Повици/Огласи 2021 година

12.05.2021

Врз основа на договорот за Договорот за МАТРА проект „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција„, помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Амбасадата на Кралството Холандија бр. 02-5580/1 од 29.07.2019 година и Анекс на договор бр. 17-1512/1 од 12.02.2021 година, Министерството го распишува следниот:

 

Оглас за ангажирање на експерт од областа на заштита од вознемирување на работното место

11.05.2021

Врз основа на Договорот за проектот „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Република Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 година, Министерството за труд и социјална го распишува следниот:

 

Оглас за ангажирање на тим од 3 конслутанти/ки за поддршка на општините во развој на Локални акциони планови за родова еднаквост 

11.05.2021

Врз основа на Договорот за проектот „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Република Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 година, Министерството за труд и социјална го распишува следниот:

 

  Оглас за  ангажирање на експерт/ка за израбока на Национален акциски план за родова еднаквост (2021-2023) и Оперативен план за 2021-2022

04.05.2021

Јавен оглас

За избор на двајца експерти за дводневна работилница на проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

 

Во рамки на Проектот: “Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува Јавен оглас за избор на двајца експерти за дводневна работилница која ќе се спроведе во Мај - Јуни 2021 година.

Повеќе

12.04.2021

Повик за апликации за регионални центри 

за поддршка на развој на социјално претприемништво во Охрид и Велес

Проектот „Поддршка на социјалните претпријатија“, финансиран од ЕУ, спроведен од Конзорциумот Ептиса / Барка / Екорис во соработка со Министерството за труд и социјална политика ре-објавува повик за учество во проектните активности за воспоставување на 2 регионални центри за поддршка на социјалните претпријатија во Охрид и Велес. 

Краен рок за доставување на Образецот за идентификација во електронска верзија на англиски јазик е до 12:00 часот, 19-ти април 2021 година на следната е-пошта: supsocent@eptisa.com

Јавен повик АНГ, МКД, АЛБ

Критериуми за избор АНГ, МКД, АЛБ

Образец за идентификација АНГ

6.4.2021

Објавен повик за доделување договор(и) за градба ”Изградба на детски градинки во општините Тетово и Теарце”

Министерството за финансии, Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФСД), објави повик за доделување договор(и) за градба во рамки на ИПА проектот “Изградба на детски градинки во општините Тетово и Теарце”, со финансиска помош од ИПА II 2017 Акциската програма на ЕУ за поддршка во образованието, вработувањето и социјалната политика.

Повеќе

29.03.2021

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, и врз основа на Записник бр.17-2302/1 од 12.03.2021. година  Министерството го распишува следниот оглас

Повеќе

29.03.2021

Јавен оглас

За избор на локални медијатори во рамки  проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Во рамки на проектот: „Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува конкурс за ангажирање локални медијатори во општините: Виница, Битола, Радовиш, Велес, Неготино и Крива Паланка. Во секоја општина ќе биде ангажиран по еден медијатор.

Повеќе

29.03.2021

Јавен оглас

За избор на негувателки во рамки  проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Во рамки на проектот: „Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува конкурс за ангажирање на пет негувателки во детските градинки во општините: Гази Баба, Струмица, Кавадарци, Неготино, Крива Паланка.

Повеќе

24.03.2021

Повик за избор на ИТ експерт за изработка на ТоР и техничка спецификација за ИТ алатка

ИПА проект „АКТИВАЦИЈА НА РАНЛИВИ ГРУПИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ“

“Повик за избор на ИТ експерт за изработка на ТоР и техничка спецификација за ИТ алатка” 

SIM IT TOOL TERMS OF REFERENCE

Повикот е исто така достапен во текот на целиот период на доставување на понудите на веб-страницата на АВРСМ: www.av.gov.mk.

15.03.2021

Јавен оглас

За избор на негувателки во рамки проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Во рамки на проектот: „Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува конкурс за ангажирање на две негувателки во детските градинки во општините: Кичево, Дебар, Гази Баба, Струмица, Кавадарци, Неготино, Крива паланка и Радовиш.

Повеќе

 

15.03.2021

Јавен оглас

За избор на локални медијатори во рамки проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Во рамки на проектот: „Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува конкурс за ангажирање локални медијатори во општините: Берово, Битола, Виница, Прилеп,Штип, Чаир, Карпош, Делчево, Кичево, Кочани, Куманово, Велес, Гази Баба, Печхево, Дебар, Центар, Кавадарци, Неготино, Струмица, Крива Паланка и Радовиш.

Повеќе

15.03.2021

Јавен оглас 

За избор на координатор на  проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Во рамки на Проектот: “Инклузија на децата Роми во предучилишно образование”, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува Јавен оглас за вработување на определено време  на координатор

Повеќе

12.03.2021

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, и врз основа на Записник бр.17-2302/1 од 12.03.2021. година  Министерството го распишува следните огласи:

1. Aнгажирање на асистент за комуникација и администрација.

2. Aнгажирање на една/еден обучувач/ка за реализација на обуките од проектот

3. Ангажирање на лице за дизајн на материјали во врска со проектот

Повеќе

08.03.2021

Повик на ЕУ за поддршка на социјалните претпријатија

Делегацијата на Европската Унија објави повик за пријави за грант за поддршка на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија. Главната цел на повикот е подобрување на условите за работа и капацитетите на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија. Со оваа грантова шема се обезбедува поддршка за основање на социјални претпријатија или проширување на обемот на работа на веќе постоечките социјални претпријатија, во насока на зголемување на нивниот оперативен капацитет, одржливост и пристап до пазарот, истовремено поддржувајќи го вработувањето на ранливите групи на луѓе, придонесувајќи на тој начин за нивната социјална и професионална реинтеграција.

Деталите за повикот, oбјавен во рамките на Акциската програма на ЕУ за поддршка во образованието, вработувањето и социјалната политика ИПА II 2017, се достапни на следниот линк.

06.03.2021

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, Министерството го распишува следните огласи:

1. Aнгажирање на асистент за комуникација и администрација.

2. Aнгажирање на тим на обучувачи за реализација на обуките од проектот

3. Ангажирање на лице за дизајн на материјали во врска со проектот

Повеќе

04.03.2021

Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, во рамки на проектот Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ и врз основа на Договорот „помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1 и соглансо член 23 став 2 од Законот за јавни набавки (Службен Весник на РМ бр. 24/2019) и процедурите на донаторот процедурите на донаторот за набавки /Procurement Guidelines:Micro-Purchasing Nov.2015(V.2.1), и согласно Одлука за јавна набавка бр. 17-1738/1 од 22.02.2021 година и Записник бр. 17-1738/4 od 04.03.2021 година, со цел адаптација на деловен простор на приземје во Центар за обуки, има потреба од изведување на следните градежни работи

Предмет: Барање понуда

Финансиска понуда

25.02.2021

Врз основа на договорот за Договорот за МАТРА проект „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција„, помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Амбасадата на Кралството Холандија бр. 02-5580/1 од 29.07.2019 година и Анекс на Договор бр:17—1512/1 од 12.02.2021 , Министерството го распишува следниот:

 Оглас за ангажирање две лица на проект

22.02.2021

Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, во рамки на проектот Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ и врз основа на Договорот „помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1 и соглансо член 23 став 2 од Законот за јавни набавки (Службен Весник на РМ бр. 24/2019) и процедурите на донаторот процедурите на донаторот за набавки /Procurement Guidelines:Micro-Purchasing Nov.2015(V.2.1), и согласно Одлука за јавна набавка бр. 17-1738/1 од 22.02.2021 година, со цел адаптација на деловен простор на приземје во Центар за обуки, има потреба од изведување на следните градежни работи

Предмет: Барање понуда

Финансиска понуда

Повеќе

01.02.2021

ПОВИК ЗА ТЕНДЕР

за

спроведување  на Програмата „Советување и мотивација – Менторска поддршка за  

активација (интеграција) на корисниците на ГМП на пазарот на трудот


Во рамки на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија  објавува Повик за прибирање понуди за спроведување на програмата „Советување и мотивација – Менторска поддршка за активација (интеграција) на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на трудот“.

 

Повеќе

18.01.2021

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2021 година (Службен весник на Република Севрна Македонија бр.8/21) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Повеќе

Програма за рефундирање за 2021 година

Повици/Огласи 2020 година

Јавен оглас

Врз основа на за Договорот за "Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија" помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр.17-8716/1, Министерството го распишува следниот Оглас за ангажирање на асистент на проект

Повеќе информации овде

 

 

Јавен оглас

Врз основа на за Договорот за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во Северна Македонија“ помеѓу Министерството за труд и социјална политика и UN Women- Тело на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените, на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1, Министерството го распишува следниот:

 

Оглас за ангажирање на ескперти на проект

Оглас МКД

Оглас АЛБ

Јавен оглас

Во рамки на проектот Инклузија на децата Роми во предучилишно образование, Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува Јавен повик за доставување на понуди за набавка на смарт уреди/таблети за потребите на проектот.

Повеќе инфорамции овде

Во рамките на проектот „Креативни и едукативни активности за поддршка на деца во мали групни домови и поправни установи во период на самоизолација предизвикана од Ковид 19“ поддржан од УНИЦЕФ канцеларијата во Скопје, финансиран од УСАИД, кој го спроведува ХОПС, објавуваме:

Повик за ангажирање лица за поддршка на работењето на Јавната установа за згрижување деца – Служба за заедничко живеење на деца со нарушено поведение и на Јавната установа Детски дом 11 Октомври, Скопје

Повеќе
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->