Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите

Други документи

Работна средба за инклузија на Ромите и Ромите бегалци

Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите-поминати