Северна Македонија е избрана за членка на Комисијата за социјален развој на Организацијата на Обединетите нации за периодот 2020 – 2024

На 21 јули 2020 година, земјите членки на Економско-социјалниот комитет на Обединетите нации (ЕКОСОК) со акламација ја избраа Република Северна Македонија за членка на Комисијата за социјален развој на Организацијата на Обединетите нации, за периодот 2020 – 2024 година.

Комисијата за социјален развој е една од десетте функционални комисии формирани од страна на ЕКОСОК. Како советодавно тело, одговорно е за имплементација на целите на социјалниот развој на глобално ниво и е клучното тело на ОН надлежно за следење и спроведување на Копенхагеншката декларација и Програмата за акција. Се состои од 46 члена избрани врз основа на правична географска дистрибуција на земјите членки на ОН.

Северна Македонија е меѓу петте земји членки од источно-европската група, а во моментов членки од истата група се и Руската Федерација, Украина, Романија и Бугарија.

Изборот е признание за постигнувањата на Република Северна Македонија во изминатиот период кои се на линија на целите од Копенхаген, особено создавањето на економска, политичка, културна и правна рамка за постигнување на социјален развој на поединецот, намалувањето на сиромаштијата и социјалната кохезија, зголемувањето на вработеноста, социјалната интеграција засонована на човекови права, постигнувањето на родова еднаквост, како и развојот на образованието и здравствената заштита.

Членството на Северна Македонија во оваа Комисија ќе биде можност за поширока меѓународна промоција на овие постигнувања, како и за придонес во зајакнувањето на меѓународните напори за имплементација на Агендата 2030 и целите на одржливиот развој.

 

Maqedonia e Veriut është zgjedhur anëtare e Komisionit për Zhvillim Social të Organizatës të Kombeve të Bashkuara për periudhën vjetore 2020-2024

Më 21 korrik të vitit 2020 vendet anëtare të Komitetit Ekonomik-Social të Kombeve të Bashkuara (EKOSOK) me aklamacion kanë zgjedhur Republikën e Maqedonisë së Veriut për anëtare të Komisionit për Zhvillim Social të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për periudhën vjetore 2020-2024.

Komisioni për Zhvillim Social është një ndër dhjetë komisionet funksionale të formuara nga EKOSOK. Si trup këshillëdhënës, ky komision është përgjegjës për implementimin e qëllimeve të zhvillimit social në nivel global dhe është organi kryesore i KB-ve – kompetent për monitorimin dhe zbatimin e Deklaratës së Kopenhagës dhe Programit për Veprim. Ky komision përbëhet prej 46 anëtarëve në bazë të shpërndarjes së drejtë gjeografike të shteteve anëtare të KB-ve.

Maqedonia e Veriut është ndër pesë vendet anëtare nga grupi lindor-evropian, ndërsa aktualisht anëtarë së grupit të njëjtë janë edhe Federata Ruse, Ukraina, Rumania dhe Bullgaria.

Kjo përzgjedhje është mirënjohje për arritjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën e kaluara që janë në linjë të synimeve të Kopenhagës, sidomos në krijimin e kornizës ekonomike, politike, kulturore dhe juridike për arritjen e zhvillim social të individit, uljen e varfërisë dhe kohezionit social, rritjes së punësimit, integrimit social të bazuar në të drejtat e njeriut, arritjes së barazisë gjinore, si dhe zhvillimit të arsimit dhe mbrojtjes shëndetësore.

Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në këtë Komision do të jetë mundësi për promovim më të gjerë ndërkombëtar të këtyre të arriturave, si dhe për të kontribuuar në përforcimin e angazhimeve ndërkombëtare për implementimin e Agjendës 2030 dhe synimeve të zhvillimit të qëndrueshëm.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->