Шахпаска: Наша задача и заложба е обезбедување на подобри услови за живот на секој граѓанин, а особено на ранливите категории како што се лицата со попреченост

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска се сретна со претставници на Здружението на лица со посебни потреби „СОС ВИТА“, од Скопје на која разговараа за постоечките решенија и подршка на лицата со попреченост во нашето општество, но и унапредување на нивните права и услови со цел поголема вклученост во општественото живеење.

„Како дел од Владината програма, а во насока на унапредување на правата на лицата со попреченост и овозможување на нивно подобро функционирање е и зголемувањето на додатокот за лицата со попреченост за 15%, но и овозможување на нивни пристап до сите институции до крајот на мандатот до 2024 година“, истакна министерката Шахпаска.

Министерката информираше за последните измени со Законот за социјална заштита, дека покрај паричните права, се оди чекор понатаму, со давање на социјални услуги на лицата со попреченост во нивниот дом, во нивната заедница, за што во тек е склучување на договори со 24 општини , како даватели на услуги.

„Наша задача и заложба е обезбедување на подобри услови за живот на секој граѓанин, а тоа го правиме преку обезбедување помош и поддршка на оние на кои им е потребна и тогаш кога нив им е потребна“, рече министерката Шахпаска.

На средбата се разговараше и за социјалната реформа, која придонесе за унапредување на правата на лицата со попречености, но и на семејствата коишто се грижат за нив односно траен надоместок за родител кој се грижел за детето со попреченост до неговата 26 годишна возраст без да го смести во институција, за родители коишто се невработени и не користат право на пензија.

При тоа, користењето на правото за попреченост, со новиот Закон, се прошири со опфат лицата со интелектуална попреченост, а додатокот за надоместок за плата за скратено работно време за родител кој чува дете со попреченост се зголеми до 50% од просечната нето плата.

Министерката посочи дека се работи и на ново законско решение кое ќе овозможи полесно вклучување на лицата со попреченост на пазарот на труд , преку проценка на неговата попреченост.

На крајот од средбата, министерката Шахпаска ја изрази нејзината подготвеност и заложба за понатамошно унапредување и заштита на правата на лицата со попреченост, со цел нивно поуспешно интегрирање во општеството.

 

Shahpaska: Detyrë dhe angazhim i ynë është të sigurojmë kushte më të mira jetese për çdo qytetar, posaçërisht për kategoritë e ndjeshme siç janë personat me aftësi të kufizuara

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me përfaqësuesit e Shoqatës së Personave me Aftësi të Kufizuara “SOS VITA”, nga Shkupi, ku diskutuan zgjidhjet ekzistuese dhe mbështetjen për personat me aftësi të kufizuara në shoqërinë tonë, por edhe për avancimin e të drejtave të tyre dhe kushtet për përfshirje më të madhe në jetën shoqërore.

“Si pjesë e Programit qeveritar, dhe me qëllim të avancimit të të drejtave të personave me aftësi të kufizuara dhe mundësimit të funksionimit më të mirë të tyre, është edhe rritja e ndihmës për personat me aftësi të kufizuara për 15%, por gjithashtu sigurimi i qasjes së tyre në të gjitha institucionet deri në fund të mandatit, deri në vitin 2024”, theksoi ministrja Shahpaska.

Ministrja informoi për ndryshimet e fundit në Ligjin për mbrojtje sociale, se përveç të drejtave në të holla, është hedhur një hap më tej, duke ofruar shërbime sociale për personat me aftësi të kufizuara në shtëpinë e tyre, në komunitetin e tyre, për të cilën gjë po lidhen kontrata me 24 komuna. si ofrues të shërbimeve.

“Detyrë dhe angazhim i ynë është të sigurojmë kushte më të mira jetese për çdo qytetar, dhe këtë e bëjmë duke ofruar ndihmë dhe mbështetje për ata që kanë nevojë për të dhe atëherë kur u nevojitet një gjë e tillë”, tha ministrja Shahpaska.

Në takim u bisedua edhe për reformën sociale, që kontribuoi në avancimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, por edhe të familjeve që kujdesen për ta, respektivisht kompensim të përhershëm për një prind që është kujdesur për një fëmijë me aftësi të kufizuara deri në moshën 26 vjeç pa e akomoduar atë në institucion, për prindërit që janë të papunë dhe nuk e shfrytëzojnë të drejtën e pensionit.

Gjatë kësaj, shfrytëzimi i të drejtës për aftësi të kufizuar, me Ligjin e ri, është zgjeruar duke përfshirë personat me aftësi të kufizuara intelektuale, dhe shtesa për kompensimin e pagës me orar të shkurtuar pune për një prind që kujdeset për një fëmijë me aftësi të kufizuara është rritur në 50% të pagës mesatare neto.

Ministrja theksoi se është duke u punuar në një zgjidhje të re ligjore që do të mundësojë përfshirjen më të lehtë të personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, duke vlerësuar aftësinë e tyre të kufizuar.

Në fund të takimit, ministrja Shahpaska shprehu gatishmërinë dhe angazhimin e saj për avancimin dhe mbrojtjen e mëtejshme të të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, në mënyrë që të integrohen në mënyrë të suksesshme në shoqëri.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->