Минимална плата

Објава на минимална плата

Врз основа на членот 4 став (2) од Законот за минимална плата во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр.11/12 и 30/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА
 

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Македонија за 2014 година изнесува 13.140,00 денари.
("Службен весник на РМ", бр.44 од 5 март 2014 година)

Насоки за примена на Законот за минимална плата во Република Македонија                                       (“Сл. весник на РМ” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17)

Плата по оддели