Насловна линкови контакт мапа
Трудова инспекцијаДржавен инспекторат за труд
Навигација
Насловна
Министер
За министерството
Мисија
Други раководни органи
Сектори
Односи со јавност
Слободен пристап до информации
Документи
Проекти
Медиа Центар
Програма Progress
Декада на Ромите
Новости
Претседавање со Декадата на Ромите
Документи
Ромски информативни центри
Проект Поддршка за имплементација на Стратегијата на Ромите
Проект Ревидирање на Стратегијата за Ромите
Меѓународна соработка
Европска интеграција
Соработка со Совет на Европа
Европска Социјална Повелба
Соработка со Меѓународната организација на трудот
Билатерална соработка
Регионална и мултилатерална соработка
Еднакви можности
Родова рамноправност
Заштита и превенција од секаков вид на дискриминација
Директиви/резолуција
Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе
Публикации од областа на еднаквите можности
Пазар на труд
Невработеност
Вработеност
Социјално партнерство
Плати
Трудова инспекција
Државен инспекторат за труд
Акции и активности
Социјална заштита
Услуги и права
Институции
Вонинституционална заштита
Социјално вклучување
Социјални реформи
Социјална инспекција
Детска заштита
Права од детска заштита
Детски градинки
Детски одморалишта
Договори за социјално осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиски реформи
Боречко-инвалидска заштита
Прописи
Закони
Правилници
Предлог закони
Донации
Контакти

Државен инспекторат за труд 

ул. Партизански одреди бр. 48, Скопје

Директор: Насер Бајрами

Тел: 02/3 296 310, 3 116 110  

Државниот испекторат за труд функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред министерот за труд и социјална политика. Инспекторатот за труд делува на територијата на целата држава преку воспоставената мрежа на инспектори која брои 63 испектори за работни односи и 36 испектори за безбедност и здравје при работа. Во рамките на државниот испекторат за труд функционираат два сектори:


Државниот инспекторат за труд врши испекциски надзор над примената на законите за:

 • работни односи
 • вработување
 • безбедност и здравје при работа
 • на колективните договори
 • договорите за работа и
 • други акти со кои се уредуваат и остваруваат правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавачите во областа на работните односи и безбедноста и здравјето при работа.

Суштината на постоењето на испекторатот и секторите кои функционираат како негов интегрален дел се наоѓа во намалување на бројот на работно ангажираните лица непријавени во Фондот за ПИО, заштита на правата од областа на работните односи и здравје и безбедност при работа.  

Државниот инспекторат за труд постапува и по усмени и писмени претставки на работниците и граѓаните. Усмените барања можат да се пријавуваат на следниве телефони: 02/ 3 296 310 и 3 116 110.

Делувањето на Инспекторатот е насочено кон:

 • Редовно и ефикасно функционирање на превентивната и репресивната функција на Инспекторатот
 • Спречување на субјектите да работат без утврдени мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа
 • Намалување на бројот на трудовите инвалиди, тешките повреди и смртните случаи
 • Да се елиминира ДИВО работење - сите ангажирани кај работодавците да имаат заснован работен однос и да остваруваат права од работни односи согласно законите и колективните договори
 • Ефикасно санкционирање на сите прекршители на законите
 • Квалитетна заштита на правата на работниците и создавање чувство на сигурност и одговорност
 • Доследно спроведување на законите, колективните договори и други прописи над кои инспекцијата врши надзор
 • Создавање клима на доверба помеѓу работниците, работодавците и инспекцијата
 • Отварање на инспекторатот кон јавноста во функција на квалитетно информирање и анимација на работодавците и работниците
 • Ефикасен и квалитетно организиран Инспекторат
 • Компетентен, стручен и мотивирен инспектор
 • Обезбедени ефикасни комуникации интерни (во рамките на инспекторатот) и екстерни (со инстируциите, органите и службите од интерес).

  Стоп педофилија

 

 

 

  
Copyright(c) 2008 Министерство за труд и социјална политика