Правилници од Законот за социјална заштита

Упатства од областа на социјалната заштита

 

Правилници од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

Правилници од Законот за за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 

Правилници од Законот за семејство

Правилници од Законот за заштита на децата   


 •  

   


 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар на установите за деца, регистарот на јавните установи за деца основани од општината и општината во Градот Скопје, регистарот на Агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност (Службен весник на РМ, бр.61/2013)

  Правилници од Законот за безбедност и здравје

  Правилници од Законот за работните односи

  Правилници од Законот за агенции за привремени вработувања

  Правилници од Законот за вработување и работа на странци

  Правилници од Законот за исплата на платите во Република Македонија

  Правилници од Законот за евиденциите во областа на трудот

  Правилници од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

  Правилници од Законот за мирно решавање на работните спорови

  Правилници од Законот за волонтерство

  Правилници од Законот за еднакви можности на жените и мажите

  Правилници од Законот за пензиско и инвалидско осигурување

  Правилници од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување


  Други значајни правилници и упатства