Проект „Поддршка за вработување млади луѓе “

Оглас за работна позиција: Службеник во Центар за вработување на Град Скопје 

 

Проектот „Поддршка за вработување млади луѓе “ има потреба од ангажирање на:

1. Службеник во Центар за вработување на Град Скопје

Позиции лоцирани во: Агенција за вработување на Република Македонија–Скопје,

      Центар за вработување на Град Скопје

Краен рок: 19 април 2017, среда, до 16:30 часот

Повеќе информации на веб-страницата на АВРМ www.avrm.gov.mk.

Огласи за активни мерки за вработување 

Огласи 2017 година

1. Jавен оглас за активна мерка: Програма за самовработување


Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

2. Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик 2017


Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

3. Проект за самовработување со кредитирање

ВАЖНО:РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДО ПЕТОК 17.3.2017 ГОДИНА.

 

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија


 

4. Проектот кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места    

ВАЖНО:РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДО ПЕТОК 17.3.2017 ГОДИНА.

 

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

5. Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на труд (за лица со инвалидитет)

 

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

 

6. Обука кај познат работодавач 

 

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

 

7. АВРМ објавува оглас за потребите на Проектот „Поддршка на вработување на млади лица“ финансиран од Европската Унија

Огласи 2016 година

Оглас 1

Јавен оглас за регистрирани невработени лица заинтересирани за учество во Обуки за општи вештини (обуки за странски јазици и обуки за основни компјутерски вештини)

Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) во рамки на тековната имплементација на проектот ,,Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени (II)“ финансиран од ЕУ, ги повикува заинтересираните невработени лица, регистрирани во АВРМ, како активни баратели на работа, да аплицираат и учествуваат на обуките за општи вештини (Обуки за странски јазици и Обуки за основни компјутерски вештини).

Преку обуките за странски јазици (англиски, германски, италијански, турски, грчки, француски, шпански и албански) (основно или напредно ниво), предвидено е да се опфатат приближно 708 невработени лица регистрирани како активни баратели на работа.

Преку обуките за основни компјутерски вештини (Word processing programs - MS Word, Spreadsheet software - MS Excel, database management software - MS Access, Project management software - MS project и интернет), предвидено е да се опфатат приближно 400 невработени лица регистрирани како активни баратели на работа.

Обуките ќе се спроведуваат во период од 2 до 4 месеци, од страна на тренинг провајдери  избрани од страна на АВРМ во дефинираните региони низ целата територија на државата. Овие обуки имаат цел да помогнат на невработените лица да се стекнат со општи вештини со што ќе ги подобрат компетенциите и полесно ќе можат да се вклучат на пазарот на трудот.

Детални информации можат да се добијат на веб страната на  Агенција за вработување  www.avrm.gov.mk.

Оглас МКД    Оглас АЛБ    Оглас ENG

Оглас 2

Јавен повик за изразување интерес за долгорочно невработени лица за учество во Обуки за задоволување на побарувани занимања на пазарот на труд

Проектот „Поддршка на вработувањето на младите луѓе, долгорочно невработените лица и жените II“ го објавува јавниот повик за изразување интерес за регистрирани долгорочно невработени лица за учество на обуки за задоволување на побарувани занимања на пазарот на труд, за период од максимум 4 месеци.

Регистрираните долгорочно невработени лица се повикуваат да земат учество во проектот, преку пополнување на апликационен формулар во Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) и локалните центри за вработување низ Република Македонија.

Вкупниот број на лица кои можат да бидат вклучени во рамките на проектот изнесува 500 невработени лица, кои се невработени повеќе од 1 година, регистрирани како активни баратели на работа.

Оглас МКД   Оглас ALB   

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

Оглас 3

Програмата за самовработување на лица со инвалидност

Повеќе на: Агенција за вработување на Република Македонија

Оглас 4

Јавен оглас до заинтересираните невработени лица за учество во бесплатните обуки за напредни ИТ вештини

Оглас     Пријава

Оглас 5

Врз основа на Оперативниот план за изменување и дополнување на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за активната мерка - Обука за основни вештини за вработување на млади лица до 29 години (странски јазици и компјутери) се објавува оглас

Jавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за основни компјутерски вештини  ALB

Jавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за странски јазици   ALB

Повици

Јавен повик

* Барањето може да се поднесе од страна на лицето со инвалидност, негов родител или старател најдоцна до 30 септември 2017 година.