Qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve

Veprimtaria që kryhet në kuadër të kujdesit dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë mund të realizohet edhe në një qendër për zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Qendra Publike për Zhvillimin e Hershëm të Fëmijëve të Komunës dhe Komunës në Qytetin e Shkupit e themelon Këshilli i Komunës dhe Këshilli i Komunës në Qytetin e Shkupit, përkatësisht nga Qeveria, pas mendimit të marrë paraprakisht nga Ministria, d.m.th., me propozim të Ministrisë. Një qendër private për zhvillimin e fëmijërisë së hershme mund të krijohet nga një person juridik ose fizik vendas ose nga një person juridik ose fizik i huaj me zyrën e regjistruar ose vendbanimin e tij në Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe OECD.

Miratimi për themelimin e qendrës private për zhvillimin e fëmijërisë së hershme jepet nga Qeveria pas mendimit të mëparshëm të ministrisë, nëse plotësohen kushtet e parashikuara në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve.

  • Kërkesa për marrjen e miratimit për themelimin e një institucioni privat për fëmijë (qendër për zhvillimin e hershëm të fëmijëve) shoqërohet me një raport për nevojat e këtij lloj institucioni dhe dokumentacion për kushtet e nevojshme (sipas hapësirës, pajisjeve dhe mjeteve të përshtatshme mësimore, në në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë, programet e miratuara për kryerjen e veprimtarisë, ofrohen punëtorë të përshtatshëm dhe profesional dhe të tjerë, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë dhe nëse janë siguruar mjetet e nevojshme financiare).
  • (Themeluesi me elaboratin për themelimin e institucionit përcakton llojin dhe objektin e veprimtarisë, kushtet hapësinore, pajisjet, numrin e nevojshëm të kuadrit profesional, programin për kryerjen e veprimtarisë dhe gjuhën në të cilën zhvillohen veprimtaritë nga realizohen programet, mënyra e sigurimit të fondeve për kryerjen e veprimtarisë, mbrojtja në punë e punonjësve dhe mbrojtja e përdoruesve të shërbimit publik).
  • Pas marrjes së Kërkesës, Ministri formon një komision që kontrollon drejtpërdrejt plotësimin e kushteve për dhënien e miratimit për themelim dhe përgatit procesverbal nga ai.
  • Miratimi për themelimin e institucionit privat për fëmijë jepet nga Qeveria pas mendimit të mëparshëm të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, nëse plotësohen kushtet e parashikuara në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve (parashikohen ambiente, pajisje dhe mjete didaktike të përshtatshme), në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë, programet e miratuara për kryerjen e veprimtarisë, ofrohen punëtorë të përshtatshëm dhe profesional dhe punëtorë tjerë, në përputhje me standardet dhe normat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë dhe nëse janë siguruar mjetet e nevojshme financiare) dhe nëse programet plotësojnë standardet dhe normat për kryerjen e veprimtarisë.
  • (Vendimi i Qeverisë për dhënien e miratimit për themelimin e institucionit privat përcakton: llojin e veprimtarisë për të cilën themelohet institucioni; personelin e nevojshëm, pajisjet, hapësirën, sipas standardeve dhe normave për kryerjen e veprimtarisë; numrin e planifikuar të fëmijët; programi për kryerjen e veprimtarisë; gjuha në të cilën kryhen aktivitetet e përfshira në program dhe fillimi i punës së institucionit privat)
  • Pas marrjes së Vendimit për dhënien e miratimit për themelimin e institucionit privat për fëmijë – kopsht, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ia dorëzon themeluesit duke informuar për mënyrën (procedurën) e marrjes së vendimit për kryerjen e veprimtarisë.
  • Themeluesi paraqet kërkesë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për marrjen e vendimit për kryerjen e veprimtarisë, për fillimin e punës së institucionit.

Qendra për zhvillimin e hershëm të fëmijëve ka një statut që përcakton organizimin, mënyrën e punës, menaxhimin dhe qeverisjen e saj.

Me kërkesën për marrjen e vendimit për kryerjen e veprimtarisë, themeluesi i qendrës për zhvillim të hershëm të fëmijëve miraton akt për themelimin.

Akti i themelimit përcakton veçanërisht:

1) emri, përkatësisht emri i themeluesit;

2) emri, përkatësisht emri i shoqërisë së institucionit dhe selisë së institucionit për fëmijë;

3) llojin e veprimtarisë së institucionit për fëmijë;

4) mjetet për themelimin dhe fillimin e funksionimit të institucionit për fëmijë dhe mënyrën e sigurimit të mjeteve;

5) koha për të cilën është themeluar institucioni;

6) të drejtat dhe detyrimet e themeluesit në lidhje me kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit;

7) drejtimi i institucionit për fëmijë;

8) të drejtat dhe detyrimet e institucionit për fëmijë në tregtinë juridike;

9) ushtrues detyre i drejtorit dhe

10) afati për miratimin e statutit.

Mjetet për themelimin dhe funksionimin e qendrës për zhvillim të hershëm të fëmijëve sigurohen nga themeluesi.

Qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve zbaton Programin për mësimin dhe zhvillimin e hershëm të fëmijëve parashkollorë nga mosha tre deri në gjashtë vjeç, përkatësisht deri në fillimin e shkollës fillore.

Qendra për Zhvillimin e fëmijëve të hershëm të fëmijëve, sipas kohëzgjatjes, realizon programe të shkurtuara deri në tre orë në ditë me orar fleksibël pune sipas nevojave të prindërve dhe komunitetit.

Kur në vendbanim nuk ka qendër publike për zhvillimin e fëmijërisë së hershme dhe prindërit janë të interesuar që në qendrën e zhvillimit të fëmijërisë së hershme të përfshijnë një numër të caktuar fëmijësh, sipas të cilit në përputhje me normat dhe standardet për kryerjen e veprimtarisë mund të formohet një grup, Qendra publike për Zhvillimin e hershëm të fëmijëve nga komuna më e afërt mund të organizojë shërbime të caktuara nga veprimtaria e saj në kushte të tjera hapësinore pas pëlqimit të marrë më parë nga Ministria. Procedurën për hapjen e GRUPEVE NË KUSHTE TË TJERA HAPËSINORE e inicon qendra publike për zhvillim të hershëm të fëmijëve me kërkesë të themeluesit dhe komunës në të cilën nuk ka qendër për zhvillim të hershëm të fëmijëve.


Kur nuk ka vende të lira në një qendër publike për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, ndërsa prindërit janë të interesuar të përfshijnë një numër të caktuar fëmijësh në një qendër për zhvillimin e fëmijërisë së hershme, sipas të cilave mund të formohet një grup në përputhje me normat dhe standardet për Qendra publike për zhvillim të hershëm të fëmijëve, gjatë kryerjes së veprimtarisë, mund të organizojë shërbime të caktuara nga veprimtaria e saj në kushte të tjera hapësinore me pëlqim paraprak nga Ministria.


Puna në qendrën për zhvillim të hershëm të fëmijëve organizohet në grupe heterogjene me një numër fëmijësh në një grup prej 10 deri në 20 fëmijë.

Nëse grupi përfshin fëmijë të moshës 3 deri në 4 vjeç, numri maksimal i fëmijëve është 15 fëmijë në grup dhe nëse ka fëmijë me nevoja të veçanta në grup, por jo më shumë se dy fëmijë në grup, numri maksimal i fëmijëve është 12 fëmijë në grup.

Me përjashtim, në varësi të kushteve të punës, nevojave të fëmijëve dhe prindërve ose programeve për realizimin e veprimtarisë, qendra private për zhvillimin e hershëm të fëmijëve mund të ketë një numër më të vogël fëmijësh se numri i fëmijëve të përcaktuar më sipër, me pëlqimin e themeluesit të institucionit.

Në Qendrën për zhvillim të hershëm të fëmijëve, aktivitetet zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik.

Për fëmijët e pjesëtarëve të komuniteteve të tjera, veprimtaritë edukative në qendrat e zhvillimit të fëmijërisë së hershme kryhen në gjuhën e komunitetit përkatës, për një grup fëmijësh, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Nëse ka interes për kryerjen e veprimtarive në gjuhë të tjera, veprimtaritë edukative në qendrat për zhvillim të hershëm të fëmijërisë mund të kryhen për një grup fëmijësh në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
Themeluesi i qendrës për zhvillim të hershëm të fëmijërisë nuk mund të zgjerojë apo ndryshojë veprimtarinë për të cilën është themeluar, pa miratimin paraprak të Qeverisë.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.