Правилници од Законот за социјална заштита

Упатства од областа на социјалната заштита

 

Правилници од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

Правилници од Законот за за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 

Правилници од Законот за семејство

 

Правилници од Законот за заштита на децата   
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар на установите за деца, регистарот на јавните установи за деца основани од општината и општината во Градот Скопје, регистарот на Агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност (Службен весник на РМ, бр.61/2013)
 • Правилник за  изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар на установите за деца, регистарот на јавните установи за деца основани од општината и општината во Градот Скопје, регистарот на Агенции за давање услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст и регистарот на физички лица кои самостојно вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца како професионална дејност(Службен весник на РМ, бр.158 од 22.8.2016)


 • Правилник за форма и содржина на прекршочен платен налог (34/16)

  Правилници од Законот за безбедност и здравје

   

  Програма за полагање на стручен испит за безбедност при работа

   

  Правилници од Законот за работните односи

  Правилници од Законот за агенции за привремени вработувања

  Правилници од Законот за вработување и работа на странци

  Правилници од Законот за исплата на платите во Република Македонија

  Правилници од Законот за евиденциите во областа на трудот

  Правилници од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

  Правилници од Закон за вработување на инвалидни лица

  Правилници од Законот за минимална плата

  Правилници од Законот за мирно решавање на работните спорови

  Правилници од Законот за волонтерство

  Правилници од Законот за еднакви можности на жените и мажите

  Правилници од Законот за пензиско и инвалидско осигурување

  Правилници од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување


  Правилници од Законот за инвалидски организации

  Други значајни правилници и упатства