Невработеност

Евидентирани невработени лица во 2016 година 

 

Преглед на невработени лица според школска подготовка со состојба на 31.12.2016 година

школска подготовка број на невработени лица
без образование и со основно образование
44 129
непотполно средно образование 13 948
завршено средно образование 31 110
више образование 1 756
високо образование 12 684
магистри на науки 864
доктори на науки 32

 

Преглед на невработени лица според национална припадност со состојба на 31.12.2016 година

национална припадност број на невработени лица
Македонци 65 063
Албанци 26 081
Турци 3 895
Роми 6 201
Срби 722
Власи 221
Бошњаци 234
друго  2 056

Извор: Агенцијата за вработување