Надлежности на Министерство за социјална политика, демографија и млади

Согласно со член 28, точка 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Сл. весник на РСМ", бр. 121/24), Министерството за труд и социјална политика продолжува да работи како Министерство за социјална политика, демографија и млади. 

Министерот за социјална политика, демографија и млади продолжува да ги врши работите што се однесуваат на трудот (работните односи, вработувањето и вработеноста, заштитата на работниците при работењето, материјалното обезбедување на привремено невработените, платите и животниот стандард) се до преземањето на вработените во Министерството за економија и труд.

Министерството за социјална политика, демографија и млади ги врши работите што се однесуваат на:

 • пензиско-инвалидското осигурување;
 • социјалната политика;
 • хуманата популациона политика заради усогласен економски социјален развој;
 • правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница;
 • односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето;
 • унапредувањето на рамноправноста на половите;
 • заштитата на децата и малолетните лица;
 • заштитата на младината и жените;
 • заштитата на лицата со пречки во развојот;
 • заштитата на цивилните инвалиди од војната и на семејсвотото чиј хранител е на задолжителна воена служба;
 • заштитата на борците од Антифашистичката војна и од сите национално ослободителни војни на Македонија, на воените инвалиди, на прогонуваните и затвораните за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, како и на членовите на нивните семејства кои немаат можности за материјална и социјална егзистенција;
 • планирање на семејството;
 • семејството и децата;
 • подготовката и развојот на демографската политика и политиката поврзана со миграциите;
 • подготовка и развојот на политиката за млади;
 • грижата за психофизичкиот развој на младите и нивната заштита;
 • поттикнување и помагањето на формите на младинско организирање;
 • преземањето активности за создавање услови за задржување во Републиката на способните и талентирани млади, како и создавање услови за стимулирање на нивното враќање; 
 • поттикнување на вработливоста на младите;
 • надзорот од негова надлежност и
 • врши други работи утврдени со закон.

Мисија

Креирање и имплементација на политиките на пазарот на трудот, социјалната сигурност, еднакви можности, заштита и превенција од дискриминација согласно со меѓународните стандарди и принципи.

Визија

Обезбедување на флексигурносен пазар на трудот, проследен со проактивна инклузивна социјална сигурност, еднакви можности за граѓаните и обезбедена примена на меѓународните стандарди и принципи преку социјален дијалог.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }