Невработеност

Евидентирани невработени лица во 2017 година 

 

Преглед на невработени лица според школска подготовка со состојба на 30.4.2017 година

школска подготовка број на невработени лица
без образование и со основно образование
44 116
непотполно средно образование 13 502
завршено средно образование 30 440
више образование 1 652
високо образование 12 549
магистри на науки 913
доктори на науки 32

 

Преглед на невработени лица според национална припадност со состојба на 30.4.2017 година

национална припадност број на невработени лица
Македонци 62 363
Албанци 27 180
Турци 4 005
Роми 6 407
Срби 760
Власи 213
Бошњаци 237
друго  2 039

Извор: Агенцијата за вработување