Огласи за активни мерки

Сите огласи за активните мерки можете да ги најдете на следниов линк:

https://av.gov.mk/oglasi-za-aktivni-merki.nspx


Повици/огласи/конкурси 2024

Објавено на: 09.02.2024

Министерството за труд и социјална политика објавува

Јавен оглас за 2 (два) информатори на определено време за потребите на проектот "Ромски информативни центри"Објавен на: 26.01.2024

Јавен повик

за обезбедување на средства за давање на социјални услуги од општините, Градот Скопје и општините во Градот Скопје


Објавено на: 24.01.2024

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ПО ОДНОС НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО ТЕШКА, ПОТЕШКА И НАЈТЕШКА ТЕЛЕСНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2024 ГОДИНА 

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2024 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр.12/24) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Јавниот повик ќе биде отворен до денот на исцрпување на средствата, но најдоцна до 30 септември 2024 година. 

Барањето може да се поднесе од страна на лицето со попреченост, негов родител или старател.

Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот центар за социјална работа  до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил формирана во рамки на Министерството за труд и социјална политика.

Кон барањето се поднесува следната документација:

  • Наод, оцена и мислење од надлежна комисија за утврдено тешка, потешка и најтешка телесна попреченост, за утврдена умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за потполно слепило и потполна глувост (или копија од документот заверена на нотар),
  • Царинска декларација (примерок од електронска царинска декларација, потврда за регистрација издадена по извршено увозно царинење) не постари од 18 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадени од царински орган (или копија од документот заверена на нотар),
  • Доказ за платен данок на додадена вредност при набавка на патничкиот автомобил,
  • Фактура за набавка на возило во државата,            
  • Доказ дека во возилото е вградена дополнителна опрема како што се автоматски или полуавтоматски менувач, рачни команди кои ги заменуваат ножните команди, хидраулична дигалка за инвалидска количка или пристапна рампа за влез во возилото за што се доставува и доказ од овластена компанија која ја вградила таквата специјализирана опрема (или копија од документот заверена на нотар), доколку возилото е со купопродажна вредност над 10.000 евра во денарска противвредност, но не повеќе од 20.000 евра во денарска противвредност и лицето самостојно ќе го управува возилото,
  • Копија од сообраќајна дозвола и
  • Копија од трансакциска сметка.

За дополнителни информации може да се обратите секој работен ден од 10.00 - 12.00 часот на тел. 02 3106-770 или во меснонадлежниот центар за социјална работа.

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }