Zëvendësministre plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale

Jovanka Trençevska

 

Të dhëna personale

• Vendi i lindjes: Strumicë, Republika e Maqedonisë së Veriut

• Përkatësia etnike: Maqedonase

 

Arsimimi formal

2012 

• Magjistër i Shkencave Sociale

• Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Fakulteti i Filozofisë, Instituti i Sociologjisë

1994

 • Sociolog i diplomuar

 • Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi, Shkup, Republika e Maqedonisë, Instituti i Sociologjisë

 Përvoja e punës

• 2022 - 2024 – Ministre e Punës dhe Politikës Sociale

• 2021-2022Drejtoreshë e Inspektoratit Shtetëror të Punës

•2020- u.d. Drejtoreshë e Inspektoratit Shtetëror të Punës

• 2018-2020 Sekretare Shtetërore në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale

• 2018 Udhëheqëse e Njësisë për Barazi Gjinore, Sektori i mundësive të barabarta, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

• 2003 -2018 Këshilltare për barazi gjinore, Sektori i barazive gjinore, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

• 2000-2003 Koordinatore e Qendrës Burimore për Avancimin e Barazisë Gjinore, Organizata e Grave Strumicë, program i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar

• 1992-2000 “Semiko”, SHPKNJP Strumicë

 

Gjuhët

• Anglisht

Trajnime

• Kurs avancimi mbi buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, qendra e trajnimit të UN Women, Beograd

• Trajnim për trajnerë për dhunën me bazë gjinore, UN Women, Shkup

• Rendimenti dhe Menaxhimi i Tokës, Banka Botërore, Shqipëri

• Barazia gjinore dhe përfshirja e perspektivës gjinore në rrjedhën kryesore, Zllazibor, Serbi

• Kurs avancimi për hartimin e ligjeve, trajnim për trajnerë, OSBE, MSHIA

• Trajnim për trajnerë për mundësi të barabarta dhe mosdiskriminim, Këshilli Britanik, Shkup

• Institucionet e BE-së dhe Politikat Evropiane, SÇE, Qeveria e Republikës së Maqedonisë

 • Trajnim për trajnerë për Buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, UN Women, Shkup

• Planifikimi strategjik, MCMS (QMBN), Shkup

• Menaxhimi i ciklit të projektit, MCMS (QMBN), Shkup

• Gjinia dhe zhvillimi dhe Gjinia dhe edukimi shëndetësor, MCMS (QMBN), Shkup

• Të drejtat e grave dhe dokumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Sarajevë, BeH

• Gratë dhe fuqia, Agjencia suedeze për bashkëpunim ndërkombëtar për zhvillim (SIDA)

 • Trajnim për trajnerë të programit “Gratë munden”, Pakti i Stabilitetit

Përvojë në fushën e punës:

• Anëtare e grupit punues për hartimin e Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave (2006, 2012)

• Anëtar e grupit punues për rishikim të Planit Nacional Aksional për Barazi Gjinore dhe përgatitja e Planit të ri nacional aksional për barazi gjinore 2008-2012

• Anëtar e grupit punues për përpunimin e Planit Aksional për nevojat specifike të grave rome

 • Koordinatore e projektit “Mbështetje e integrimit gjinor të nivelit lokal”, mbështetur nga OSBE

 • Koordinatore e projektit “Përforcimi i kapaciteteve për integrimin gjinor në procesin e krijimit të politikave”, mbështetur nga OSBE

• Anëtar e grupit punues për përgatitjen e Strategjisë Nacionale për Punësim dhe Plani Nacional Aksional 2009-2010

• Koordinatore e projektit “Gratë dhe procesi i decentralizimit në Republikën e Maqedonisë”, mbështetur nga Fridrih Ebert, Zyra në Shkup

• Koordinatore e projektit “Rritje e nivelit të informacioneve për ndërmarrjen e grave, Rritje e pjesëmarrjes së grave në ekipet e menaxhimit në ndërmarrjet publike”

• Koordinatore e projektit Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor, zbatuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me mbështetje të UN Women

• Anëtar e grupit punues për përpunimin e Strategjisë Nacionale për luftë kundër varfërisë

• Koordinatore e grupit punues për barazi gjinore dhe anti-diskriminim si pjesë e projektit TWININNG për harmonizimin e legjislacionit të punës me standardet e BE-së

 • Koordinatore dhe anëtare e grupit punues për përpunimin e Strategjisë Nacionale për Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor 2012-2017

• Koordinatore dhe anëtare e grupit punues për përpunimin e Strategjisë për Barazi Gjinore 2013-2020 dhe Plani Aksional për Barazi Gjinore 2013-2016

• Koordinatore e projektit – Trajnim për praktikuesit juridik dhe personelit të Avokatit të Popullit për CEDAW dhe Protokollit Fakultativ me mbështetje të OSBE-së

• Anëtare e grupit punues për futjen e standardeve CAF në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale

• Anëtare e grupit punues për ex-post vlerësimit të së drejtës antidiskriminuese.

• Drejtuese e projektit për futjen e standardit ISO MKS EN ISO 9001:2015 në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale

• Koordinatore e grupit punues për përgatitjen e procesit të ratifikimit të Konventës së Këshillit të Evropës për luftë kundër dhunës mbi gratë, duke përfshirë edhe dhunën në familje

• Koordinatore e grupit punues për përgatitjen e Planit Aksional për implementimin e Konventës së Këshillit të Evropës për luftë kundër dhunës mbi gratë, duke përfshirë edhe dhunën në familje

• Koordinatore e grupit punues për përgatitjen e Ligjit për parandalim dhe mbrojtje të grave nga dhuna dhe dhuna në familje (2019-2020)

• Koordinatore e grupit punues për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Mundësive të Barabarta (2020)

• Koordinatore për përgatitje të Strategjisë së Barazisë Gjinore 2021-2028; Pjesëmarrje në trupat ndërkombëtarë dhe vendas

• Anëtar e Komitetit Drejtues (UNDP) të projektit “Një votë – një fletëvotim: adresimi i votimit familjar dhe votimi në emër të tjetrit, në Maqedoni”

• Përfaqësuese e Republikës së Maqedonisë në Komitetin Drejtues për Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor në kuadër të projektit rajonal të UN WOMEN “Promovimi i politikave të përgjegjshme gjinore në Evropën Juglindore”.

• Koordinatore e Grupit Ndërministror konsultativ dhe këshillues për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë

 • Anëtar e Komitetit Drejtues për projektin BE-Tvining “Mbështetje për zbatimin e barazisë gjinore”

• Shefe e delegacionit qeveritar i Republikës së Maqedonisë së Veriut në samitin në Najrobi, Keni, 2019

• Anëtare e Bordit Këshillimor në kuadër të projektit “Promovimi i politikave të përgjegjshme gjinore dhe buxhetet: Drejt menaxhimit transparent, përfshirës dhe të përgjegjshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut” (2020)

• Anëtare e Bordit Këshillimor i Platformës Nacionale për ndërmarrje për gratë (2021)

 Publikime dhe Analiza:

• 2008 - Bashkautore e “Udhëzuesit të direktivave të Bashkimit Evropian lidhur me barazinë dhe jodiskriminim”. Ky aktivitet u mbështet nga Këshilli Britanik me mbështetje të ekspertit Sheila Rodgers nga Anglia.

• 2010 Ekspert – Përgatitja e Doracakut për antidiskriminim dhe mundësinë e barabartë, Udhëzues për zbatimin e Ligjit për antidiskrimin, mbështetur nga OSBE

 • 2011 Ekspert – Përgatitje e analizës për gjendjen me mundësi të njëjtë dhe mosdiskriminim në Republikën e Maqedonisë, mbështetur nga Këshilli Britanik

 • 2013 Bashkëpunëtor i “Udhëzuesit për integrimin gjinor për nëpunësit shtetëror” mbështetur  nga UN Women në RM. 

• 2013 Bashkëpunëtor i “Udhëzues për zbatimin e Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi dhe Strategjia Nacionale për Barazi dhe Mosdiskriminim” mbështetur nga Ambasada Britanike dhe Këshilli Britanik në RM.

• 2013 Bashkautore e “Modulit për trajnim elektronik për mosdiskriminim” në bashkëpunim me Ambasadën Britanike dhe Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës

• 2016 Bashkautore e analizës Qasja e grave drejt drejtësisë, mbështetur nga Qasja e barabartë Shkup

• Ekspert, analiza e buxhetit gjinor “Aspektet gjinore në përmirësimin e furnizimit me ujë dhe rrjeti i kanalizimit në komunën e Gjorçe Petrovit”, mbështetur nga Aksioni i grave, Shkup

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.