Individët që ofrojnë kujdes në shtëpi për fëmijët parashkollorë 

Personat fizik mund të kryejnë veprimtari të caktuara në fushën e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore në kushte të përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. Personi fizik në shtëpinë e tij mund të kryejë në mënyrë të pavarur disa veprimtari nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve, si veprimtari profesionale për organizimin dhe realizimin e përkujdesjes ose qëndrimit, përkujdesjes dhe ushqyerjes së fëmijëve nga mosha parashkollore deri në moshën gjashtë vjeç, d.m.th., fillimi i shkollës fillore dhe fëmijët deri në moshën 10 vjeç, maksimumi deri në pesë fëmijë dhe jo më pak se dy orë në ditë.

Personi fizik në shtëpinë e tij mund të kryejë në mënyrë të pavarur disa veprimtari nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve, si veprimtari profesionale dhe për organizimin dhe arritjen e përkujdesjes ose qëndrimit, përkujdesjes dhe ushqyerjes dhe për fëmijët me zhvillim mendor ose me aftësi të kufizuara fizike deri në dy fëmijë të moshës deri në dhjetë vjeç dhe jo më pak se dy orë në ditë.

Personi fizik mund të kryejë në mënyrë të pavarur veprimtari të caktuara nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve si veprimtari profesionale nëse i plotëson kushtet e përcaktuara në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, dhe atë:

 • të kenë së paku arsim të mesëm;
 • të mos privohet nga ushtrimi i të drejtës prindërore;
 • të ketë aftësi të përgjithshme dhe të veçanta shëndetësore;
 • kapaciteti i tij afarist nuk është hequr apo kufizuar;
 • të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë i dënuar për veprën penale të dhunës në familje, rrëmbimit të të miturit, neglizhencës ose abuzimit me të miturin ose incestit, për një krim të grupit të akteve kundër lirisë seksuale, pavarësisht nga sanksioni i vendosur dhe në të cilat në përputhje me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese dhe
 • të ketë hapësirë dhe pajisje adekuate për punë nëse personi fizik e kryen punën në shtëpinë e tij, ku dhoma ku qëndrojnë fëmijët duhet të ketë një sipërfaqe prej së paku 15 m2, dhomat ku do të zhvillohen aktivitetet me fëmijët vendi duhet të jetë funksional i lidhur dhe i ndarë nga ambientet e përdorura nga familja.

Personi fizik nuk mund të kryejë veprimtari të caktuara në fushën e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve parashkollorë në shtëpinë e tij nëse ka një anëtar të familjes që vuan nga një sëmundje infektive e pashërueshme, narkoman ose substanca të tjera psikotrope ose abuzim me alkoolin, ose nëse një anëtar i rritur i familjes nuk i është hequr apo kufizuar e drejta prindërore.

Çdo person fizik i cili në mënyrë të pavarur kryen veprimtari të caktuara në fushën e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve si veprimtari profesionale, duhet të ketë licencë të vlefshme pune, dhe nëse i ofron shërbimet në shtëpinë e tij të marrë vendim për kryerjen e veprimtarive të caktuara në terren.

Kërkesa për marrjen e vendimit për kryerjen e disa veprimtarive nga veprimtaria i paraqitet ministrisë.

Ministri, pasi konstaton se janë plotësuar kushtet e punës, i jep vendim aplikuesit për kryerjen e disa veprimtarive në bazë të mendimit të një komisioni të përbërë nga tre anëtarë, të emëruar nga ministri.

Kundër vendimit mund të bëhet ankesë në Komisionin Shtetëror për vendosjen në procedurë administrative dhe procedurën e punësimit në shkallë të dytë.

Pas marrjes së vendimit, personi fizik regjistrohet në regjistrin përkatës të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.

Personi fizik lidh një marrëveshje me shkrim me kërkuesin e shërbimit në të cilën rregullohet koha, vendi, mënyra, lloji dhe shtrirja e shërbimeve të ofruara nga personi fizik.

Kontrata përcakton edhe shumën e të ardhurave që përcaktohet në varësi të kohës së angazhimit, e cila do të jetë bazë për përcaktimin e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore në përputhje me ligjin.

Personi fizik i cili në mënyrë të pavarur kryen veprimtari të caktuara nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve si veprimtari profesionale është i detyruar që:

 • të ofrojë shërbime në pajtim me këtë ligj;
 • në kryerjen e punës të respektojë personalitetin e përdoruesit, dinjitetin e tij dhe paprekshmërinë e jetës personale dhe familjare, si dhe të mbajë sekret zyrtar të dhënat dhe informacionet me karakter personal e familjar, si dhe të ruajë sekretin zyrtar dhe profesional;
 • të mbajë të dhëna për përdoruesit dhe shërbimet e ofruara;
 • të japë të dhëna për punën e saj me kërkesë të Ministrisë dhe
 • t'i dorëzojë Ministrisë një raport vjetor për punën e tij.
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.