EU-OSHA është Agjencia e Bashkimit Evropian për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Nëpërmjet punës së saj, Agjencia Evropiane për SSHP (EU-OSHA) kontribuon në përpjekjet për t'i bërë vendet e punës evropiane më të sigurta, më të shëndetshme dhe më produktive. Ai promovon vazhdimisht një kulturë të parandalimit të rrezikut për të përmirësuar kushtet e punës në Evropë.

Aktivitetet kryesore të zbatuara nga Agjencia Evropiane për SSHP:
  • Zbatimi i Fushatave për Vende të Shëndetshme të Punës - fushatat dyvjeçare rrisin ndërgjegjësimin në të gjithë Evropën mbi temat e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (Healthy Workplaces Campaigns);
  • Projekti on-line i Vlerësimit Interaktiv të Riskut (OiRA) – mjete on-line të vlerësimit të rrezikut të krijuara për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që u mundësojnë atyre të vlerësojnë dhe menaxhojnë rreziqet në vendin e punës (OiRA - Online Interactive Risk Assessment);
  • Hulumtim Evropian i Ndërmarrjeve për Rreziqet e Reja dhe Rreziqet që paraqiten ESENER - ky hulumtim  i gjerë (anketë) ofron një përmbledhje të mënyrës sesi menaxhohen rreziqet evropiane të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës (ESENER - European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks);
  • OSHwiki - një enciklopedi bashkëpunuese on-line e informacionit të saktë dhe konfidencial mbi sigurinë dhe shëndetin në punë;
  • Projektet e parashikimit - përmes projekteve të synuara të parashikimit, Agjencia liston dhe studion rreziqet dhe rreziqet e reja që shfaqen në fushën e SSHP (Foresight projects);
  • Zhvillimi i rishikimeve të SSHP - Agjencia përgatit dhe përpilon rishikime për tema specifike për SSHP dhe identifikon dhe vendos prioritetet (OSH overviews);
  • Filmat NAPO - një seri filmash (video) të shkurtër dhe të thjeshtë, argëtues, joverbalë mbi tema të rëndësishme të sigurisë dhe shëndetit në punë (NAPO films).

Pikat nacionale të kontaktit (National Focal Points – FP) 
Agjencia Evropiane për SSHP (EU-OSHA) ka të ashtuquajturat e saj Pikat nacionale të kontaktit (National Focal Points) në çdo vend anëtare e BE-së, më pas në Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn, Zvicër, si dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, duke përfshirë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pika e kontaktit e Agjencisë Evropiane në çdo vend emërohet nga qeveria dhe është përgjegjëse për krijimin e rrjetit të saj trepalësh të përbërë nga organe dhe institucione qeveritare dhe përfaqësues të organizatave të punëtorëve dhe punëdhënësve, sipas situatës në çdo vend. Ky rrjet kontribuon më tej në punën e EU-OSHA dhe është një mekanizëm për shpërndarjen e materialeve, produkteve dhe informacioneve përkatëse tek palët e interesuara në vend. Gjithashtu, pikat e kontaktit janë aktive në zbatimin e fushatave për SSHP të zbatuara dhe organizuara nga EU-OSHA.

Në periudhën nga viti 2011, pika kombëtare e kontaktit të Agjencisë Evropiane për SSHP ishte Shoqata e Maqedonisë për Siguri dhe Shëndet në Punë (SHMSSHP).

Nga viti 2020, funksionin e pikës kombëtare të kontaktit të EU-OSHA në Republikën e Maqedonisë së Veriut e kryen Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Linqe të dobishme

            

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.