Вработеност

Преглед на остварените вработувања од и надвор од евиденцијата на невработени во периодот од 1.1.2017 до 30.4.2017 година 


вкупно

неопределено време

определено време

вкупно остварени вработувања 60 309 24 211 36 098
вработувања од евиденција на невработени 13 526 4 766 8 760
вработувања надвор од евиденција на невработени 46 783 19 445 27 338

Извор: Агенцијата за вработување