МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита  

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец ноември 2019 година:  

 • Гарантиран детски додаток

 • Детски додаток

 • Посебен додаток за месец 12/2019

 • Еднократна парична помош за новороденче

 • Родителски додаток за трето дете

 • Родителски додаток за четврто дете

 • Единствен родителски додаток

 • Парична помош за студирање

 • Гарантирана минимална помош

 • Социјална парична помош

 • Паричен надоместок за помош и нега од друго лице

 • Постојана парична помош

 • Еднократна парична помош

 • Мобилност и слепило

 • Сместување во згрижувачко семејство

 • Цивилна инвалиднина

 • Социјално домување

 • Социјална парична помош за азиланти 

 • Азиланти домување

 • Парична помош за згрижувач

 • Социјална сигурност на стари лица - социјална пензија. 

 • Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа

 • Субвенции за електрична енергија

 • Образовен додаток за прв мерен период

 • Здравствена заштита

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->