Огласи 2018 година

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на, ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати

Јавен повик до работодавачи за вклучување во мерката Субвенционирање на плати (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2.1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година  се објавува:

 

Јавен повик / Известување до невработените лица 

Јавен повик / Известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за активната мерка - Обука за стекнување на вештини од областа на банкарството, финансирана од Светска Банка, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.03.2018 година објавува:

 

Јавен повик до невработените лица

Јавен повик до невработените лица (Alb)


Повеќе на:http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на  ден 16.03.2018 година, се објавува:

 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство 

Јавен повик до работодавачите за вклучување во мерката Практикантство  (Alb)


Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

ЈАВЕН ПОВИК

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за  2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 3.5 Практикантство, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 16.03.2018  година, се објавува:


Јавен повик/известување до невработените лица

Јавен повик/известување до невработените лица (Alb)

 

Повеќе на: http://www.avrm.gov.mk/

Јавен оглас

Врз основа на Оперативниот прирачник за Програмата за условен паричен надоместок (УПН) за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, на ден  10.01.2018година се објавува

Jавен оглас до работодавачи кои имаат потреба од нови вработувања со субвенционирање на бруто плата (ALB) 

Јавен оглас до невработените лица за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик (ALB)

 

Повеќе на: http://avrm.gov.mk/pocetna.nspx

Јавен оглас

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, за мерката Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 07.08.2017 година, објавува

 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, за Програмата 2..1 Поддршка на растот на микро,мали и средни претпријатија за отворање на нови работни места , Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 04.08.2017 година , објавува :

Јавен оглас

Со цел да се зајакнат капацитетите на центрите за социјална работа во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика известува дека се објавени огласи за вработување социјални работници и друг неопходен стручен кадар.

Оглас

Огласи за активни мерки за вработување 

Огласи 2017 година

1. Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик 2017


Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

2. Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на труд (за лица со инвалидитет)

 

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

 

3. Обука кај познат работодавач 

 

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

Огласи 2016 година

Оглас 1

Програмата за самовработување на лица со инвалидност

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

Оглас 2

Јавен оглас до заинтересираните невработени лица за учество во бесплатните обуки за напредни ИТ вештини

Оглас     Пријава

Оглас 3

Врз основа на Оперативниот план за изменување и дополнување на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за активната мерка - Обука за основни вештини за вработување на млади лица до 29 години (странски јазици и компјутери) се објавува оглас

Jавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за основни компјутерски вештини  ALB

Jавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за странски јазици   ALB

Повици

Јавен повик

* Барањето може да се поднесе од страна на лицето со инвалидност, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2017 година.