Министерката Шахпаска и првата дама Ѓоргиевска на средба со претставнички од Здружението „Љубов сме – Jemi Dashuri“: Социјалната реформа обезбеди поголема поддршка за сите, заеднички можеме уште повеќе да го унапредуваме системот

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска имаше средба со претставнички на Здружението на жени за помош и поддршка на пациенти кои се лекуваат од карцином „Љубов сме – Jemi Dashuri“, на која се разговараше за секојдневните предизвици со кои се соочуваат жените болни од карцином, но и можноста Министерството за труд и социјална политика преку конкретни мерки да придонесе за нивно полесно и поефикасно надминување.

 

Средбата ја организираше сопругата на претседателот на државата Елизабета Ѓоргиевска, која беше и домаќин во претседателската резиденција.

Министерката Шахпаска истакна дека и како министерка, но и како лекар-специјалист по професија, е секогаш отворена за разговор и за предлози кои ќе значат унапредување на социјалните политиките на државата, а со единствена цел да им се помогне на сите оние на кои тоа им е неопходно.

„Во нашата владина програма предвидени се низа мерки и политики кои значат поголема грижа и за пациентите, но и за ранливите категории граѓани. Но, јасно е дека секогаш може и повеќе и подобро и токму затоа верувам дека преку дијалог и конкретни предлози ќе дојдеме до решение за предизвиците со кои се соочувате. Покрај правото на туѓа нега што болните од канцер го имаат додека трае периодот на лекување, но и преку другите социјални политики и реформи, обезбедени се повеќе мерки кои значат директна поддршка за граѓаните. На пример денеска е олеснет пристапот до гарантираниот минимален приход, а и воведена е социјалната пензија со која се опфатени оние кои имаат наполнето 64 години возраст, а немаат 15 години стаж. Како Министерство, но и како Влада размислуваме за дополнително унапредување на оваа мерка која би била уште поповолна за граѓаните“, нагласи министерката Шахпаска.

Македонка Давчева истакна дека Здружението „Љубов сме – Jemi Dashuri“ има над 1600 членови од кои околу 80 проценти се жени со дијагноза.

„Тежок е патот што една жена треба да го изоди од моментот кога ќе ја слушне дијагнозата, преку процесот на лечење и потоа враќање во работниот процес. Токму затоа поддршката од институциите ни е многу важна. Како Здружение задоволни сме што е покачен процентот на телесна инвалидност, но за жал кај дел од жените се уште има разлика во проценката по стариот и новиот модел“, предочи Давчева.

Во тој контекст министерката Шахпаска ги повика претставничките од  Здружението „Љубов сме – Jemi Dashuri“ најскоро што може да дојдат во Министерството за труд и социјална политика и заеднички, заедно со надлежните служби, да се најде решение за сите отворени прашања.

 

Ministrja Shahpaska dhe Zonja e Parë Gjorgievska në takim me përfaqësuesit e Shoqatës “Љубов сме - Jemi Dashuri”: Reforma sociale siguroi mbështetje më të madhe për të gjithë, së bashku  mund të përmirësojmë edhe më tej sistemin

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot pati takim me përfaqësuesit e Shoqatës së grave për ndihmë dhe mbështetje të pacientëve me kancer "Љубов сме  - Jemi Dashuri", ku u diskutua për sfidat e përditshme me të cilat përballen gratë që vuajnë nga kanceri, por edhe mundësia që Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përmes masave konkrete të kontribuojë në tejkalimin e tyre më të lehtë dhe në mënyrë më efikase.

Takimi e organizoi bashkëshortja e Presidentit të Shtetit, Elizabeta Gjorgiovska, e cila ishte nikoqire në rezidencën presidenciale.

Ministrja Shahpaska theksoi se edhe si ministre, por edhe si mjeke-specialiste me profesion, është e hapur çdoherë për bisedë dhe për propozime që do të nënkuptojnë përmirësim të politikave sociale në vend, me të vetmin qëllim që t’u ndihmohet të gjithë atyre që u nevojitet një ndihmë e tillë.

“Programi ynë qeveritar parashikon një sërë masash dhe politikash që nënkuptojnë kujdes më të madh për pacientët, por edhe për kategoritë e cenueshme të qytetarëve. Por, është e qartë se gjithmonë mundet edhe më shumë edhe më mirë dhe kjo është arsyeja pse unë besoj se përmes dialogut dhe propozimeve konkrete ne do të arrijmë një zgjidhje për sfidat me të cilat përballeni. Përveç të drejtës për kujdes nga personi tjetër, që të sëmurit me kancer e kanë gjatë periudhës së trajtimit, edhe përmes politikave dhe reformave të tjera sociale sigurohen më shumë masa që nënkuptojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për qytetarët. Për shembull, sot aksesi në të ardhurat minimale të garantuara është lehtësuar dhe është vendosur edhe pensioni social me të cilin janë përfshirë ata që janë 64 vjeç dhe nuk kanë stazh pune 15 vjet. Si Ministri, por edhe si Qeveri, ne po duam ta përmirësojmë në mënyrë shtesë këtë masë, e cila do të ishte edhe më e favorshme për qytetarët”, theksoi ministrja Shahpaska.

Makedonka Davçeva theksoi se Shoqata "Љубов сме  - Jemi Dashuri" ka mbi 1600 anëtarë, prej të cilëve rreth 80 për qind janë gra me diagnozë.

“Është një rrugë e vështirë që një grua duhet të ecë nga momenti kur e dëgjon diagnozën, përmes procesit të kurimit dhe më pas kthimin në procesin e punës. Kjo është arsyeja pse mbështetja nga institucionet është shumë e rëndësishme për ne. Si Shoqatë, ne jemi të kënaqur që është rritur përqindja e paaftësisë fizike, por fatkeqësisht te disa gra ende ka dallim në vlerësimin sipas modelit të ri dhe të vjetër”, nënvizoi Davçeva.

Në këtë kontekst, ministrja Shahpaska u bëri thirrje përfaqësuesve të Shoqatës "Љубов сме  - Jemi Dashuri" që sa më parë të vijnë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe së bashku, me shërbimet kompetente, të gjendet zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->