Institucioni publik Enti për veprimtari sociale - Shkup

IP Instituti për veprimtari shoqërore - Shkup
Drejtori: Stojan Stanislavski
Tel: 02/3 230 401
web: www.zsd.gov.mk

Enti për Veprimtari Sociale është institucion profesional dhe zhvillimor në kuadër të sistemit të mbrojtjes sociale, aktivitetet e të cilit janë të përcaktuara me Ligjin të Mbrojtjes Sociale. Është themeluar në vitin 1961 nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me emrin Enti Republikan për Çështje Sociale. Sot ky institucion funksionon me emrin Enti për Veprimtari Sociale.

MISIONI

Enti ka për mision të sigurojë zhvillimin e kompetencave dhe kualifikimeve, certifikimin, mbështetjen dhe udhëzimin si dhe promovimin personal profesional të ofruesve të shërbimeve sociale. Enti ofron informacione dhe të dhëna aktuale për gjendjen në fushën e mbrojtjes sociale si bazë për planifikimin, zhvillimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve.

VIZIONI

Zyra është një institucion modern, dinamik dhe fleksibël me një ekip funksional, cilësi të njohur, kapacitet dhe qasje profesionale, i cili kujdeset për karrierën dhe zhvillimin profesional të punonjësve të saj, ofron kushte stimuluese të punës dhe aplikimin e standardeve të pranuara ndërkombëtarisht.

QËLLIMI

Shërbime cilësore për qytetarët që ofrohen në një sistem modern të mbrojtjes sociale që parandalojnë cenueshmërinë dhe përjashtimin dhe ofrojnë aftësinë për t'u përballur me rreziqet sociale dhe jetesën funksionale.

IP Enti për Veprimtari Sociale-Shkup është institucion që monitoron dhe studion dukuritë dhe problemet sociale, mbikëqyr punën profesionale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe punonjësve të tyre, me qëllim të perceptimit, monitorimit, kontrollit, inspektimit dhe përmirësimit të mënyrës dhe cilësisë së punës profesionale dhe efikasitet në kryerjen e funksioneve në institucionet e mbrojtjes sociale, organizon dhe zbaton format e edukimit të profesionistëve në fushën e mbrojtjes sociale për nevojat e procesit të licencimit dhe veprimtarive në kuadër të funksionimit të Komisionit të Licencimit. Enti me qëllim të promovimit të aktiviteteve sociale, në punën e saj synon rritjen e kënaqësisë së klientëve, partneritetin me bashkëpunëtorët, investimin në promovimin e biznesit të tyre, praktikimin e parimeve të profesionalizmit, kompetencës, pavarësisë dhe cilësisë.

Fusha e punës

Veprimtaria e institucionit është studimi i dukurive dhe problemeve sociale dhe nxitja e veprimtarive shoqërore, të cilat:

 • i ndjek dhe studion dukuritë sociale dhe problemet në fushën e mbrojtjes sociale dhe punës sociale;
 • i propozon dhe zbaton masa për avancimin e mbrojtjes sociale dhe punës sociale;
 • i tregon ndihmë profesionale të enteve për mbrojtje sociale dhe të punëtorëve në të;
 • i organizon dhe zbaton forma të edukimit të punëtorëve profesionist në fushën e mbrojtjes sociale;
 • jep mendim profesional gjatë përgatitjes së programeve për zhvillimin e mbrojtjes sociale;
 • i përgatit standardet dhe normativat për punë dhe personelet e enteve për mbrojtje sociale;
 • përgatit udhëzime metodologjike të punës së personave profesional në institucionet për mbrojtje sociale;
 • kryen mbikëqyrje mbi punën profesionale të enteve për mbrojtje sociale dhe të punësuarit në të për shkak të perceptimi, monitorimi, kontrolli, inspektimi dhe përmirësimi i mënyrës dhe cilësisë së punës profesionale dhe efikasiteti në realizimin e funksioneve në institucionet për mbrojtje sociale
 • kryen përpunimin statistikor të të dhënave nga evidencat e mbajtura nga institucionet e mbrojtjes sociale;
 • realizon bashkëpunim profesional-shkencor me individë dhe institucione brenda dhe jashtë vendit;
 • ushtron veprimtari botuese;
 • lëshon, rinovon, zgjat dhe heq licencat për punë të punëtorëve profesionistë në një institucion publik dhe privat të mbrojtjes sociale, mban regjistër për licencat e lëshuara, rinovuara, zgjatura dhe revokuara, nëpërmjet krijimit të Komisionit të Licencimit;
 • kryen edukimin e vazhdueshëm të punëtorëve profesional dhe kontrollon zbatimin e njohurive profesionale në procedurën e dhënies së licencave.
 • mban regjistrin e personave të dënuar për krime të abuzimit seksual të të miturve dhe pedofilisë.


Struktura organizative e EVSHIP

Enti për veprimtari shoqërore - Shkup në strukturën e tij organizative ka 4 shërbime:

 • Shërbimi për çështjet administrative dhe mbështetëse-teknike, me dy departamente, si më poshtë:

Njësia e Punës Administrative

Njësia e Punëve Teknike-Ndihmëse

Shërbim për mbikëqyrje profesionale, monitorim dhe vlerësim

Shërbim për hulumtim, analizë, edukim dhe zhvillim dhe

Shërbim për koordinim, informim dhe mbështetje.

 

Struktura e punonjësve sipas profilit është si më poshtë:

Gjithsej: 24 punonjës (20 realizues profesional-ofrues të shërbimeve publike dhe 1 nëpunës administrativ), si më poshtë: 

 • punonjës social i diplomuar-5
 • punonjës social i diplomuar-specialist i shëndetit mental-1                           
 • mr. i punës sociale dhe politikës sociale-3
 • dr. i shkencave pedagogjike-2
 • mr. i burimeve njerëzore, pedagog i dipl.-1
 • mr. i studimeve evropiane për integrim dhe komunikim – pedagog i dipl.-1
 • pedagog i dipl.-1
 • psikolog i diplomuar-3 
 • jurist i diplomuar-3
 • defektolog i diplomuar-2
 • sociolog i dipl., mr. i punës sociale dhe politikës sociale-1
 • ekonomist-1.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.