МТСП: Отсуството од работа ќе се докажува со потврда од градинка или училиште 

Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите вработени и сите работодавачи строго да се придружуваат до мерките кои Владата на Република Северна Македонија ги донесе на седницата одржана на 10.03.2020 за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус).

Секое непочитување на препораката за ослободување од работни обврски на еден од родителите на деца до 10 годишна возраст (или активно 4 одделение) да се пријави во Државниот инспекторат за труд на телефонскиот број 151 31.

Отсуствата од работа ќе се докажуваат со потврди кои ќе ги издаваат градинките и основните училишта, на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години (или активно 4 одделение), во кои ќе биде наведен и временскиот период за кој  се однесува. Истите ќе треба да се достават до секторот за управување со човечки ресурси или раководителот/директорот на институцијата/компанијата во која работи, до терминот за пресметка на следната плата.

Во однос на прекинот на работата на дневните центри за згрижување на лица со попреченост, укажуваме дека ослободувањето од работни активности на родители на деца/лица со попреченост е проширено на родители на деца и млади и над 10 годишна возраст. Родителите е потребно по истиот принцип наведен погоре да достават потврда дека лицето е корисник на услугата дневен центар за лица со попреченост.

Уште еднаш апелираме до сите граѓани да се придржуваат до препораките, само заеднички можеме да се заштитиме и  да го заштитиме заедничкото здравје. 

 

MPPS: Mungesa nga puna do të dëshmohet me vërtetim nga kopshti ose shkolla


Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u bën thirrje të gjithë të punësuarve dhe punëdhënësve që t’u përmbahen me përpikëri masave që i miratoi Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në seancën e mbajtur më dt. 10.3.2020 për të parandaluar përhapjen e COVID-19 (koronavirusi).
 
Çdo mosrespektim i rekomandimit për lirimin nga detyrimet e punës të një prej prindërve të fëmijëve deri në moshën 10 vjeç duhet të denoncohet në Inspektoratin Shtetëror të Punës në numrin e telefonit 151 31.
 
Mungesat nga puna do të dëshmohen me vërtetime që do t’i lëshojnë kopshtet dhe shkollat fillore në emër të prindit – shfrytëzues i masës për lirim nga puna për shkak të kujdesit për fëmijën deri në moshën 10 vjeçare, në të cilat do të shënohet edhe periudha kohore për të cilën lëshohet ky vërtetim. Të njëjtat do të duhet të dorëzohen në sektorin për menaxhim me resurse njerëzore apo tek udhëheqësi/drejtori i institucionit/kompanisë në të cilën punojnë deri në afatin për përllogaritjen e pagës së ardhshme.   
 
Lidhur me ndërprerjen e punës së Qendrave ditore për përkujdesjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara, nënvizojmë se lirimi nga aktivitetet e punës të prindërve të fëmijëve/personave me aftësi të kufizuar është zgjeruar edhe për prindërit e fëmijëve dhe të rinjve mbi moshën 10 vjeçare. Edhe këta prindër duhet të dorëzojnë vërtetim se personi është shfrytëzues i shërbimit të Qendrës ditore për personat e aftësi të kufizuara.
 
Edhe një herë u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që t’u përmbahen rekomandimeve, vetëm së bashku mund të mbrohemi dhe të mbrojmë shëndetin tonë të përbashkët.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }