Регистар на синдикати

ред.бр. назив на синдикатот седиште и адреса на синдикатот име и презиме на овластено лице за застапување на синдикатот забелешка
1 СИНДИКАТОТ НА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СИЕР)
Ул. „12. Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Игор Ѓерасов
2 САМОСТОЕН СИНДИКАТ  НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЕНЕРГЕТИКА И СТОПАНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ССЕСМ)
Ул. „Никола Парапунов“ бр. 33, 1000 Скопје Роберт Симоноски 
3 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТРГОВИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Весна Мицевска
4 СИНДИКАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИНДУСТРИЈА И ПРОЕКТИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СГИП) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Иван Пешевски 
5 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (скратен назив СРСВМ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Цветан Мирчески 
6 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ЧЕВЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СТКЧ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Љупчо Радовски 
7 САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Лубиша Каранфиловски  
8 СИНДИКАТ НА ГРАФИЧКА, ИНФОРМАТИВНА, ФИЛМСКА, ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ГИФИХ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Слаѓана Миливојевиќ 
9 МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ (скратен назив МПС) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Марјан Кицев
10 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ,ЦЕНТРИ,КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ И ДРУГИ ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ул. ”Мајка Тереза” бр. 17, 1000 Скопје Горан Беговиќ 
11 СИНДИКАТ НА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И МЕТАЛИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СХНМ)   Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Зоран Мироновски 
12 УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ И АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив УНАСМ)   ул. "Васил Ѓоргов" бр.39, 1000 Скопје Слободан Антовски 
13 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМПЛЕКС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (скратен назив АГРО СИНДИКАТ)    Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Живко Даневски 
14 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД УГОСТИТЕЛСТВОТО,ТУРИЗМОТ, КОМУНАЛНО-СТАНБЕНОТО СТОПАНСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” (скратен назив СУТКОЗ)
Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Дарко Димовски 
15 МУЛТИЕТНИЧКИ СИНДИКАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив МЕСО)   Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Драге Јованоски 
16 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје М-р Живко Митревски 
17 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД УПРАВАТА, ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив Синдикат на УПОЗ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Пецо Грујовски 
18 САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СОНК) бул."Кочо Рацин"бр.72г, 1000 Скопје Јоаким Неделков
19 СИНДИКАТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ (скратен назив СТВ) ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.19/5 лок 5, 1000 Скопје

Зоран Дионисијев

20 СИНДИКАТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СФДМ)   ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, 1000 Скопје

Гоце Селовски

21 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО АДМИНИСТРАЦИЈА И ДРЖАВНА УПРАВА” (скратен назив САДУ) ул. "Никола Карев" бб, 1000 Скопје Благоја Ралпковски в.д претседател на КСС
22 СОЈУЗ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ССМ)   ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, 1000 Скопје Дарко Димовски
23 КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СЛОБОДНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив КСС)    ул "Никола Карев" бб, 1000 Скопје Лидија Карастојанова Андова
24 ЗЕМЈОДЕЛСКИ СИНДИКАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ЗСМ)  ул."Алексо Демниевски -Бауман" бр. 18 Велес Васко Перчаковски
25 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЕНEРГЕТИКА, РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ССЕРИ) ул."50 Дивизија" бр. 25, Скопје Јордан Сандев 
26 СИНДИКАТ НА ПОШТЕНСКИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ РАБОТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА ул. "Орце Николов", бб, Скопје Марјан Ристески 
27 КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив КСОМ)  ул. "Ордан Чопела"  177, Скопје Бобан Ристески 
28 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ФИНАНСИСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА ул. „Народен Фронт” бр. 19а, Скопје Огненоски Милчо 
29 КОАЛИЦИЈА НА НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА - ОХРИД (скратен назив КНСМ)     Село Косел, Охрид, Oливер Стојановски
30 СИНДИКАТ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА” (скратен назив СОБ) ул."Орце Николов" бб, 1000 Скопје Драган Милошески
31 САМОСТOЕН СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” (скратен назив ССВЛС РМ)    ул."Првомајска" бб, 1000 Скопје Зоран Антовски
32 СИНДИКАТ НА СТАНБЕНО-ДЕЛОВНИ КОМУНАЛНИ,ЛОКАЛНО САМОУПРАВНИ ,ВОДОСТОПАНСКИ,ХОТЕЛИЕРСТВО И УГОСТИТЕЛСТВО И РАДИДИОДИФУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РМ  (скратен назив ССКО)   
ул."Орце Николов" бр.138, 1000 Скопје Драган Арсовски
33 АСОЦИЈАЦИЈА НА НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ - ЖЕЛЕЗНИЧАРИ (скратен назив Железничари)  ул."Кузман Јосифовски Питу" бб, 1000 Скопје Далибор Ангеловски
34 СИНДИКАТ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ” (скратен назив СУТ)   Пошта 2 ул."Перо Наков" бб, 1000 Скопје Сања Милошевска 
35 “АСОЦИЈАЦИЈА  ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОДДЕЛ-ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ПРЕВОЗНИК-СКОПЈЕ”.  Бул."Асном" бр.64/1, 1000 Скопје Вера Атанасовска в.д претседател 
36 СИНДИКАТ НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. "Кеј Димитров Влахов" бб, Скопје Сашко Тодоровски 
37 СИНДИКАТ НА МАКЕДОНСКА ДИПЛОМАТИЈА СЛУЖБА (скратен назив СМДС) Ул. "Даме Груев" бр. 6, Скопје Тамара Чаусидис 
38 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ бул. “Климент Охридски“ бр.58-б-Скопје Ацо Живачки 
39 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА ТАКСИ ВОЗАЧИТЕ КУМАНОВО Ул. "Илинденска" бб, Куманово Ванчо Исајов
40 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ОДБРАНАТА (Скратен назив НСО) Ул. "3-та Македонска бригада" бр.19/6, Скопје Тони Бошковски
41 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА(НСПМ) Ул. “Романија“ бб, Скопје Горан Мицовски
42 СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО МАЈКА ТЕРЕЗА Ул. "Мајка Тереза" бр. 17, Скопје
Избришан од рег. 16.10.2015 
43 СИНДИКАТ ЗА ПОШТЕНСКИ ОПЕРАТОРИ НА МАКЕДОНИЈА Ул. "Орце Николов" бб. Скопје Панче Ќумбев
44 СИНДИКАТ НА ФУДБАЛЕРИ НА МАКЕДОНИЈА Ул. "Aлекса Демниевски Бауман бр.10 Велес. Панче Ќумбев
45 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. “Македонска Бригада" бр.39, Општина Аеродром, Скопје Зоран Костовски
46 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. “Никола Карев" бр.22, Скопје Благоја Ивановски
47 ФЕДЕРАЦИЈА НА НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ НА ИНДУСТРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Ул. “Васил Ѓоргов" бр.39, Скопје Никола Николовски
48 СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО И ФАРМАЦИЈА ул. „50 Дивизија“ бр. 25,Скопје Кронислав Манторовски
49 НЕЗАВИСЕН ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ НА МАКЕДОНИЈА
Ул. Сотка Ѓорѓиоски бб/Хотел Скопје/3-ти кат Прилеп Гоце Делчев Тодев
50 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА Ул."Финска"бр.19 Eлена Џукеска
51 НЕЗАВИСЕН АКАДЕМСКИ СИНДИКАТ Ул."Никола Тесла"бр.12/2-3 Градимир Марковски
52 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА НОВИНАРИ НА МАКЕДОНИЈА Ул."1732"бр.2, Скопје Атанас Шуков
53 НЕЗАВИСЕН СТОМАТОЛОШКИ СИНДИКАТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул."Мајка Тереза бр 17, Скопје Огненоски Милчо 
54 СИНДИКАТ НА ОДМБРАНБЕНИОТ И БЕЗБЕДНОСДНИОТ СЕКТОР Ул."Мирче Ацев бр. 4 Скопје

Оливер Стојановски 

55 СИНДИКАТ НА ДРЖАВНИТЕ,ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ,ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И ЗДРУШЕНИЈА НА ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул."Мирче Ацев“ бр.4, Скопје

Игор Миќев 

56 СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ Ул."Партизански пат“ бр. 2/29, Скопје

 

избришан од регистар
57 САМОСТЕН СИНДИКАТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул."Лазар Личеноски“ 57, Скопје

Стојанче Спасовкси 

58 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ул. Нагоричанска бр.47, Скопје

Томислав Гиевски 

59 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА ул. „Борис Трајковски“, бр. 20

М-р Горан Ристевски 

60 СИНДИКАТ НА САМОСТОЈНИТЕ  ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ (ЈНУ) ул. „Григор Прличев“ бр. 5

Лорета Георгиевска-Јаковлева 

61 СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОРГАНИТЕ  НА ДРЖАВНАТА ЅПРАВА ЛОКАЛНА СМПУПРАВА ФОНДОВИ АГЕНЦИИ И ИНСТИТУЦИИ ОСНОВАНИ СОГЛАСНО ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА -СОЛИДАРНОСТ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, Скопје

Владо Мартиновски 

62 СИНДИКАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ул. „Народен Фронт“ 194/100, Скопје

Александар Арсоски 

63 СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА ул. „Андон Шурков“ бр. 45 а, Велес

Орце Коцевски 

64 СИНДИКАТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св Кирил и Методиј’’ Скопје Бул. „Гоце Делчев“ бр.9 Скопје Ангел Ристов 
65 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ (НСВВ) ул. "Босфор" бр 7, Мралино, Илинден Бранислав Петровиќ
66 СИНДИКАТ НА МЕДИУМСКИ ИНФОРМАТИВНИ АГЕНЦИИ (СМИА) ул. "Плоштад Пресвета Богородица", бр. 3, Скопје Борис Куноски
67 ПРОГРЕСИВЕН СИНДИКАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ (ПСО) ул."Мирче Ацев" бр 6, Скопје Влатко Секулоски
68

ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СТОМАТОЛОГИЈА (ГНСФС)

Бул.,,Јане Сандански“ бр.61-29,Скопје Рената Милан Ѓаконовиќ
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }