Закони од областа на социјалната заштита

Закони од областа на заштитата на децата

Закони од областа на трудовото законодавство 

 

Закони од областа на еднаквите можности


Закони од областа на пензиското и инвалидското осигурување

  

Закони кои се однесуваат на посебните социјални права на борците и воените инвалиди


Други закони

 


закон за изменување и дополнување на законот за исплата на

пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано

пензиско осигурување