Листа на приватни агенции за вработување, согласно податоците содржани во Регистарот за приватни агенции за вработување

Назив и седиште на Агенцијата Контакт Вид на лиценца

Број, важност и престанок на лиценца или бришење од Регистар

ПАВ СПИД, 

ул."Даме Груев”, бр.5-7/1,Скопје

тел: 02/3070 545;

e-mail: apvspid@yahoo.com 

Лиценца за привремени вработувања: тип А

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-4224/3

Важност на лиценцата: од 18.09.2020 до 17.09.2022 год.

ПАВ МОТИВИ/Друштво за деловно посредување и застапување,

бул. “Крсте Мисирков”згр. 1 вл. 1,кат 2, стан 14,Скопје

тел: 02/3212 812;

e-mail: work@motivi.com.mk 

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-5224/5

Важност на лиценцата за посредување: од 06.11.2020 до 17.09.2020 год.

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-5224/4

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 06.11.2020 до 05.11.2022 год.

ПАВ “ВЕСТКОНЕКТ”,

 Ул. “Јордан Мијалков”бр.46/3, Скопје

тел: 077 909 713;

e-mail: emilylazarova@hotmail.com 

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-9362/7

Важност на лиценцата за посредување: од 14.11.2018 до 13.11.2020 год.

ПАВ  “МАЦЕДО –ХРМ”,

Бул. Страшо “Пинџур” бр.7/4,Скопје

тел:02/6091 541;

072 233 373

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-6362/4

Важност на лиценцата за посредување: од 15.11.2020 до 14.11.2022 год.

ПАВ КНИГОПРИМА,

бул.”Ѓорче Петров”, бр.1, Порта Влае Б1/лок.4 Скопје

Лиценца за привремени вработувања:

тип Г

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-6226/5

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 15.11.2020 до 16.11.2022 год.

ПАВ ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА,

Ул. Црвена Вода 7-1,Скопје

тел:02/ 32 30 952;

e-mail: info@dekra.mk;

web: www.dekra.mk

Лиценца за посредување: 

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-6186/4 

Важност на лиценцата за посредување: од 14.12.2020 дo 14.12.2022 год.

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-6186/3 

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 14.12.2020 дo 14.12.2022 год. 

ПАВ ПЕРСПЕКТИВА,

Ул. Партизанска бр.1-1 ПР -51, Штип

тел:072 220 004;

e-mail:nikolbardarov@yahoo.com

Лиценца за привремени вработувања:

тип Г

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-7844/14,  23.11.2020

Решение за бришење: Бр.08-3701/4 од 19.07.2019 год. 

ПАВ ХЕАДХУНТЕР,

 Ул. Црвена вода бр. 8/2-4,Скопје

тел:070 379 914

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:

тип Г

Лиценца за посредување: Бр.08-100952/4

Важност на лиценцата за посредување: од   од 20.12.2018 до 20.12.2020 год.

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-10952/6

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 16.01.2019 до 19.01.2021 год. 

ПАВ ПАРТНЕР/Раде Ненадиќ,

Ул.Димитар Влахов бр.15,Скопје

тел:02/ 3116 720;

 e-mail: partner@partner.com.mk;

 web: www.partner.com 

Лиценца за привремени вработувања:

тип A

Лиценца за привремени вработувања: Бр. 08-35/1

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 03.01.2019 до 01.01.2021 год. 

ПАВ ДЕПОВ,

Ул. Димитар Влахов бр.3, Кочани

тел:071 680 835;

 e-mail: adepov@yahoo.com 

Лиценца за привремени вработувања:

тип Г

Лиценца за привремени вработувања: Бр. 08-6601

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 03.01.2021 до 02.03.2023 год. 

ПАВ КОНТЕКСT ВРАБОТУВАЊЕ,

Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов, бр.28 лок 4, Скопје

тел: 074 402 862 Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-249/2

Важност на лиценцата за посредување: од 15.01.2019 до 14.01.2021 год.

ПАВ АСТЕРИА ВОРЛД,

Ул. Максим Горки, бр.8-1/2, Скопје

ПАВ ПРИОРИТИ СОЛУЦИ/ Милан Џонлев

 Ул. Кузман Јосифовски Питу, бр.28 лам.1 лок 17,Скопје

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-361/2 

Важност на лиценцата за посредување: од 15.01.2019 до 14.01.2021 год.

ПАВ EКЗЕКЈУТИВ СРЧ ЛИЗИНГ/ Друштво за интелектуални услуги Екзекјутив срч консалтинг доо Скопје,

Ул. Доситеј Обрадовиќ, бр.1/8, Скопје

тел: 076 456 654;

e-mail:info@esc.com.mk;

  web: www.esc.com.mk

Лиценца за привремени вработувања:

тип A

Лиценца за привремени вработувања: Бр. 08-6593/2

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 21.01.2021 до 20.01.2023 год. 

ПАВ ВРАБОТУВАЊЕ ХР Солутионс/Дарко Велков/Јован Маџовски,

Ул. Васил Ѓоргов бр.24/1-5, Скопје

тел: 02/3 296 446

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-7046/4

Важност на лиценцата за посредување: од 30.01.2021 до 29.01.2023 год.

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-7046/5

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 30.01.2021 до 29.01.2023 год. 

 

ПАВ ЕСИ ВРАБОТУВАЊЕ Димитар Анастасовски,

Ул.Костурски Херои бр.62/11-1, Скопје

тел: 070 315 006;

 e-mail:d.anastasovski@esi.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-6593/2 

Важност на лиценцата за посредување: од 21.01.2021 до 20.01.2023 год.

ПАВ ЕСИ КАДРОВСКИ УСЛУГИ Димитар Анастасовски,

Ул.Костурски Херои бр.62/11-1 Скопје

тел: 070 315 006;

 e-mail:d.anastasovski@esi.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за привремени вработувања:

тип А

Лиценца за посредување: Бр.08-6593/2 

Важност на лиценцата за посредување: од 21.01.2021 до 20.01.2023 год.

ПАВ ИДЕЕ компани /Петре Стојанов,

Ул.Доланска бр.4 Штип

тел: 078 223 897 Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-1131/3

Важност на лиценцата за посредување:од 08.02.2019 до 07.02.2021 год.

ПАВ ЏОБ/АБЕ КОМПАНИ 2011 доо Скопје,

Ул.Никола Парапунов бр.3-А/1/1 лок 36,Скопје

тел: 02/6149270;

 e-mail: agencijajob2011@gmail.com 

Лиценца за привремени вработувања: 

 Тип Б

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-1194/3

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 26.02.2019 до 25.02.2021 год. 

ПАВ КОУЗОН,

Бул.Св Климент Охридски бр.58,Скопје

тел:02/3 238 801;

e-mail:info@kouzon.com.mk;

web: www.kouzon.com.mk

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-8016/2

Важност на лиценцата за посредување:од 25.02.2021 до 24.02.2023 год.

ПАВ РЕАЛНОСТ,

Ул. Димо Наредникот бр.53, Прилеп

e-mail: realnost06@yahoo.com

Лиценца за привремени вработувања: 

Тип А

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-2003/2

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 28.02.2019 до 27.02.2021 год. 

ПАВ ЕЛС ГРОУП ВРАБОТУВАЊЕ,

Ул.Рајко Жинзифов бр.30,Скопје

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр. 08-1701/4

Важност на лиценцата за посредување: од 19.05.2021 до 18.05.2023 год.

ПАВ БРСВ ЕМПЛОЈМЕНТ/Борко Ристовски, Стојан Велковски,

Ул.Антон Попов бр.1/2-7,Скопје

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр. 08-593/3

Важност на лиценцата за посредување: од 11.03.2019 год до 10.03.2019 год.

ПАВ АРТИГУМ МЕНАЏМЕНТ/ДУЕ Артигум менаџмент ДООЕЛ Скопје,

Ул. 11 октомври, бр.6/1-3,Скопје

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-452/4 

Важност на лиценцата за посредување: од 14.03.2019 год до 13.03.2021 год.

ПАВ ХИЛЛ/Хил Интернатионал доо Скопје,

Ул.Анастас Митрев бр.26/3,Скопје

тел:078 351 666
Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.Бр.08-2931/1

Важност на лиценцата за посредување: од 29.03.2021 до 28.03.2023 год.

АКСИОС ВАРДАР/Друштво за канцелариски и административни услуги АКСИОС-ОФИС ДООЕ увоз извоз Гостивар,

ул.ЈНА бр.21,Гостивар

тел: 070 251 945;

e-mail:

apv.aksiosvardar@gmail.com 

Лиценца за привремени вработувања: 

Тип В

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-2706/2

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 05.04.2019 до 04.04.2021 год. 

ПАВ ПЕЛЛА/ДПТУ Центар за стручна обука ЦСО ДООЕЛ Охрид,

Нас без уличен систем бр.комплекс/ЕМО –Косел,с.Косел Охрид

тел: 046/ 263 160;

e-mail:info@agencypella.com

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-2655/5

Важност на лиценцата за посредување: од 19.04.2019 до 18.04.2021 год.

ПАВ БАЛ-ГЕР/Марјан Тодоровски,

Ул.Трајко Николовски бр.8, Прилеп

ПАВ КОНТАКТ БИЗНИС/Иван Илиевски,

Ул.Антон Попов бр.41.а, Скопје

тел:02/2 402 994;

e-mail: Kontakt-biznis@t.mk;

web: www.kontaktbiznis.com.mk

Лиценца за привремени вработувања: 

Тип A

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-252/2

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 13.05.2019 до 12.05.2021 год.

ПАВ ДОВЕРБА/АВТОРСКА МА ДООЕЛ,

ул.Петар Поп Арсов,Скопје

тел:02/ 311 129;

e-mail:

doverbavrabotuvanje@hotmail.com

Лиценца за привремени вработувања: 

Тип В

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-2675/4

Важност на лиценцата за привремени вработувања: до 05.06.2021 год.

ПАВ АНТОРИС/Радмила Ристич,

Ул. Мајка Тереза бр.44, Скопје

тел:02/ 3104 604;

e-mail:kontakt@antoris.com;

web: www.antoris.com

Лиценца за привремени вработувања: 

Тип A

Лиценца за привремени вработувања: Бр.08-1696/4 

Важност на лиценцата за привремени вработувања: од 3.06.2019 до 12.06.2021 год.

ПАВ ЕВИВА/Бисера Ушинова,

  Кеј Маршал Тито бр.37 лок.51,Штип

Лиценца за посредување: ДА

Лиценца за посредување: Бр.08-5845/2

Важност на лиценцата за посредување: од 10.09.2019 до 09.09.2021 год.

***За подетални информации во врска со приватните агенции за вработување, може да се обратите до Секторот за политики од областа на трудовото право и политики за вработување.

 Бр. 08-6186/4  од  14.12.2020  дo    14.12.2022             бр.  08-6186/3 од  14.12.2020  дo    14.12.2022           
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }