Agjencitë që ofrojnë shërbime për kujdesin dhe kujdesin e fëmijëve parashkollorë

 

Aktivitete të caktuara në fushën e përkujdesit dhe edukimit të fëmijëve, si përkujdesja dhe mirëmbajtja e fëmijëve nga mosha parashkollore deri në moshën gjashtë vjeçare, pra deri në fillimin e shkollës fillore në gatishmëri, mund të kryhen nga personi juridik i regjistruar në regjistrin përkatës në Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, si Agjenci për ofrimin e shërbimeve të kujdestarisë dhe kujdesit për fëmijët parashkollorë.

Agjencia mund të sigurojë gjëra të caktuara nga aktiviteti, si kujdesi për fëmijët dhe kujdesi për fëmijët mbi moshën 6 vjeç, pra nga fillimi i shkollës fillore deri në 10 vjet në thirrje.

Agjencia për ofrimin e shërbimeve për përkujdesje dhe përkujdesje të fëmijëve parashkollorë mund të kryejë punë të caktuara nga sfera e përkujdesjes dhe edukimit vetëm në Republikën e Maqedonisë, me kusht që ato punë t'i kryejë si veprimtari e vetme.

Agjencia për ofrimin e shërbimeve të përkujdesjes dhe kujdesit për fëmijët parashkollorë mund të themelohet nga një person juridik vendas dhe një person fizik.

Nëse themeluesi është person juridik duhet:

 • ka hapësirë adekuate për zyra dhe pajisje pune;
 • ka listën e personave që do të punësohen si staf profesional;
 • nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
 • personi i autorizuar i personit juridik nuk është dënuar me aktgjykim të formës së prerë për veprën penale të dhunës në familje, rrëmbimit të të miturit, neglizhencës ose keqpërdorimit të të miturit ose incestit, për një krim të grupit të veprave kundër lirisë seksuale, pavarësisht nga sanksioni i vendosur dhe në përputhje me ligjin konstatohet sjellje diskriminuese.

Nëse themeluesi është person fizik duhet:

 • eshtë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
 • të ketë të paktën katër vite arsim të mesëm;
 • ka hapësirë adekuate për zyra dhe pajisje pune;
 • ka listën e personave që do të punësohen si staf profesional;
 • nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe
 • nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë i dënuar për veprën penale të dhunës në familje, rrëmbimit të të miturit, neglizhencës ose abuzimit me të miturin ose incestit, për një krim të grupit të akteve kundër lirisë seksuale, pavarësisht nga sanksioni i dënimit dhe në të cilin është përcaktuar sjellja diskriminuese në përputhje me ligjin.

Personi i angazhuar nga një agjencia për ofrimin e shërbimeve për kujdesin dhe kujdesin e fëmijëve parashkollorë ka nevojë:

 • të ketë të paktën një arsim të mesëm dhe një licencë të vlefshme për kujdestari;
 • të mos privohet nga ushtrimi i të drejtës prindërore;
 • të ketë aftësi të përgjithshme dhe të veçanta shëndetësore;
 • kapaciteti i tij afarist nuk është hequr apo kufizuar;
 • të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, i dënuar për veprën penale të dhunës në familje, rrëmbimit të të miturit, neglizhencës ose abuzimit me të miturin ose incestit, për një krim të grupit të akteve kundër lirisë seksuale, pavarësisht nga sanksioni i vendosur dhe në të cilin në përputhje me ligjin përcaktohet sjellja diskriminuese.

Kërkesën për kryerjen e disa veprimtarive nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve, si përkujdesja dhe mbajtja e fëmijëve nga mosha parashkollore deri në moshën gjashtë vjeçare, përkatësisht deri në fillimin e shkollës fillore në thirrje, personi juridik ose fizik ia paraqet Ministria.

Programi për mënyrën e kryerjes së punëve paraqitet me kërkesën për nxjerrjen e vendimit për kryerjen e disa punëve nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve.

Agjencia për ofrimin e shërbimeve për përkujdesje dhe përkujdesje të fëmijëve parashkollorë mund të fillojë me punë pasi të konstatohet se janë plotësuar kushtet e punës së aplikantit dhe të merret vendimi për kryerjen e punës.

Kundër vendimit mund të ankimohet Komisioni Shtetëror për vendosjen në procedurë administrative dhe procedurën e punësimit në shkallë të dytë.

Pas marrjes së vendimit, agjencia për ofrimin e shërbimeve për përkujdesje dhe përkujdesje të fëmijëve parashkollorë regjistrohet në regjistrin përkatës të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë, me çka agjencia për ofrimin e shërbimeve për përkujdesje dhe përkujdesje të fëmijëve parashkollorë fiton statusin e një person juridik.

Ofrimi i shërbimeve nga agjencia për agjencinë kryhet me thirrjen e aplikantit (prindi ose kujdestari i një fëmije) dhe mund të kryhet në shtëpinë e aplikantit ose si shoqërues për përdoruesin e shërbimit.

Koha, vendi dhe mënyra e ofrimit të shërbimeve përcaktohen gjatë angazhimit të personit nga aplikanti, gjë që rregullohet me marrëveshje të ndërsjellë.

Personat që janë të angazhuar në thirrje duhet të kenë një letërnjoftim zyrtar.

Agjencia përgjigjet për dëmin e shkaktuar nga punonjësi që ofron shërbimin e thirrjeve, në përputhje me ligjin.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.