Регистар на синдикати

ред.бр. назив на синдикатот седиште и адреса на синдикатот име и презиме на овластено лице за застапување на синдикатот забелешка
1 СИНДИКАТОТ НА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СИЕР)
Ул. „12. Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Игор Ѓерасов
2 САМОСТОЕН СИНДИКАТ  НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЕНЕРГЕТИКА И СТОПАНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ССЕСМ)
Ул. „Никола Парапунов“ бр. 33, 1000 Скопје Роберт Симоноски 
3 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТРГОВИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Слободан Трендафилов
4 СИНДИКАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИНДУСТРИЈА И ПРОЕКТИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СГИП) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Иван Пешевски 
5 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (скратен назив СРСВМ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Миќо Стојановски 
6 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ЧЕВЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СТКЧ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Љупчо Радовски 
7 САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Лубиша Каранфиловски  
8 СИНДИКАТ НА ГРАФИЧКА, ИНФОРМАТИВНА, ФИЛМСКА, ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ГИФИХ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Слаѓана Миливојевиќ 
9 МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ (скратен назив МПС) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Марјан Кицев
10 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ,ЦЕНТРИ,КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ И ДРУГИ ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ул. ”Мајка Тереза” бр. 17, 1000 Скопје Предраг Серафимовски

11 СИНДИКАТ НА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И МЕТАЛИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СХНМ)   Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Зоран Мироновски 
12 УНИЈА НА НЕЗАВИСНИ И АВТОНОМНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив УНАСМ)   ул. "Васил Ѓоргов" бр.39, 1000 Скопје Слободан Антовски 
13 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМПЛЕКС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  (скратен назив АГРО СИНДИКАТ)    ул. Кеј 13 Ноември“, ГТЦ, прв кат, 0380 локал, Скопје Игор Китановски
14 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД УГОСТИТЕЛСТВОТО,ТУРИЗМОТ, КОМУНАЛНО-СТАНБЕНОТО СТОПАНСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВОТО И ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” (скратен назив СУТКОЗ)
Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Стојанче Кашиковски

15 МУЛТИЕТНИЧКИ СИНДИКАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив МЕСО)   Ул.2 бр.3,Р'жаничино, Петровец Ивица Нацевски
16 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје М-р Живко Митревски 
17 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД УПРАВАТА, ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив Синдикат на УПОЗ) Ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, Скопје Трпе Дејаноски
18 САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СОНК) бул."Кочо Рацин"бр.72г, 1000 Скопје Јоаким Неделков
19 СИНДИКАТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ (скратен назив СТВ) ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.19/5 лок 5, 1000 Скопје

Зоран Дионисијев

20 СИНДИКАТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив СФДМ)   ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, 1000 Скопје

Гоце Селовски и Гоце Трајковски

21 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО АДМИНИСТРАЦИЈА И ДРЖАВНА УПРАВА” (скратен назив САДУ) ул. "Никола Карев" бб, 1000 Скопје Благоја Ралпковски в.д претседател на КСС
22 СОЈУЗ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ССМ)   ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2а, 1000 Скопје Слободан Трендафилов
23 КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СЛОБОДНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив КСС)    ул "Никола Карев" бб, 1000 Скопје Благоја Ралпковски в.д претседател на КСС 
24 ЗЕМЈОДЕЛСКИ СИНДИКАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ЗСМ)  ул."Алексо Демниевски -Бауман" бр. 18 Велес Лидија Карастојанова Андова 
25 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЕНEРГЕТИКА, РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (скратен назив ССЕРИ) ул."50 Дивизија" бр. 25, Скопје Васко Перчаковски 
26 СИНДИКАТ НА ПОШТЕНСКИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ РАБОТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА ул. "Орце Николов", бб, Скопје Васе Депинова
27 КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА (скратен назив КСОМ)  ул. „Финска“ бр.19, Скопје Марјан Ристески 
28 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ФИНАНСИСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА ул. „Народен Фронт” бр. 19а, Скопје Бобан Ристески 
29 КОАЛИЦИЈА НА НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА - ОХРИД (скратен назив КНСМ)     Село Косел, Охрид, Огненоски Милчо 
30 СИНДИКАТ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА” (скратен назив СОБ) ул."Орце Николов" бб, 1000 Скопје Oливер Стојановски 
31 САМОСТOЕН СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” (скратен назив ССВЛС РМ)    ул."Првомајска" бб, 1000 Скопје Драган Милошевски 
32 СИНДИКАТ НА СТАНБЕНО-ДЕЛОВНИТЕ, КОМУНАЛНИ, ЛОКАЛНО САМОУПРАВНИ, ВОДОСТОПАНСКИ И РАДИДИОДИФУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РМ (скратен назив ССКО)  
ул."Орце Николов" бр.138, 1000 Скопје Зоран Антовски 
33 АСОЦИЈАЦИЈА НА НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ - ЖЕЛЕЗНИЧАРИ (скратен назив Железничари)  ул."Кузман Јосифовски Питу" бб, 1000 Скопје Драган Арсовски 
34 СИНДИКАТ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ” (скратен назив СУТ)   ул.50-та Дивизија бр.25 Скопје Роберт Митревски и Санела Доневска Андоновска 
35 “АСОЦИЈАЦИЈА  ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОДДЕЛ-ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ПРЕВОЗНИК-СКОПЈЕ”.  Бул."Асном" бр.64/1, 1000 Скопје Сања Милошевска
36 СИНДИКАТ НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. "Кеј Димитров Влахов" бб, Скопје Вера Атанасовска 
37 СИНДИКАТ НА МАКЕДОНСКА ДИПЛОМАТИЈА СЛУЖБА (скратен назив СМДС) Ул. "Даме Груев" бр. 6, Скопје Сашко Тодоровски
38 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ бул. “Климент Охридски“ бр.58-б-Скопје Звездан Георгиевски
39 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА ТАКСИ ВОЗАЧИТЕ КУМАНОВО Ул. "Илинденска" бб, Куманово Ацо Живачки
40 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ОДБРАНАТА (Скратен назив НСО) Ул. "3-та Македонска бригада" бр.19/6, Скопје Ванчо Исјаов
41 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА(НСПМ) Ул. “Романија“ бб, Скопје Тони Бошковски

42 СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО МАЈКА ТЕРЕЗА Ул. "Мајка Тереза" бр. 17, Скопје Горан Мицевски Избришан од рег. 16.10.2015 
43 СИНДИКАТ ЗА ПОШТЕНСКИ ОПЕРАТОРИ НА МАКЕДОНИЈА Ул. "Орце Николов" бб. Скопје Боро Велигденов
44 СИНДИКАТ НА ФУДБАЛЕРИ НА МАКЕДОНИЈА Ул. "Aлекса Демниевски Бауман бр.10 Велес. Панче Ќумбев
45 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. “Македонска Бригада" бр.39, Општина Аеродром, Скопје Ристо Пејовски
46 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул. “Никола Карев" бр.22, Скопје Зоран Костовски
47 ФЕДЕРАЦИЈА НА НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТИ НА ИНДУСТРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Ул. “Васил Ѓоргов" бр.39, Скопје Благоја Ивановски
48 СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО И ФАРМАЦИЈА ул. „50 Дивизија“ бр. 25,Скопје Никола Николовски
49 НЕЗАВИСЕН ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ НА МАКЕДОНИЈА
Ул. Сотка Ѓорѓиоски бб/Хотел Скопје/3-ти кат Прилеп Кронислав Манторовски
50 ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА ул.„Јанко Мишиќ", бр.6, Скопје Мартин Ефремов
51 НЕЗАВИСЕН АКАДЕМСКИ СИНДИКАТ Ул."Никола Тесла"бр.12/2-3 Елена Џукеска 
52 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА НОВИНАРИ НА МАКЕДОНИЈА Ул."1732"бр.2, Скопје Градимир Марковски 
53 НЕЗАВИСЕН СТОМАТОЛОШКИ СИНДИКАТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул."Мајка Тереза бр 17, Скопје Атанас Шуков 
54 СИНДИКАТ НА ОДБРАМБЕНИОТ И БЕЗБЕДНОСНИОТ СЕКТОР Ул."Мирче Ацев бр. 4 Скопје

Оливер Стојановски 

55 СИНДИКАТ НА ДРЖАВНИТЕ,ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ,ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И ЗДРУШЕНИЈА НА ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул."Мирче Ацев“ бр.4, Скопје

Игор Миќев 

56 СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ Ул."Партизански пат“ бр. 2/29, Скопје

 

избришан од регистар
57 САМОСТЕН СИНДИКАТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ул."Лазар Личеноски“ 57, Скопје

Љупчо Чинговски58 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ул. Нагоричанска бр.47, Скопје

Томислав Гиевски 

59 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА ул. „Борис Трајковски“, бр. 20

М-р Горан Ристевски 

60 СИНДИКАТ НА САМОСТОЈНИТЕ  ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ (ЈНУ) ул. „Григор Прличев“ бр. 5

д-р Орданче Петров

61 СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОРГАНИТЕ  НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ФОНДОВИ АГЕНЦИИ И ИНСТИТУЦИИ ОСНОВАНИ СОГЛАСНО ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА -СОЛИДАРНОСТ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, Скопје

Владо Мартиновски 

62 СИНДИКАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ул. „Народен Фронт“ 194/100, Скопје

Александар Арсоски 

63 СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА ул. „Андон Шурков“ бр. 45 а, Велес

Орце Коцевски 

64 СИНДИКАТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св Кирил и Методиј’’ Скопје Бул. „Гоце Делчев“ бр.9 Скопје Ангел Ристов 
65 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ (НСВВ) ул. "Босфор" бр 7, Мралино, Илинден Александар Тасевски
66 СИНДИКАТ НА МЕДИУМСКИ ИНФОРМАТИВНИ АГЕНЦИИ (СМИА) ул. "Плоштад Пресвета Богородица", бр. 3, Скопје Борис Куноски
67 ПРОГРЕСИВЕН СИНДИКАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ (ПСО) ул."Мирче Ацев" бр 6, Скопје Владо Димовски 
68

ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СТОМАТОЛОГИЈА (ГНСФС)

Бул.,,Јане Сандански“ бр.61-29,Скопје Рената Милан Ѓаконовиќ
69 СИНДИКАТ ЗА ПРИВАТНИОТ, АДМИНИСТРАТИВНИОТ И ЈАВНИОТ СЕКТОР НА МАКЕДОНИЈА ул. „Андреја Петковиќ“ бр.16, Скопје Јовица Јовановски
70 НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЗАЧИ НА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ НА МАКЕДОНИЈА (НСПВТВМ)  бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 19 мезанин лок.57-58, Аеродром-Скопје Марјан Стевковски
71 СИНДИКАТ НА НЕПРОФИТНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ул.Востаничка бр.2/7, Скопје Славица Јанкова
72 МУЛТИЕТНИЧКИ СИНДИКАТ СКОПЈЕ (МЕС) ул.Самоилова, бр.72, Скопје Насковски Александар
73

СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св.Климент Охридски,, - Битола

Булевар,,1 Мај,, бр.55, Битола д-р Саша Дукоски
74 "СИНДИКАТ НА МАКЕДОНСКА ПОЛИЦИЈА" ул. "Лазар Поп Трајков", бр.26/2-5, Скопје Дејан Саздов
75

"СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ "СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ" ОХРИД"

ул. "Винковачка", бр.53, Охрид Игор Јовески
76

СИНДИКАТ НА УНИВЕРЗИТЕТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ШТИП

ул. ,,Крсте Мисирков,, 10-А, Штип Андон Мајхошев

 

77 СИНДИКАТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИЦИ ул. „Коста Новаковиќ“, бр.20/2-8, Скопје  Аднан Муамет Алити
78 СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ ул.1669, бр.11А кат 2, Скопје  Авни Авдији
79 СИНДИКАТ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО ул.Илинденска бб, Тетово д-р Шефкет Дехари
80

ГЛАСЕН СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ-ШТИП

ул. „Пролетерска“, бр.42, Штип Кристина Ампева
81

 САМОСТОЕН СИНДИКАТ НА ШУМАРСТВО, СТОПАНСТВО И ДРУГИ НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Ул. "Луј Пастер", бр. 21, Скопје  Живко Митревски


Љупчо Чинговски
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }