Проверка на стручно знаење

Проверка на примената на стручното знаење


Комисијата за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели во системот на згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ги информира сите директори, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели заинтересирани за стекнување на соодветна лиценца, дека  теоретскиот /практичниот дел од испитот ќе се одржи на 23.03.2017 година со почеток во 13:00 часот.


Полагањето ќе се одржи во просториите на Испитниот центар, кој се наоѓа на следната локација:ул."Христо Смирненски", бр. 30, ламела 1 (во близина на Универзална сала), Види мапа

 

Просторија бр.1  Од 13 :00 до 15:00 часот

1. Ѓурѓица Миловска –неговател-практичен дел

2. Анета Радеска – неговател- практичен дел

3. Александра Стојмановска – воспитувач – практичен дел

4. Билјана Митровски – воспитувач – практичен дел

5. Весна Најдевска – неговател- практичен дел

6. Ѓулер Бејоглу – неговател – практичен дел

7. Ивана Петревска – неговател – практичен дел

8. Рената Шуклева – неговател –практичен дел

9. Анета Петровска – воспитувач –теоретски дел

10. Илина Томовска – неговател – практичен дел

11. Марко Стевановски – стручен соработник – практичен дел

12. Билјана Алексовска – неговател- практичен дел

13. Елена Срезоска – неговател –практичен дел

14. Искра Јакимовска – воспитувач –практичен дел

15. Кети Мицковска-Јовановска- неговател практичен дел

16. Драгица Стеваноска – воспитувач- практичен дел

17. Олгица Николоска – неговател – теоретски дел

18. Азра Бајрами – неговател- теоретски дел

19. Ваљбона Истрефи - воспитувач - теоретски дел


Просторија бр 2 од 13:00 до 15:00 часот

1.    Александра Денкиќ – неговател-практичен  дел

2.    Марина Јаневска – неговател- практичен  дел

3.    Марија Величковска – неговател – практичен  дел

4.    Симона Стојкова – воспитувач –теоретски дел

5.    Весна Димитриоска – неговател- практичен дел

6.    Јасмина Зафирова– неговател- практичен  дел

7.    Ленче Петрова– неговател- практичен  дел

8.    Дрита Авмедовска– неговател- практичен дел

9.    Даниела Кочовска– неговател- практичен  дел

10.    Маја Арсоска– неговател- практичен  дел

11.    Наташа Јовческа –воспитувач – практичен  дел

12.    Њомза Руци - неговател- практичен  дел

13.    Наташа Пишовска – директор - практичен дел

14.    Маја Чичоска – неговател – теоретски дел

15.    Марија Петкова – неговател – теоретски дел

16.    Талија Младеновски – неговател – теоретски дел

17.    Ане Нешкоска – неговател – теоретски дел

18.    Драгана Пандева – воспитувач – теоретски дел

19.    Мерема Голиќ – неговател – теоретски дел

20.    Теодора Салтировска- неговател – практичен дел

21.    Анета Мижимакоска – воспитувач – практичен дел

22.    Љупчо Тодоров – стручен соработник – практичен дел

23.    Далибор Трајчев – стручен соработник – практичен дел

24.    Соња Хаџиева- неговател – практичен дел

25.    Љубица Ѓореска – неговател – практичен дел

26.    Жаклина Савиќ- Костовска – негователка – теоретски дел

27.    Тања Ивановска – неговател – теоретски дел

28.    Марина Стојаноска – неговател – теоретски дел

29.    Ирена Младенова – неговател – теоретски дел

30.    Ирина Милеска – стручен работник – теоретски дел

 

Листа на кандидати кои полагаат на 24.03.2017         

Просторија бр 1 од 8:30 до 10:30 часот

1.    Катерина Насковска – неговател- теоретски дел

2.    Моника Јованоска – стручен работник- теоретски дел

3.    Ратка Гиевска – неговател – теоретски дел

4.    Ларгеса Скендери – неговател – теоретски дел

5.    Диелза Мутриши – неговател- теретски дел

6.    Арбенита Даути – неговател- теоретски дел

7.    Сабајет Кица- неговател- теоретски дел

8.    Елена Попоска-Јаулески – неговател - теоретски дел

9.    Лиридона Оџа- неговател- теоретски дел

10.    Цветанка Штерјова Бурзевска- стручен работник – теоретски дел

11.    Катица Трпеноска – неговател – теоретски дел

12.    Марија Миленковиќ – стручен работник- теоретски дел

13.    Наум Антонов – стручен работник – теоретски дел

14.    Елена Ѓошевска – стручен работник – теоретски дел

15.    Вјолца Баута – неговател- теоретски дел

 

Просторија бр 2 од 8:30 до 10:30 часот

 1.    Татјана Бошковска – неговател-теоретски дел

2.    Ива Малиновска – неговател-теоретски дел

3.    Катарина Титиева – неговател-теоретски дел

4.    Дијана Ѓорѓиева – неговател-теоретски дел

5.    Ана Ристески – неговател-теоретски дел

6.    Илија Звездоски – стручен работник – теоретски дел

7.    Данијела Јошеска – неговател-теоретски дел

8.    Снежана Наумоска – неговател- теоретски дел

9.    Рената Андрееска – неговател – теоретски дел

10.    Елена Стојаноска – неговател – теоретски дел

11.    Љубинка Трпеска – стручен работник – теоретски дел

12.    Елмедина Ќазими – неговател- теоретски дел

13.    Рејхана Зенделоска – неговател- теоретски дел

14.    Љуан Амедоски – стручен работник- теоретски дел

15.    Николче Велкоски – неговател-теоретски дел

16.    Андријана Маркоска – воспитувач – теоретски дел

17.    Ивана Шопова- Димитриев – неговател – теоретски дел

18.    Весна Кочова – неговател – теоретски дел

19.    Драгана Илиева – неговател- теоретски дел

 

Се информираат кандидатите коишто ќе го полагаат стручниот испит дека:

•    За да може да започнат со полагање на стручниот испит задолжително со себе треба да имаат лична карта, за увид и утврдување на идентитетот.
•    Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот,односно од вториот дел од испитот изнесува 120 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат којшто со точни одговори на прашањата постигнал најмалку 70% од вкупниот број на предвидени позитивни поени. Начинот на бодирањето е уреден со Критериумите за поблиско утврдување на начинот на бодување на првиот и вториот дел на испитот за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на  деца од предучилишна возраст.

•    Постапката за лиценцирање на стручните работници се спроведува согласно со Законот за заштита на децата и Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и формата и содржината на образецот за лиценцата за работа (“Службен весник на Република Македонија” бр.62/13 и 157/13) и Програмата за лиценцирање на стручни лица во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и на директори на установи за деца.
•    На кандидадот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на Закони, Закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.
•    На кандидатот за време на полагање на вториот дел од испитот, му се дозволува користење единствено на Закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на којшто кандидатот го полага испитот.
•    На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот, доколку има технички проблем со компјутерот.
•    Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети во рок од 5 минути, испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во рок, иситот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од прекинувањето на испитот.
•    Ако има проблеми на повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од 5 минути, испитот се прекинува за сите кандидати коишто го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинување на испитот.
•    Доколку кандидатот при полагање на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од горе наведените ставови, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин и ќе се смета дека не го положил испитот, а истото ќе се констатира во записник за полагање на испит.
•    Овластените преставници од Комисијата за лиценцирање и еден информатичар, за време на полагање на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот којшто го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од 5 минути.
•    Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.
•    Доколку причините се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.
•    Доколку причините не се отстранат во рок од 60 минути, испитот се презакажува за друг термин.

Преглед на прашањата и практичните примери за полагање на стручниот испт

Проверка на примената на стручното знаење
Комисијата за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели во системот на згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ги информира сите директори, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели заинтересирани за стекнување на соодветна лиценца, дека практичниот  дел од испитот ќе се одржи на 23 декември 2015 година со почеток во 8,00 часот.
  Полагањето ќе се одржи во просториите на Испитниот центар, кој се наоѓа на следната локација:ул."Христо Смирненски", бр. 30, ламела 1 (во близина на Универзална сала), Види мапа. 
Кандидати коишто ќе полагаат практичен дел на 23 декември се:
Просторија бр.1
1. Искра Јакимовска-воспитувач
2. Марија Николовска- воспитувач
3. Маја Ангеловска-воспитувач
4. Благица Пешовска-неговател
5. Зорица Галевска-воспитувач
6. Цветанка Димовска-воспитувач
7. Ратка Блажевска-воспитувач
8. Маја Атанасова-неговател
9. Александра Дедес Трајковски-воспитувач
10. Елена Милчов- воспитувач
11. Христина Апостоловска- неговател
12. Ана Ивановска- неговател
13. Лидија Малинковска- воспитувач
14. Елизабета Кузева-неговател
15. Јасмина Трајанова-воспитувач
16. Весна Зенговска-неговател
17. Биљана Стојческа- неговател
18. Ирена Талевска- воспитувач
19. Бранкица Златановска-Војоска-неговател 
20. Марина Стоименова – воспитувач
21. Цветанка Минова - неговател
Просторија бр.2
1. Шенај Реџеп-воспитувач
2. Цветанка Топузовска- неговател
3. Зејнеп Физе - неговател
4. Сузана Тодоровиќ- неговател
5. Лидија Крстевска- неговател
6. Лидија Крстевска- воспитувач
7. Дијана Угриновска – воспитувач
8. Даниела Вчкова – неговател
9. Магдалена Цветановска – неговател
10. Биљана Божиновска – неговател
11. Ирена Лубеска ставреска-  директор
12. Катерина Спенџарска- неговател
13. Њомза Река-неговател
14. Емилија Вајагиќ-неговател
15. Сабина Сејфула-неговател
16. Џенита Зекир-неговател
Стручна литература и прашања за полагање на испит

Програма за рано учење и развој

Програма за едукација на децата од предучилишна возраст во установите за згрижување и воспитување на деца, со процесот на одгледување и консумирање на здрава храна

Законски и подзаконски акти од областа на заштита на децата

 • Правилник за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (Сл.весник на РМ, бр.28/2014)
 • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (Сл.весник на РМ, бр.136/14)
 • Правилник за изменување на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (Сл.Весник на РМ, бр. 40/2014)

 • Правилник за начинот на водењето на евиденцијата, како и содржината и формата на евиденцијата во установа за деца (Сл.весник на РМ, бр.88/2013)
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и Центар за ран детски развој (Сл.весник на РМ, бр.87/2013)
 • Правилник за индикаторите за вреднување на успехот на планираните активности од развојниот план на установите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст (Сл.весник на РМ, бр.87/2013)
 • Правилник за поблиските услови, критериуми и начинот на вршење на одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст како професионална дејност на физички лица (Службен весник на РМ, бр.62/2013) 
 • Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (Службен весник на РМ, бр.62/2013)
 • Правилник за начинот на работа и обезбедување на услови за остварување на педагошко-методска практика на студентите од соодветните студии за предучилишно воспитание и други соодветни факултети во јавните установи за деца (Службен весник на РМ, бр.61/2013)
 • СТРИМИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

  КАМЕРА 1

  КАМЕРА 2

  Jавен повик за проверка на примена на стручното знаење на директори, стручни работници/стручни соработници, воспитувачи и негуватели во установи за деца

  Jавен повик за проверка на примена на стручното знаење на директори, стручни работници/стручни соработници, воспитувачи и негуватели во установи за деца

  Се информираат заинтересираните лица за стекнување на лиценца за работа на директори, стручни работници/стручни соработници, воспитувачи и негователи во установи за деца, ќе можат да поднесат барање за проверка на примена на стручното знаење за стекнување на соодветна лиценца за следната испитна сесија. 

  За датумот, местото и времето на проверката на примена на стручното знаење, заинтересираните лица за стекнување на лиценца за работа од соодветната област, ќе бидат дополнително информирани, преку објава на web страната Министерството за труд и социјална политика–банер на Комисијата за лиценцирање.

  Барањето со комплетната документација се доставува во архивата на Министерство за труд и социјална политика ул. Даме Груев бр.14-Скопје или по пошта со препорачана пратка со назнака „До Комисија за лиценцирање“.

  Збирка на прашања за проверка на стручни знаења
  Програма за работа на Комисијата
  Програма за работа
  Кодекс
  Трошковник

  Контакт со Комисијата за лиценцирање

  Комисија за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст


  Лице за контакт: Маја Димишкова

  MDimiskova@mtsp.gov.mk

  EAjeti@mtsp.gov.mk