Шахпаска: Социјалните претпријатија обезбедуваат интеграција, намалување на сиромаштијата и на невработеноста кај ранливите категории на граѓани

„Социјалните претпријатија преку економските активности се исклучително важни за поддршка на најранливите категории на граѓани, кои немаат пристап до домување, образование, социјални услуги, кои се исклучени од пазарот на труд, без достоинствен живот и се соочуваат со сиромаштија и социјална исклученост. Тие им овозможуваат пристап до работни места, интеграција и реинтеграција во заедницата, градење на самодоверба, развој и вклученост во заедницата“, истакна министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска на денешната Јавната расправа на тема: Националната стратегија за развој на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија.​

Таа посочи дека, социјалните претпријатија на прво место ја ставаат солидарноста и грижата за личноста и истовремено со своите иновативни решенија и социјална мисија придонесуваат за кохезија и развој на целото општество. На јавната расправа се обратија и Герхард Браунинг, експерт за развој на социјални претпријатија и Александра Илоска, истражувач на јавни политики од Асоцијацијата „Паблик“.

„Владата се обврза, а Министерството за труд и социјална политика работи во насока на обезбедување политичка, стратешка и техничка поддршка за создавање поволна клима за развој на социјалното претприемништво“, истакна Шахпаска.

Министерката рече дека Нацрт Националната Стратегија за социјални претпријатија за која денес се расправа ги одразува сите овие заложби.

„Успеавме да развиеме документ низ целосно партиципативен процес кој траеше подолго од 12 месеци и кој подразбира и зајакнување на капацитетите на јавните институции, бизнис секторот, социјалните претпријатија и актерите кои обезбедуваат поддршка за социјалните претпријатија“, истакна Шахпаска.

Таа потенцираше дека овој процес бил координиран од Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, а е поддржан од УНДП и Швајцарската агенција за развој и создаде нов начин на работа кој се темели на соработка, градење партнерства, солидарност и заедништво.

„Со оваа прва Национална стратегија за социјалните претпријатија ја поставуваме основата на еден еко-систем  каде човечкиот капитал, социјалната инклузија и економскиот развој се приоритет.  Воспоставуваме  систем кој креира одржливи општествени решенија за предизвиците на денешницата во повеќе области, кој промовира демократско управување и реинвестирање на добивката за општествено добро, но пред се за луѓето“, истакна Шахпаска и додаде дека овој документ е првиот чекор во развојот на екосистемот за социјалните претпријатија, после кој ќе следи создавање на национален координативен механизам за следење на имплементацијата на Стратегијата.

Министерката Шахпаска нагласи дека социјалните претпријатија се одраз на трансформацијата на економијата кон социјална економија - тие решаваат општествени предизвици, придонесуваат за благосостојбата на човекот, создаваат производи и услуги, генерираат работни места и придонесуваат со социјалните иновации, но и истовремено значат борба против сиромаштијата и зголемување на вработувањето на најранливите категории на граѓани.

Денешниот настан организиран во рамки на Глобалната недела на претприемништво, се одбележува истовремено во 170 земји во светот и претставува најголемото светско одбележување на иноваторите и креаторите на работни места, го поттикнуваат економскиот пораст и даваат пошироко, подлабоко значење на благосостојбата на луѓето.

 

Shahpaska: Ndërmarrjet sociale sigurojnë integrimin, ulje të varfërisë dhe papunësisë  për kategoritë e ndjeshme të qytetarëve

“Ndërmarrjet sociale përmes aktiviteteve ekonomike janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të mbështetur kategoritë më të prekshme të qytetarëve, të cilët nuk kanë qasje në strehim, arsim, shërbime sociale, të cilët janë të përjashtuar nga tregu i punës, pa një jetë dinjitoze dhe përballen me varfëri dhe përjashtim social. Ato u sigurojnë qasje në punë, integrim dhe ri-integrim në komunitet, ndërtim të vetëbesimit, zhvillim dhe përfshirje në komunitet”, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, në debatin e sotëm publik mbi temën: Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Sociale në Republika e Maqedonisë së Veriut.

Ajo vuri në dukje se ndërmarrjet sociale vendosin solidaritetin dhe kujdesin për individin në radhë të parë dhe, në të njëjtën kohë, me zgjidhjet e tyre inovative dhe misionin shoqëror kontribuojnë në kohezionin dhe zhvillimin e të gjithë shoqërisë. Në debatin publik mbajti fjalim edhe Gerhard Brauning, ekspert për zhvillimin e ndërmarrjeve sociale dhe Aleksandra Iloska, studiuese e politikave publike nga Asociacioni “Public”.

“Qeveria është e përkushtuar dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale po punon për të siguruar mbështetje politike, strategjike dhe teknike për të krijuar një klimë të favorshme për zhvillimin e sipërmarrjes sociale”, tha Shahpaska.

Ministrja tha se Draft Strategjia Kombëtare për Ndërmarrjet Sociale, që po diskutohet sot, i pasqyron të gjitha këto angazhime.

“Arritëm të zhvillojmë një dokument përmes një procesi plotësisht pjesëmarrës që zgjati më shumë se 12 muaj dhe që nënkupton edhe forcimin e kapaciteteve të institucioneve publike, sektorit të biznesit, ndërmarrjeve sociale dhe aktorëve që ofrojnë mbështetje për ndërmarrjet sociale”, tha Shahpaska.

Ajo theksoi se ky proces u koordinua nga Asociacioni për Kërkime, Komunikime dhe Zhvillim “Public”, dhe mbështetet nga UNDP dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe krijoi mënyrë të re të punës që bazohet në bashkëpunim, ndërtimin e partneriteteve, solidaritet dhe komunitet.

“Me këtë Strategji të parë Kombëtare për Ndërmarrjet Sociale po hedhim themelet për një ekosistem ku kapitali njerëzor, përfshirja sociale dhe zhvillimi ekonomik janë prioritet. Po krijojmë sistem që krijon zgjidhje të qëndrueshme sociale për sfidat e sotme në shumë fusha, i cili promovon qeverisje demokratike dhe ri-investim të fitimeve për të mirën shoqërore, por mbi të gjitha për njerëzit”, tha Shahpaska, duke shtuar se ky dokument është hapi i parë në zhvillimin e ekosistemit për ndërmarrjet sociale, e që më pas do të vijojë krijimi i një mekanizmi kombëtar koordinimi për të monitoruar zbatimin e Strategjisë.

Ministrja Shahpaska theksoi se ndërmarrjet sociale janë një pasqyrim i transformimit të ekonomisë në një ekonomi sociale - ato zgjidhin sfidat shoqërore, kontribuojnë në mirëqenien njerëzore, krijojnë produkte dhe shërbime, gjenerojnë vende pune dhe kontribuojnë me inovacionet sociale, por gjithashtu nënkuptojnë luftimin e varfërisë dhe rritjen punësimit të kategorive më të rrezikuara të qytetarëve.

Ngjarja e sotme, e organizuar si pjesë e Javës Globale të Sipërmarrësisë, shënohet njëkohësisht në 170 vende të botës dhe është shënimi më i madh botëror i inovatorëve dhe krijuesve të vendeve të punës, duke rritur rritjen ekonomike dhe duke i dhënë një kuptim më të gjerë e më të thellë mirëqenies së njerëzve.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->