Правилници од Законот за социјална заштита

Упатства од областа на социјалната заштита

 

Правилници од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

Правилници од Законот за семејство

Правилници од Законот за заштита на децата   

 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар на установите за деца, регистарот на јавните установи за деца основани од општината и општината во Градот Скопје, регистарот на Агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност (Службен весник на РМ, бр.61/2013)

  Правилници од Законот за безбедност и здравје

  Правилници од Законот за работните односи

  Правилници од Законот за агенции за привремени вработувања

  Правилници од Законот за вработување и работа на странци

  Правилници од Законот за исплата на платите во Република Македонија

  Правилници од Законот за евиденциите во областа на трудот

  Правилници од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

  Правилници од Законот за волонтерство

  Правилници од Законот за пензиско и инвалидско осигурување

  Правилници од областа на пензиското и инвалидското осигурување

  Други значајни правилници и упатства