PARTICIPIMI

Në varësi të gjendjes financiare të familjes, parashikohet participimi për shpenzimet e përkujdesjes dhe edukimit dhe pushimit e rekreacionit të fëmijëve në një institucion publik për fëmijë.

E drejta e participimit për shpenzimet e kujdesit dhe edukimit dhe pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve në një institucion publik për fëmijë ushtrohet për një fëmijë, gjendja financiare e familjes së të cilit është e shqetësuar për shkak të një fatkeqësie natyrore (zjarri, përmbytja, tërmeti, etj.), i cili participim parashihet në çmimin e shërbimit për fëmijë të paguar nga prindi, dhe sigurohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Participimi është lirimi i një pjese të çmimit që përballon prindi në shpenzimet e kujdesit, edukimit, pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve në institucionet publike për fëmijë.

 

1. E drejta e participimit ushtrohet për një fëmijë, gjendja financiare e familjes së të cilit është e shqetësuar për shkak të fatkeqësisë natyrore (zjarri, përmbytja, tërmeti etj.).

Masa e participimitpërcaktohet për çdo rast të listuar dhe nuk mund të jetë më e vogël se 30% por jo më shumë se 100% e çmimit që përballon prindi për fëmijë, për shpenzimet e kujdesit, edukimit, pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve. në institucionet publike, për fëmijët.

Shuma e participimit përcaktohet në varësi të situatës.

Ofruesi i kërkesës - prind/kujdestar për ushtrimin e së drejtës së participimit nga pika 1., bashkëngjit:

 

  • letërnjoftimi i parashtruesit të kërkesës për inspektim,
  • transkripti i certifikatës së lindjes së fëmijës;
  • Vërtetim nga Qendra për Punë Sociale se ka pasur raste të fatkeqësive natyrore (zjarr, përmbytje, tërmet etj.) për shkak të të cilave është prishur gjendja materiale e familjes.

 

E drejta e participimit për një fëmijë që kujdeset në një institucion publik për fëmijë nuk mund të ushtrohet për më shumë se gjashtë muaj.

Pas përfundimit të kushteve për të cilat është ushtruar e drejta, Qendra për Punë Sociale njofton institucionin publik për fëmijë se kanë pushuar arsyet e ushtrimit të së drejtës.

E drejta e participimit përfundon në muajin pasardhës të muajit në të cilin kanë pushuar shkaqet dhe pas riparimit të pasojave të fatkeqësisë natyrore (për shkak të së cilës është realizuar), e drejta mund të shuhet para skadimit të afatit të caktuar.

 

2. E drejta e participimit për shpenzimet e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë u jepet prindërve të vetëm që janë përfitues të asistencës minimale të garantuar, fëmijët e të cilëve kujdesen në një institucion publik për fëmijë - kopsht.

Prindi i fëmijës për të cilin ushtrohet e drejta e bashkëpagesës në shpenzimet për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve parashkollorë duhet të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut me vendbanim të përhershëm së paku 12 muaj në vazhdimësi në territor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, deri në ditën e parashtrimit të kërkesës.

Lartësia e së drejtës së participimit në shpenzimet e kujdesit dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë është e barabartë me koston e shërbimit në institucionin publik për fëmijët që paguan prindi.

Participimi në shpenzimet për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve parashkollorë sigurohet nga Buxheti i Komunës dhe Komunës së Qytetit të Shkupit në territorin e së cilës ndodhet selia e institucionit.

Kërkesa për ushtrimin e të drejtës së participimit në shpenzimet për përkujdesjen e fëmijëve në institucionin publik për fëmijë i paraqitet institucionit publik ku ka vendbanimin, përkatësisht në të cilin përkujdeset fëmija (me shënim për Komisionin për Pranimin e Fëmijëve).

Institucioni publik për fëmijë – kopshti, jo më vonë se 30 ditë nga data e paraqitjes së aplikimit me dokumentacionin e nevojshëm, merr vendim për ushtrimin e të drejtës së participimit.

Participimi

 

Në varësi të gjendjes financiare të familjes, parashikohet participimi për shpenzimet e përkujdesjes dhe edukimit dhe pushimit e rekreacionit të fëmijëve në një institucion publik për fëmijë.

 

E drejta e participimit për shpenzimet e kujdesit dhe edukimit dhe pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve në një institucion publik për fëmijë ushtrohet për një fëmijë, gjendja financiare e familjes së të cilit është e shqetësuar për shkak të një fatkeqësie natyrore (zjarri, përmbytja, tërmeti, etj.), i cili participim parashihet në çmimin e shërbimit për fëmijë të paguar nga prindi, dhe sigurohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Participimi është lirimi i një pjese të çmimit që përballon prindi në shpenzimet e kujdesit, edukimit, pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve në institucionet publike për fëmijë.

 

1. E drejta e participimit ushtrohet për një fëmijë, gjendja financiare e familjes së të cilit është e shqetësuar për shkak të fatkeqësisë natyrore (zjarri, përmbytja, tërmeti etj.).

 

Masa e participimitpërcaktohet për çdo rast të listuar dhe nuk mund të jetë më e vogël se 30% por jo më shumë se 100% e çmimit që përballon prindi për fëmijë, për shpenzimet e kujdesit, edukimit, pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve. në institucionet publike, për fëmijët.

 

Shuma e participimit përcaktohet në varësi të situatës.

 

Ofruesi i kërkesës - prind/kujdestar për ushtrimin e së drejtës së participimit nga pika 1., bashkëngjit:

 

·         letërnjoftimi i parashtruesit të kërkesës për inspektim,

·         transkripti i certifikatës së lindjes së fëmijës;

·         Vërtetim nga Qendra për Punë Sociale se ka pasur raste të fatkeqësive natyrore (zjarr, përmbytje, tërmet etj.) për shkak të të cilave është prishur gjendja materiale e familjes.

 

 

E drejta e participimit për një fëmijë që kujdeset në një institucion publik për fëmijë nuk mund të ushtrohet për më shumë se gjashtë muaj.

 

Pas përfundimit të kushteve për të cilat është ushtruar e drejta, Qendra për Punë Sociale njofton institucionin publik për fëmijë se kanë pushuar arsyet e ushtrimit të së drejtës.

 

E drejta e participimit përfundon në muajin pasardhës të muajit në të cilin kanë pushuar shkaqet dhe pas riparimit të pasojave të fatkeqësisë natyrore (për shkak të së cilës është realizuar), e drejta mund të shuhet para skadimit të afatit të caktuar.

 

 

2. E drejta e participimit për shpenzimet e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë u jepet prindërve të vetëm që janë përfitues të asistencës minimale të garantuar, fëmijët e të cilëve kujdesen në një institucion publik për fëmijë - kopsht.

 

Prindi i fëmijës për të cilin ushtrohet e drejta e bashkëpagesës në shpenzimet për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve parashkollorë duhet të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut me vendbanim të përhershëm së paku 12 muaj në vazhdimësi në territor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, deri në ditën e parashtrimit të kërkesës.

 

 

Lartësia e së drejtës së participimit në shpenzimet e kujdesit dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë është e barabartë me koston e shërbimit në institucionin publik për fëmijët që paguan prindi.

 

Participimi në shpenzimet për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve parashkollorë sigurohet nga Buxheti i Komunës dhe Komunës së Qytetit të Shkupit në territorin e së cilës ndodhet selia e institucionit.

 

Kërkesa për ushtrimin e të drejtës së participimit në shpenzimet për përkujdesjen e fëmijëve në institucionin publik për fëmijë i paraqitet institucionit publik ku ka vendbanimin, përkatësisht në të cilin përkujdeset fëmija (me shënim për Komisionin për Pranimin e Fëmijëve).

 

Institucioni publik për fëmijë – kopshti, jo më vonë se 30 ditë nga data e paraqitjes së aplikimit me dokumentacionin e nevojshëm, merr vendim për ushtrimin e të drejtës së participimit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.