МТСП: Известување за корисниците на правото за надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок за попреченост

Согласно мерките за спречување на ширењето и сузбивањето на корона вирус донесени од Владата на РСМ,  Министерството за труд и социјална политика  ги известува  лицата кои имаат или ќе поднесат  ново барање за надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок за попреченост дека Комисиите за издавање на конзилијарни мислења ќе даваат конзилијарно мислење со наод, само врз основа на медицинска документација без непосреден преглед на странките. (Член 10 став 2 од  Правилникот за начинот за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега  од друго лице  и член 46 став 4 од Законот за социјална заштита).Членовите на семејствата ќе имаат обврска да ја доставуваат потребната документација на закажаниот термин во надлежната комисија која е пропишана за наведените права.   

MPPS: Lajmërim për përfituesit e të drejtës së kompensimit për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër dhe kompensimit për aftësi të kufizuara

Në përputhje me masat për parandalimin e përhapjes së koronaviruesit, të miratuara nga Qeveria e RMV-së, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i informon personat që kanë parashtruar kërkesë ose do të parashtrojnë kërkesë të re për kompensim për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër dhe për kompensim për aftësi të kufizuara se Komisionet për dhënien e mendimeve do të japin mendim konsoliar me mendim, vetëm në bazë të dokumentacionit mjekësor pa kontroll të drejtpërdrejt të palëve (neni 10, paragrafi 2 i Rregullores për realizimin e të drejtës për kompensim në të holla për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër dhe neni 46, paragrafi 4 nga Ligji për mbrojtje sociale). Anëtarët e familjeve do të kenë për obligim të parashtrojnë dokumentacionin e nevojshme në orarin caktuar në komisionin kompetent që është paraparë për të drejtat gjegjëse.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }