Право на парична помош за згрижувач


Право на парична помош за згрижувач има згрижувач кој згрижувал лице во своето семејство најмалку 5 година, по наполнување на 62 годишна старост, кој е невработен и некористи право на пензија по која и да било основа. 

Правото не може да се оствари доколку центарот за социјална работа еднострано го раскинал договорот за сместување. Висината на паричната помош изнесува 8.000 денари усогласена со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавен од Државниот завод за статистика во јануари за тејковната година.