Programet në kopshte dhe qendra për zhvillimin e hershëm të fëmijëve

Kujdesi dhe rritja e fëmijëve të moshës parashkollore realizohet përmes Programit Vjetor të Punës së institucioneve për fëmijët që kryejnë veprimtari që kanë të bëjnë me kujdesin dhe edukimin e fëmijëve parashkollorë.

Programi vjetor i punës përmban në veçanti: organizimin dhe orarin e punës së kopshtit, përkatësisht qendrës për zhvillim të hershëm fëmijëror, programet e kopshtit, përkatësisht qendrës për zhvillim të hershëm të fëmijëve, rregullimin e fëmijëve në grupe, punën e drejtorit dhe punëtorët profesional dhe punëtorët tjerë, bashkëpunimi me prindërit, bashkëpunimi me institucione arsimore, sportive, shëndetësore, kulturore, shkencore dhe të tjera, fondacione, shoqata, aktivitete për përfshirjen e fëmijëve në kopshte apo qendra për zhvillim të hershëm të fëmijërisë, zhvillim i përhershëm profesional i të punësuarve, puna e organet profesionale dhe të tjera punon për realizimin e veprimtarisë. Programi vjetor i punës miratohet jo më vonë se 30 shtatori i vitit aktual për vitin pasardhës.

Puna edukative në kopshte, përkatësisht në qendrën për zhvillim të hershëm të fëmijëve kryhet sipas Programit për mësim dhe zhvillim të hershëm bazuar në Standardet për mësim dhe zhvillim të hershëm.

Në kopshtin dhe qendrën e zhvillimit të fëmijërisë së hershme organizohen aktivitete të tjera institucionale për plotësimin e interesave dhe nevojave specifike të fëmijës me qëllim forcimin e personalitetit të fëmijës duke zhvilluar aftësitë e tij fizike, intelektuale, kulturore dhe të tjera, të cilat realizohen në përputhje me programet e miratuara nga drejtori i kopshtit me propozim të ekipit të ekspertëve dhe miratuar nga bordi drejtues i kopshtit, përkatësisht i qendrës për zhvillim të hershëm të fëmijëve.

Veprimtaritë institucionale janë programe të specializuara dhe realizohen në përputhje me mundësitë e institucioneve për fëmijë që funksionojnë në kuadër të sistemit të përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë dhe në përputhje me nevojat dhe interesat e fëmijëve dhe prindërve si dhe të njësive të vetëqeverisjes lokale

Themeluesi i një kopshti privat mund të përgatisë programin e tij për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve parashkollorë, i cili miratohet nga ministri.Kur në një kopsht privat/qendër për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, themeluesi dëshiron që puna edukative të zhvillohet sipas parimeve dhe parimeve të veçanta pedagogjike dhe të tjera, Steiner, Decroly, Montessori etj., është e nevojshme të merret një mendim pozitiv nga ministri.

Çmimet e shërbimeve të ofruara nga institucioni publik për fëmijë-kopsht për realizimin e programeve për përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve janë mujore për fëmijë, dhe atë:

  • PËR PROGRAM QËNDRIMI TË PLOTË DITËS

Për fëmijë deri në 6 vjet ................ 1.490,00 denarë

  • PËR PROGRAM PËR QËNDRIM GJYSMËDITOR

Qëndrim me zemër ................................. 599,00 denarë
Qëndrimi me vakt të kombinuar ......... 806.00 denarë
Qëndrimi me zemër................................ 298,00 denarë

  • FORMA TË TJERA QËNDRIMI

Kujdesi për 1 orë ................................ 65,00 denarë

  • PËR QËNDRIM DHE USHQYRJE TË FËMIJËS

Mbi 6 deri në 10 vjet ............... 1.490,00 denarë

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.