Инспекциски надзор 

Министерството спроведува инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита и заштитата на децата, над установите за социјална заштита и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од социјална заштита како професионална дејност и јавни и приватни установи за деца, детски градинки, детски одморалишта. и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од областа за заштита на децата заштита како професионална дејност.

Инспекцискиот надзор опфаќа:

Повеќе

Годишен план за работа 

Полугодишни извештаи

2020

Листи за проверка 


Донесени инспекциски акти
 од областа на социјалната заштита

Донесени инспекциски акти од областа на детската заштита 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->