Social Services Improvement Project - SSIP

Проект за подобрување на социјалните услуги - ППСУ

Почитувани, на следниот линк можете да доставуваате прашања, коментари, сугестии и /или жалби во врска со Проектот за подобрување на социјалните услуги, на кои Министерството за труд и социјална политика ќе обезбеди повратна информација на Вашите барања (прашања, предлози, коментари, сугестии и жалби).

Линк кон модулот за прашања и сугестии: ssip.mk/tvoe-prashanje

 

Се грижиме - ППСУ / Kujdesemi - PPSS

Известувања

Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Струмица 


Известување за подпроект за развој на социјални услуги во Општина Чаир

Известување за изградба на нова градинка во Општина Битола

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за проект кој предвидува изградба на нова градинка и презентација на документот од јавен интерес - „Првична ограничена оцена за влијание врз животна средина и социјални аспекти” во Општина Битола, во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ)


Известување за доградба на постоечка градинка во Општина Гостивар.


Известување за апликација за грант за детска градинка во Општина Валандово

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Валандово во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)


Известување за апликација за грант за детска градинка во Општина Арачиново

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Арачиново во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект):


Известување за изградба на доградба во Општина Пробиштип
ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за доградба на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјална листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Пробиштип во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект):

Известување за изградба на доградба во Општина Карпош
ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за доградба на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјална листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Карпош во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект):

 


Известување за реновирање/адаптација на постојна градинка во Општина Ресен

ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за реновирање/адаптација на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Ресен во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)

 


Известување за реновирање/адаптација на постојна градинка во Општина Крива Паланка

ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни за активностите за реновирање/адаптација на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Крива Паланка во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)

 


Известување за изградба на нова градинка во Општина Струмица

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Струмица во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)

 


Известување за изградба на нова градинка во Општина Ѓорче Петров

ИЗВЕСТУВАЊЕ на јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка” во Општина Ѓорче Петров во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)

Јавни повици/Огласи/Notices 

ТЕКОВНИ

28.01.2021

Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Пробиштип, Липково, Арачиново и Валандово

Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Битола, Гостивар и Карпош


27.01.2021

Локален консултант за развој на формула за финансирање на предучилишното згрижување и воспитување​


29.12.2020

Покана за понуди - Развој на систем за администрирање на социјалните права и услуги

Request for Bid - Development and Implementation of an Integrated Social Welfare Information System covering both Social Assistance Benefits and Services in the Republic of North Macedonia


14.12.2020

Повик за понуди за Изградба на детска градинка во с. Јосифово, Општина Валандово


04.12.2020

Повик за понуди за Ентериерно уредување на градинка во општина Неготино


20.11.2020

Преобјава - Повик за ангажирање на тројца консултанти

Асистент координатор за развој на социјални услуги (реф.бр. MK/SSIP #3.1.37)

Асистент координатор за ран детски развој (реф.бр. MK/SSIP #3.1.36)

Истражувач во Одделението за анализа, евалуација и мониторинг (реф.бр. MK/SSIP #1.3.18)

 


17.11.2020

Помлад асистент координатор за развој на социјални услуги

Правник во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика 

Kонсултант за: “Mетодологија за цени на социјалните услуги”- усогласување на цени за социјални услуги за 2021 год. (реф.бр. MK/SSIP # 1.2.15)​

 


16.11.2020

Надзор над изградба на градинки во општините Пробиштип, Липково, Битола и Валандово

Надзор над изградба на градинки во општините Гостивар, Арачиново и Карпош


29.10.2020

Повик за ангажирање на три градежни инженери/архитекти 


 

ЗАВРШЕНИ

28.09.2020

International Consultant for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula

TOR -MK/SSIP # 2.2.17
REoI-ref.no.MK/SSIP # 2.2.1717.09.2020

 Повик за понуди за Доградба на Ј.У.О. детска градинка „Гоце Делчев“ (р.е. Срничка) - општина Пробиштип, Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.13

11.09.2020

International Consultant for Development of Early Childhood Education and Care Funding Formula

TOR -MK/SSIP # 2.2.17
REoI-ref.no.MK/SSIP # 2.2.17

10.07.2020

Повик за понуди за надградба, реконструкција и адаптација на детска градинка во општина Крива Паланка,
Оглас Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.5

Асистент за животна средина и општествени прашања/Environmental and social assistant


Оглас реф.бр.MK/SSIP #3.1.20

Reference No. MK/SSIP #3.1.20

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.20

 


 

Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за изградба на предучилишна инфраструктура

Оглас реф.бр.MK/SSIP #3.2.1

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP #3.2.1

 


 

Оперативна и изведбена ревизија на Грант програмата за развој на социјални услуги

Оглас реф.бр.MK/SSIP #3.2.2

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP #3.2.2

 


Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Кавадарци, Неготино, Кочани, Кисела Вода и Боговиње

Оглас реф.бр.MK/SSIP #2.1.5

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP #2.1.5

 


 

 

Подготовка на проекти за внатрешно уредување-ентериер за градинки во општините Ѓорче Петров, Ресен, Крива Паланка и Струмица

Оглас реф.бр.MK/SSIP #2.1.6

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP #2.1.6

 


 

Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и згрижување на деца-Ревидирано

Оглас реф.бр.MK/SSIP #2.2.16

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP #2.2.16

 


 

Градежен инженер

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 3.1.26

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.26

 


 

Консултантска компанија за поддршка на процесот за подобрување на квалитетот на услугите во системот за воспитание и згрижување на деца 

Оглас реф.бр.MK/SSIP #2.2.16

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP #2.2.16

 


 

International Consultant for Teacher Training and Program Design ”

RoI ref no.  MK/SSIP # 2.2.15

TOR ref no.  MK/SSIP # 2.2.15

 


 

Службеник за мониторинг и евалуација

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 3.1.15

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.15

 


 

Надзор над изградба на градинки во општините Струмица, Ресен, Ѓорче Петров, Боговиње и Крива Паланка

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.1.7

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.1.7

 


 

Надзор над изградба на градинки во општините Кочани и Кисела Вода

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.1.4

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.1.4

 


 

ПОВИК ЗА ПОНУДИ за:

Изградба на детска градинка во општина Ѓорче Петров

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.6

Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти (ENG)

 


 

Адаптација на објект во детска градинка  во општина Боговиње

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.7

 


 

Адаптација на објект во детска градинка  во Општина Ресен

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.8

 


 

Изградба на детска градинка  во општина Струмица

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.9

Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти (ENG)

  

 

Национален координатор за унапредување на квалитетот на услугите на предучилишните установи со користење на “MELE”  алатките за мерење на околината за рано учење и развој

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.2.12

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.2.12

 


 

Национален координатор за унапредување на квалитетот на услугите на предучилишните установи со користење на “MODEL”  алатките за мерење на когнитивниот и социо-емотивниот развој на децата

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.2.13

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.2.13

 


 

Локален консултант за зајакнување на системот за иницијално образование на воспитувачите за предучилишно воспитание и образование

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.2.14

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.2.14

 


 

Собирање на податоци за мерење на развојот и учењето на децата и на квалитетот на средините за учење

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 3.2.3

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.2.3

 


 

Консултант за изработка на формула за финансирање на предучилишното згрижување и воспитување/“Consultant for Early Childhood Education and Care Funding Formula”

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.2.9

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.2.9

 


 

Консултант за поддршка на меѓународниот консултант за унапредување на квалитетот на услугите на предучилишните установи со користење на MELQO  алатките  

Оглас реф.бр.MK/SSIP #2.2.11

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.2.11

 


 

Principal Investigator

RoEI-ref.no. MK/SSIP # 1.2.10

TOR -ref.no. MK/SSIP # 1.2.10

 


 

Jавен повик до општините и општините во Градот Скопје во Република Северна Македонија да изразат интерес да аплицираат за грант за развој на социјални услуги

Формулар за изразување на интерес  за аплицирање за грант за развој на социјални услуги

 


 

Поддршка на општините / потенцијални даватели на социјални услуги при подготовка на предлог проекти за аплицирање за добивање на грантови за развој на социјални услуги


Оглас реф.бр.MK/SSIP # 1.2.14

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 1.2.14

 


 

 

ПОВИК ЗА ПОНУДИ за Изградба на детска градинка  во општина Кочани

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.3

 


 

ПОВИК ЗА ПОНУДИ за Изградба на детска градинка  во општина Кисела Вода

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.4 

Барање за изразување на интерес за Надзор над изградба на градинки во општините Кавадарци и Неготино
(реф.бр. MK/SSIP # 2.1.3)

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.1.3

 


 

1. Асистент/службеник за набавки

Оглас реф.бр.MK/SSIP # 3.1.30
Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.1.30

Procurement Assistant/Officer 


2. Набавка на информатичка опрема за потребите на Министерството за труд и социјална политика и за центрите за социјална работа

- Повик за понуди Реф.бр. MK/SSIP # 1.3.11

 


 

ПОВИК ЗА ПОНУДИ за Изградба на детска градинка  во општина Неготино

Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1.2 

 

Барање за изразување на интерес за Ревизија на основни  проекти за изградба на градинки во општините: Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за ревизија на основни проекти за доградба и надградба на градинки во општините: Гостивар, Карпош и Пробиштип

(реф.бр. MK/SSIP # 2.1.2.3)

Preparation of audit reports on main project designs for building of new kindergartens in the municipalities: Arachinovo, Bitola, Lipkovo and Valandovo and for upgrades and extensions of kindergartens in the municipalities: Gostivar, Karposh and Probishtip

 


 

 

 

Повик за понуди за изградба на детска градинка  во општина Кавадарци, Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1

 


 

 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка   во Општина Неготино во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

 


 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка  во Општина Кисела Вода во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

 

 


 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка  во Општина Кочани во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 


 


 

Подготовка на основни  проекти за доградба и надградба на градинки во општините: Гостивар, Карпош и Пробиштип


Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.1.2.2
Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.1.2.2

26.07.2019

Барање за изразување на интерес за ПОДГОТОВКА НА ОСНОВНИ  ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНИТЕ: АРАЧИНОВО, БИТОЛА, ЛИПКОВО И ВАЛАНДОВО

Оглас реф бр. MK/SSIP # 2.1.2.1

Проектни задачи-реф бр. MK/SSIP # 2.1.2.1

 


 

Дизајн и имплементација на јавна кампања и за поддршка во спроведување на теренски активности вклучувајќи и активности за вклучување на граѓани/Design and Implementation of Public Awareness Campaign and Support in conducting Project Outreach Activities including Citizen Engagement activities

Оглас реф.бр. MK/SSIP # 3.2.5

RoEI ref.no. MK/SSIP # 3.2.5

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.2.5

 


 

Компанија за проценка за потребите од социјални услуги  

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.13

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.13

 


 

Компанија за поддршка во спроведување на теренски активности вклучувајќи и активности за вклучување на граѓани Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #3.2.7

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.2.7

 


 

Комапанија за  психо-социјална поддршка на корисниците на Гарантирана минимална помош  наменета да го поттикне и помогне процесот на вклучување на овие лица на пазарот на трудот Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #1.1.4

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.1.4

 


 

Консултант за подготовка на методологија за пресметка на цени за воспоставување и давање на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.12

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.12

 

Компанија за проценка за потребите од социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.3

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.3

 

Дизајнер за ентериери Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.22

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.22

 

Локален консултант за поддршка на меѓународниот консултант за изработка на нормативи и стандарди за воспоставување и давање на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #1.2.10 

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.10

 

International consultant for Norms and Standards for Establishing and Providing Social Services Завршено

RoEI-ref.no. MK-MLSP-94594-CS-INDV-129 

TOR -ref.no. MK-MLSP-94594-CS-INDV-129

 

Јавен повик до општините и општините во Градот Скопје во Република Македонија за апилицирање за грант за креирање на дополнителни места во предучилишните установи преку изградба на нови градинки и преку доградби и адаптации на постојни објекти Завршено

ЈАВЕН ПОВИК

Формулар за аплицирање 

 

International Consultant in Social Infrastructure and Preschool Design Завршено

RoEI-ref no.  MK-MLSP-76981-CS-INDV-228

TOR-ref no.  MK-MLSP-76981-CS-INDV-228

 

Social Safety Nets Assessment Завршено

RoEI-ref.no. MK-MLSP-94593-CS-INDV-113

TOR -ref.no. MK-MLSP-94593-CS-INDV-113

 

Информатичар Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.16

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.16

 

Координатор за развој на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.4

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.4

TOR -ref.no. MK/SSIP # 3.1.4

 

 

Барање за изразување на интерес за позиција  “Експерт за животна средина и социјални прашања ” (реф.бр. MK/SSIP # 3.1.20) - Завршено

Оглас 3.1.20

TOR 3.1.20

Барање за изразување на интерес за позиција  “Бизнис аналитичар ” (реф.бр. MK/SSIP # 3.1.23) - Завршено

Оглас 3.1.23

TOR 3.1.23

Барање за изразување на интерес за позиција  “Информатичар во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија ” (реф.бр. MK/SSIP # 1.3.6) - Завршено

Оглас 1.3.6

TOR 1.3.6


Известувања за доделување на договор/contract award notice

Проценка за потребите од социјални услуги

Главни документи на проектот/Main project documents

 

Контакт лица:  


Проектен менаџер  

Елизабета Куновска
Телeфон : ++ 389 76 456-124
Е-пошта: EKunovska@mtsp.gov.mk    

Менаџер за набавки  

Сања Андовска
Телeфон : ++ 389 75 359-205
Е-пошта: sanja.andovska@mtsp.gov.mk    

Финансиски менаџер 

Оливера Крстеска 

Телeфон : ++ 389 75 359-204
Е-пошта: okrsteska@mtsp.gov.mk