Насловна линкови контакт мапа
ПрописиПравилници
Навигација
Насловна
Министер
За министерството
Мисија
Други раководни органи
Сектори
Односи со јавност
Слободен пристап до информации
Документи
Проекти
Медиа Центар
Програма Progress
Декада на Ромите
Новости
Претседавање со Декадата на Ромите
Документи
Ромски информативни центри
Проект Поддршка за имплементација на Стратегијата на Ромите
Проект Ревидирање на Стратегијата за Ромите
Меѓународна соработка
Европска интеграција
Соработка со Совет на Европа
Европска Социјална Повелба
Соработка со Меѓународната организација на трудот
Билатерална соработка
Регионална и мултилатерална соработка
Еднакви можности
Родова рамноправност
Заштита и превенција од секаков вид на дискриминација
Директиви/резолуција
Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе
Публикации од областа на еднаквите можности
Пазар на труд
Невработеност
Вработеност
Социјално партнерство
Плати
Трудова инспекција
Државен инспекторат за труд
Акции и активности
Социјална заштита
Услуги и права
Институции
Вонинституционална заштита
Социјално вклучување
Социјални реформи
Социјална инспекција
Детска заштита
Права од детска заштита
Детски градинки
Детски одморалишта
Договори за социјално осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиско и инвалидско осигурување
Пензиски реформи
Боречко-инвалидска заштита
Прописи
Закони
Правилници
Предлог закони
Донации
Контакти

Подзаконски акти

Правилници од Законот за социјална заштита

Упатства од областа на социјалната заштита

 

Правилници од Законот за семејство

Правилници од Законот за заштита на децата

Правилници од Законот за безбедност и здравје

Правилници од Законот за работните односи

Правилници од Законот за агенции за привремени вработувања

Правилници од Законот за вработување и работа на странци

Правилник за постапките за издавање на работни дозволи и формата и содржината на посебните видови на работни дозволи

Правилници од Законот за исплата на платите во Република Македонија

Правилници од Законот за евиденциите во областа на трудот

Правилници од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на Агенциите за вршење на посредување за вработување со наплата во земјата и во странство 

Правилници од Законот за волонтерство

Правилници од Законот за пензиско и инвалидско осигурување

Правилници од областа на пензиското и инвалидското осигурување

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година (40/2013)

Други значајни правилници и упатства

  Стоп педофилија

 

 

 

  
Copyright(c) 2008 Министерство за труд и социјална политика