Шахпаска: Законот за спречување и заштита од дискриминација обезбедува сигурност и заштита на правата на граѓаните

Министерката за труд и социјалана политика Јагода Шахпаска денеска учествуваше на Националната конференција за недискриминација организирана од страна Мрежата за заштита од дискриминација.

 

„Борбата против дискриминацијаата е високо на агендата на Министерството за труд и социјална политика и на Владата на РСМ. Како одговорна Влада, а во интерес на граѓаните, сметаме дека ден поскоро Законот за спечување и заштита од дискрининација треба да биде донесен, во една демократска процедура согласно деловничките одредби во Законодавниот дом,“ истакна Шахпаска.

Таа посочи дека ова законско решение има силна поддршка од меѓународните институции, Венецијанската комисија, 70 невладини институции од нашата држава, што е уште една голема потврда за неговото влегување во сила.

 

„Законот е усогласен со европската регулатива и во него се дефинирани сите облици на дискриминација, но пред се и изборот на едно професионално независно тело, Комисијата за спречување и заштита од  дискриминација, која ќе ја сочинуваат лица со професионално искуство од сферата на човекови права“, рече Шахпаска.

Министерката порача дека покрај зајакнувањето на механизмите за заштита од дикриминација, донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација е уште една потврда дека земјава  има јасни аспирации и воедно испраќа јасен  политички сигнал дека е кредибилен партнер во преговорите со Европската унија, кои официјално стартуваат во Декември со првата меѓувладина седница.

 

 

Shahpaska: Ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi ofron siguri dhe mbrojtje të të drejtave të qytetarëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot mori pjesë në Konferencën nacionale për mosdiskriminim, që u organizua nga Rrjeti për Mbrojtje nga Diskriminimi.

“Lufta kundër diskriminimit qëndron lartë në agjendën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Qeverisë së RMV-së. Si Qeveri e përgjegjshme, dhe në interes të qytetarëve, vlerësojmë se sa më shpejtë duhet të miratohet Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, në procedurë demokratike në përputhje me dispozitat e Rregullores së Kuvendit”, theksoi Shahpaska.

Ajo vuri në dukje se kjo zgjidhje ligjore ka mbështetje të fortë nga institucionet ndërkombëtare, Komisioni i Venecias, 70 institucione joqeveritare nga vendi ynë, që është një tjetër konfirmim i madh i hyrjes në fuqi të këtij ligji.

“Ligji është i harmonizuar me rregullativën evropiane dhe në të janë përcaktuar të gjitha format e diskriminimit, por mbi të gjitha edhe zgjedhja e një organi të pavarur profesional, Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, të cilin do ta përbëjnë njerëz me përvojë profesionale në fushën e të drejtave të njeriut”, tha Shahpaska.

Ministrja ka porositur se, krahas forcimit të mekanizmave për mbrojtjen nga diskriminimi, miratimi i Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi është një tjetër konfirmim se vendi ynë ka aspirata të qarta dhe, njëherësh, dërgon sinjal të qartë politik se është partner i besueshëm në negociatat me Bashkimin Evropian, që zyrtarisht fillojnë në dhjetor, me seancën e parë ndërqeveritare.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->