Вработеност

Преглед на остварените вработувања од и надвор од евиденцијата на невработени во периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година 


вкупно

неопределено време

определено време

вкупно остварени вработувања 184 877 84 805 100 072
вработувања од евиденција на невработени 42 712 18 519 24 192
вработувања надвор од евиденција на невработени 142 166 66 286 75 880

Извор: Агенцијата за вработување