të detyruar të dorëzojnë vërtetim nga mjeku i familjes për gjendjen shëndetësore të fëmijës, përkatësisht konstatim dhe mendim nga institucioni përkatës profesional për fëmijën me aftësi të kufizuara të zhvillimit mendor ose fizik.

Të drejtat dhe detyrimet e kopshtit dhe të përdoruesve të shërbimeve rregullohen me një marrëveshje, e cila rregullon veçanërisht marrëdhëniet e ndërsjella të ofruesit dhe përdoruesit të shërbimit, cilësinë e shërbimit, mënyrën e pagesës, zgjedhjen e programit, kohëzgjatja e qëndrimit të fëmijës në institucion dhe çështje të tjera për sa i përket mbrojtjes së fëmijës dhe veprimtarisë së kopshtit.

Aktiviteti i kopshtit realizohet sipas programeve për realizimin e aktivitetit në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve.

Kopshti është i detyruar t'u paraqesë prindërve programet që realizon, qëllimet, përmbajtjen dhe mënyrat e punës së tyre.

Prindërit kanë të drejtë të zgjedhin programe përkujdesjeje dhe edukimi për fëmijët e tyre në kopshte.

Sipas kohëzgjatjes, kopshti realizon programe për:

 • qëndrim tërëditor (që zgjat nga 9 deri në 11 orë);
 • qëndrim gjysmëditor (që zgjat nga 4 deri në 6 orë dhe mund të kryhet në mëngjes, pasdite ose në mënyrë alternative);
Programet për qëndrim tërëditor dhe programet e qëndrimit gjysmëditor janë të destinuara për fëmijët deri në moshën e shkollës fillore dhe përfshijnë kujdesin dhe edukimin e fëmijëve;
 • programet e shkurtuara (që zgjasin nga 260 deri në 600 orë) janë të destinuara për fëmijët e moshës tre deri në gjashtë vjeç, p.sh. për fillimin e shkollës fillore dhe përfshijnë kujdesin dhe edukimin e fëmijëve me ose pa ushqim të fëmijëve;
 • Programet e shkurtuara janë të destinuara edhe për fëmijët për trajtim spitalor afatgjatë;
 • Programet pilot - janë programe me parime të veçanta pedagogjike që kryhen në kopshtet publike pas marrjes së miratimit nga Ministri sipas mendimit të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit; dhe
 • Format joinstitucionale të aktiviteteve me fëmijë janë programe të shkurtra që zgjasin tre orë në ditë të cilat mund të përfshijnë: lojëra, aktivitete loje, punëtori krijuese, punëtori për fëmijë në fushën e kulturës dhe artit, aktivitete sportive, të destinuara për fëmijët e moshës tre vjeçare deri në nisjen në fillore, shkolla dhe organizohen dhe kryhen nga kopshtet publike pas marrjes së miratimit nga Ministri sipas mendimit të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit.

Puna në kopsht organizohet në varësi të moshës së fëmijëve në grupe homogjene si më poshtë:

 • deri në 12 muaj.............................prej 6 deri 8 fëmijë
 • mbi 12 muaj deri 18 muaj ..............prej 8 deri 10 fëmijë
 • mbi 18 muaj deri 2 vjeç..................prej 10 deri 12 fëmijë
 • mbi 2 deri 3 vjeç .......................... prej 12 deri 15 fëmijë
 • mbi 3 deri 4 vjeç............................prej 15 deri 18 fëmijë
 • mbi 4 deri 5 vjet ...........................prej 18 deri 20 fëmijë
 • mbi 5 deri 6 vjet ...........................prej 20 deri 25 fëmijë

Si përjashtim, në varësi të moshës së fëmijëve, mund të organizohen:

1. Grupi heterogjen

deri në dy vite ...............................................................   prej 10 deri 12 fëmijë

   nga dy vjeç deri në nisje në shkollë fillore …    prej 18 deri 20 fëmijë

2. Grupi i kombinuar

    nga 12 muaj deri në nisje në shkollë fillore .... prej 15 deri 20 fëmijë.

3. Grup fëmijësh me pengesa në zhvillim      .................        prej 5 deri 8 fëmijë.   

4. Grup fëmijësh prej gjashtë vjeç, përkatësisht nga nisja në  .............              prej 20 deri 30 fëmijë

Në grupet mund të përfshihet një fëmijë me pengesa të lehta në zhvillimin mendor ose pengesë trupore, në të cilin rast numri i fëmijëve në grupet zvogëlohet për dy fëmijë.

Me përjashtim, në varësi të kushteve të punës, nevojave të fëmijëve dhe prindërve apo programeve për realizimin e veprimtarisë, kopshti publik në grupe mund të ketë numër më të madh të fëmijëve, pra numër më të vogël se numri i fëmijëve nga numri i fëmijëve të përcaktuar me pëlqimin e themeluesit të institucionit.

Me përjashtim, në varësi të kushteve të punës, nevojave të fëmijëve dhe prindërve apo programeve për realizimin e veprimtarisë, kopshti privat në grupe mund të ketë një numër më të vogël fëmijësh se numri i fëmijëve më sipër, me pëlqimin e themeluesit të institucionit.

Në kopshte aktivitetet zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik.

Për fëmijët e pjesëtarëve të komuniteteve të tjera, veprimtaritë edukative në kopshte kryhen në gjuhën e komunitetit përkatës, për një grup fëmijësh, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Nëse ka interes për kryerjen e veprimtarive në gjuhë të tjera, veprimtaritë edukative në kopshte mund të kryhen edhe për një grup fëmijësh në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Kopshti organizon përkujdesin dhe edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore ose fizike, sipas llojit dhe shkallës së aftësisë së kufizuar.

Fëmijët me aftësi të kufizuara mendore ose fizike konsiderohen: fëmijët e verbër dhe me shikim të dëmtuar, fëmijët e shurdhër dhe me vështirësi në dëgjim, fëmijët me aftësi të kufizuara në të folur, fëmijët me aftësi të kufizuara fizike dhe fëmijët me vështirësi në sjellje dhe personalitet.

Kujdesi dhe rritja e fëmijëve me pengesa të lehta mendore dhe fizike, të cilët kanë nevojë për programe të personalizuara për fëmijët parashkollorë me ndihmë profesionale shtesë ose programe të personalizuara, organizohet në grupe të rregullta.

Kujdesi dhe rritja e fëmijëve me paaftësi mendore të moderuar ose fizike organizohet në grupe të veçanta sipas programeve të veçanta.

Kopshti publik mund të organizojë shërbime të caktuara nga veprimtaria e tij në kushte të tjera hapësinore (shkollë fillore, spital, shtëpia e kulturës, komuniteti lokal dhe institucione dhe objekte të tjera), si dhe ofrimin e shërbimeve të caktuara nga veprimtaria e kopshtit për fëmijët dhe familjet, në përputhje me ligjin për mbrojtjen e fëmijëve.

Kur në vendbanimin nuk ka kopsht publik dhe prindërit janë të interesuar të përfshijnë në kopsht një numër të caktuar fëmijësh, sipas të cilit në përputhje me normat dhe standardet për kryerjen e veprimtarisë mund të formohet një grup, kopshti nga Komuna më e afërt shërbimet e ndara nga aktiviteti i saj pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Ministria mund t'i organizojë ato në kushte të tjera hapësinore. Procedurën për hapjen e grupeve në kushte të tjera hapësinore e inicon kopshti me kërkesë të themeluesit dhe komuna në të cilën nuk ka çerdhe.

Kur në kopshtin publik nuk ka vende të lira, dhe prindërit janë të interesuar për përfshirjen e një numri të caktuar fëmijësh në kopsht, sipas të cilit në përputhje me normat dhe standardet për kryerjen e veprimtarisë mund të formohet një grup, kopshti mund të ofrojë shërbime të veçanta nga veprimtaria e saj të organizohet në kushte të tjera hapësinore pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Ministria.

Në rast se në një komunë e caktuar nuk ka kopsht publik ose qendër publike për zhvillimin e fëmijërisë së hershme të themeluar nga Komuna ose ka persona juridikë që nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm dhe prindërit kanë shprehur interes dhe kanë numrin e nevojshëm të fëmijëve për të themeluar institucionet e reja për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve parashkollorë, komuna ose komuna në qytetin e Shkupit, në afat prej 30 ditësh nga dokumentimi i nevojës mund të iniciojnë procedurë për dhënien e koncesionit ose dhënien e kontratës për themelimin e partneritetit publiko-privat me subjekte juridike private që operojnë në kuadër të sistemit të përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë, në përputhje me ligjin.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.