Шахпаска: Успешната приказна со деинституционализацијата продолжува, нема веќе деца под 18 години сместени во институции, а остануваат уште околу 270 лица за сместување во мали групни домови

Министерката за труд и социјална политика денеска беше во посета на еден од седумте мали групни домови при ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје.

„Овој мал групен дом е показател за позитивните приказни кои произлегоа со носењето на Законот за социјална заштита и ова е една успешна приказна на кој начин децата треба да излегуваат од гломазните институции и да бидат сместени во мали групни домови, затоа што тие се чекор поблиску до нормалните биолошки семејства. Тука децата се учат на основните вредности кои ги носи семејството. Почитувањето на возрасните и меѓусебното почитување како врсници, основните елементарни и хигиенски навики, вклученоста во образовниот процес и се друго што е дел од секојдневното нормално живеење“, истакна Шахпаска.

Министерката посочи дека токму овие мали групни домови се поддршката која ја добиваат децата кои се запуштени , на начин што со нив работат стручни лица, педагози, психолози, социјални работници со 24 часовна поддршка, она што навистина им е потребно на децата за да се изградат во вистински личности.

Продолжуваме со процесот на деинституционализација. Изминатиот период деинституционализацијата беше завршена за децата под 18 години, но тој процес продолжува за останатите гломазни институции како што се Заводот во Демир Капија, Бања Банско, Заводот за рехабилитација, Скопје. Пред нас има уште работа, тоа се околу 270 штитеници кои сеуште се во институциите. До крајот на ноември, очекуваме отворање на уште четири куќи во кои ќе бидат сместени и останатите лица, кои ги вадиме од институциите,“ истакна Шахпаска.

 

 

Shahpaska: Historia e suksesit me deinstitucionalizimin vazhdon, nuk ka më fëmijë nën 18 vjeç të vendosur në institucione, kurse kanë mbetur ende rreth 270 persona për t'u vendosur në shtëpi me grupe të vogla

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale sot vizitoi një nga shtatë shtëpitë e grupeve të vogla pranë IP për përkujdesjen e fëmijëve me probleme edukative - sociale dhe sjellje të çrregullt - Shkup.

“Kjo shtëpi me grupe të vogla është tregues i rrëfimeve pozitive që dolën nga miratimi i Ligjit për mbrojtje sociale dhe kjo është një histori suksesi se si fëmijët duhet të dalin nga institucionet e mëdha dhe të vendosen në shtëpi me grupe të vogla, sepse ata janë një hap më afër familjeve normale biologjike. Këtu fëmijët i mësojnë vlerat themelore që mbart familja, si: respektimi i më të rriturve dhe respekti i ndërsjellë si bashkëmoshatarë, shprehitë themelore elementare dhe higjienike, përfshirja në procesin arsimor dhe gjithçka tjetër që është pjesë e jetës normale të përditshme”, theksoi Shahpaska.

Ministrja theksoi se pikërisht këto shtëpi me grupe të vogla janë mbështetja që e marrin fëmijët e lënë pas dore, në mënyrë që me ta punojnë profesionistët, pedagogët, psikologët, punonjësit social me mbështetje 24-orëshe, atë që fëmijët në të vërtetë kanë nevojë për t’u ngritur në njerëz të vërtetë.

Vazhdojmë me procesin e deinstitucionalizimit. Në periudhën e kaluar deinstitucionalizimi kishte përfunduar për fëmijët nën 18 vjeç, por ky proces vazhdon për institucionet e tjera të mëdha, siç janë: Enti në Demir Kapi, Banja Bansko, Enti për Rehabilitimin, Shkup. Ne kemi akoma punë për të bërë, sepse janë rreth 270 persona që janë akoma në institucione. Deri në fund të nëntorit presim hapjen e katër shtëpive të tjera në të cilat do të vendosen edhe personat e tjerë, të cilët po i nxjerrim nga institucionet”, theksoi Shahpaska.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->