Шахпаска: Социјалните услуги ги приближуваме до граѓаните, потпишани нови 10 Договори за грант со општините

„Како Влада и Министерство продолжуваме во изградбата на концептот едно општество за сите, кое значи праведно, солидарно општество, кое што создава услови за учество на сите граѓани на еднакви основи, да учествуваат во општествениот живот. Денес продолжуваме со потпишување на дополнителни десет договори, вклучително и руралните општини. Тоа се општините Чучер Сандево и Бутел со еден договор, Јегуновце, Теарце и Желино исто така во еден договор, потоа Крива Паланка, Кичево, Македонски Брод, Центар Жупа, Струга, Демир Хисар, Кавадарци и Струмица“, изјави министерката Шахпаска по повод потпишувањето на Договорите за грант за развој на социјалните услуги со општините.

Таа истакна дека со новите 10, вкупно 17 општини имаат потпишано договори за грант за развој на социјални услуги, а до крајот на годината ќе бидат потпишани уште 7, со што вкупната бројка на грантови предвидена за оваа година е 24.

„Со потпишувањето на договорите, општините имаат обврска во рок од пет месеци преку општинските координатори и едукација на даватели на услуги да овозможат пружање на социјални услуги во домовите на стари лица и  на лица со попреченост, како и поддршка на старите лица и лицата со попреченост во Дневните центри“, информираше министерката Шахпаска.

Таа посочи дека ова преставува исчекор и во еден друг правец, намалување на невработеноста, бидејќи се дава можност за ангажирање на граѓаните во нивната локална средина преку вклучување во  овие сервиси и даватели на услуги и обезбедување на пристоен надоместок.

„Како Министерство за труд и социјална политика остануваме посветени на целосна имплементација на социјалната реформа, која што ги адресира конкретно прашањата и проблемите на сите граѓани“, истакна министерката Шахпаска. 

 

 

Shahpaska: Jemi duke i afruar shërbimet sociale sa më pranë qytetarëve, u nënshkruan 10 marrëveshje të reja për grant me komunat

“Si Qeveri dhe Ministri vazhdojmë të ndërtojmë konceptin e një shoqërie për të gjithë, që do të thotë një shoqëri e drejtë, solidare, e cila krijon kushte për pjesëmarrje të të gjithë qytetarëve në baza  të barabarta për të marrë pjesë në jetën shoqërore. Sot vazhdojmë të nënshkruajmë dhjetë marrëveshje shtesë, përfshirë komunat rurale. Këto janë komunat: Çuçer Sandevë dhe Butel me një marrëveshje, Jegunovcë, Tearcë dhe Zhelinë gjithashtu në një marrëveshje, pastaj Kriva Pallanka, Kërçova, Makedonski Brodi, Zhupa, Struga, Demir Hisar, Kavadarci dhe Strumica”, deklaroi ministrja Shahpaska me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjeve për grant për zhvillimin e shërbimeve sociale me komunat.

Ajo theksoi se me 10 marrëveshje të reja, gjithsej 17 komuna kanë nënshkruar marrëveshje për grant për zhvillimin e shërbimeve sociale, dhe deri në fund të vitit do të nënshkruhen edhe 7 të tjera, me çka numri i përgjithshëm të granteve të planifikuara për këtë vit është 24.

“Me nënshkrimin e marrëveshjeve, komunat kanë obligim brenda pesë muajve përmes koordinatorëve komunal dhe edukimit të ofruesve të shërbimeve të mundësojnë ofrimin e shërbimeve sociale në shtëpitë e të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara, si dhe mbështetje për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara në Qendrat Ditore”, informoi Ministrja Shahpaska.

Ajo theksoi se ky është një hap edhe në një drejtim tjetër, duke e ulur papunësinë, sepse ofron një mundësi për të angazhuar qytetarët në mjedisin e tyre lokal duke u përfshirë në këto shërbime dhe ofruesit e shërbimeve dhe duke siguruar kompensim të denjë.

“Si Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e plotë të reformës sociale, e cila i adreson në mënyrë specifike çështjet dhe problemet e të gjithë qytetarëve”, theksoi ministrja Shahpaska.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->