Невработеност

Евидентирани невработени лица во 2017 година 

 

Преглед на невработени лица според школска подготовка со состојба на 31.10.2017 година

школска подготовка број на невработени лица
без образование и со основно образование
44 259
непотполно средно образование 14 359
завршено средно образование 29 007
више образование 1 659
високо образование 11 914
магистри на науки 868
доктори на науки 34

 

Преглед на невработени лица според национална припадност со состојба на 31.10.2017 година

национална припадност број на невработени лица
Македонци 62 989
Албанци 25 780
Турци 3 944
Роми 6 124
Срби 792
Власи 250
Бошњаци 243
друго  1 978

Извор: Агенцијата за вработување