Министерката Шахпаска учествуваше на онлајн состанок со претставници на Мисијата на ММФ

Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска учествуваше на онлајн состанок со претставници на Мисијата на Меѓународниот монетарен фонд, на која главни теми на разговор беа активните политики на пазарот за труд, невработеноста, минималната плата и пензискиот систем.

Околу реализацијата на активните мерки од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување преку Агенцијата за вработување, министерката Шахпаска истакна дека и во време на пандемија од КОВИД 19 имаме успешна реализација со високи 95%, а особено  голем интерес кај програмата за субвенционирање на плати поради што е направена пренамена од друга програма и поддршката на субвенционирање на плати се обезбеди за 1974 лица наместо 1627 како што беше првично планирано. Таа додаде дека и останатите планирани програми се реализираат непречено.

Во однос на минималната плата, министерката информираше дека таа е уредена со Закон од 2012 година, а од 2017 година утврдени се критериумите за утврдување на висината на минимална плата на годишно ниво. Согласно Законот, минималната плата се коригира со по една третина од: пораст на платите, трошоците на живот и бруто домашниот производ, за што претходно согласност дава Економско социјалниот совет, како трипартитно советодавно тело на Владата на Република Северна Македонија.

Со цел да им се олесни помогне  на работодавачите поради проблемите со кои се соочија на почетокот на април се донесе Уредба со Законска сила за примена на Законот за минимална плата , со која се одложи примената на утврдениот износ на минимална плата, односно и за месеците април, мај и јуни 2020 година продолжи да се исплаќа минимална плата во износ од 14.500 денари. Утврдениот износ на минимална плата во износ од 14.934 денари започна да се применува од месец јули 2020 година.

„Зачувувањето на секое работно место е наш приоритет, а во таа насока беа и економските пакети на помош на граѓаните и на компаниите. Притоа, за да може работодавачот да биде корисник на некои од мерките како услов се постави задржување на истиот број на вработени од пред кризата. Во однос на помошта кон компаниите со четвртиот пакет економски мерки креирани заедно со сите засегнати страни, се дојде до одлука тоа да се изврши  скалесто односно компаниите кои имаат помала загуба добијат помала помош, а оние со поголеми загуби, поголема помош. Таа би се движела од 14.500 денари по работник до 21.700 денари, “ истакна Шахпаска.

Во делот на измените кои се прават во Законот за работни односи, односно пензионирањето на 64 години старост и 15 години стаж, министерката ги посочи исклучоците на вработените во здравството и високото образование, а според досегашните проценки се работи за бројка од околу 6000 лица, од кои 4000 се дел од јавната администрација.

Во делот на субвенционирање на придонеси  министерката информираше дека согласно Законот за субвенционирање на придонеси донесен во 2019 година, неговата примена е три години и ова е процес кој сеуште тече, односно субвенционирањето на   придонесите  се врши кога платата на работникот  е зголемена до 6.000 денари.

 

Ministrja Shahpaska mori pjesë në takim online me përfaqësuesit e Misionit të FMN

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot mori pjesë në takim online me përfaqësuesit e Misionit të Fondit Ndërkombëtar Monetar, ku temat kryesore të bisedës ishin politikat aktive të tregut të punës, papunësia, paga minimale dhe sistemi pensional.

Në lidhje me zbatimin e masave aktive nga Plani Operativ për programe aktive dhe masa të punësimit përmes Agjencisë së Punësimit, ministrja Shahpaska tha se edhe gjatë pandemisë së COVID 19 kemi implementim të suksesshëm me 95%, dhe veçanërisht interesim të madh për programin e subvencionit të pagave që është bërë alokim nga një program tjetër dhe mbështetja për subvencionimin e pagave u sigurua për 1974 persona në vend të 1627 siç ishte planifikuar fillimisht. Ajo shtoi se programet e tjera të planifikuara po zbatohen pa pengesa.

Lidhur me pagën minimale, ministrja informoi se ajo është rregulluar me ligj nga viti 2012, dhe që nga viti 2017 janë përcaktuar kriteret për përcaktimin e shumës së pagës minimale në bazë vjetore. Sipas Ligjit, paga minimale korrigjohet nga një të tretat e: rritjes së pagave, kostos së jetesës dhe prodhimit të brendshëm bruto, për të cilin pëlqim jep Këshilli Ekonomik-Social, si organ këshillimor trepalësh i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në mënyrë që të lehtësohet ndihma për punëdhënësit, për shkak të problemeve me të cilat ata u përballen në fillim të prillit, u miratua një Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për pagë minimale, me të cilin u prolongua zbatimi i shumës së përcaktuar të pagës minimale, respektivisht edhe për muajt prill, maj dhe qershor 2020 vazhdoi të paguhet paga minimale në vlerë prej 14,500 denarë. Shuma e përcaktuar e pagës minimale në vlerë prej 14,934 denarë filloi të zbatohet nga korriku i vitit 2020.

“Ruajtja e çdo vendi pune është prioritet i ynë dhe, kurse në atë drejtim ishin paketat ekonomike për të ndihmuar qytetarët dhe kompanitë. Ndaj, në mënyrë që punëdhënësi të jetë përfitues i disa prej masave, kushti është që të mbahet i njëjti numër i të punësuarve para krizës. Lidhur me ndihmën për kompanitë me paketën e katërt të masave ekonomike të krijuara së bashku me të gjithë palët e interesuara, u mor vendim që kjo të kryhet në mënyrë graduale, respektivisht kompanitë që kanë humbje më të vogël marrin më pak ndihmë dhe ato me humbje më të mëdha marrin më shumë ndihmë. Kjo do të lëvizë nga 14,500 denarë për punëtor deri në 21,700 denarë” theksoi Shahpaska.

Në pjesën e ndryshimeve që bëhen në Ligjin për marrëdhënie pune, përkatësisht pensionim në moshën 64 vjeç dhe 15 vjet stazh pune,  ministrja i vuri në dukje përjashtimet e të punësuarve në shëndetësi dhe arsim të lartë që sipas vlerësimeve aktuale është një numër prej rreth 6000 persona, nga të cilat 4000 janë pjesë e administratës publike.

Në pjesën e subvencionimit të kontributeve, ministrja informoi se sipas Ligjit për subvencionimin e kontributeve, i miratuar në vitin 2019, zbatimi i tij është tre vjet dhe ky është  proces që është ende vijon, respektivisht subvencionimi i kontributeve bëhet kur paga e punonjësit është rritur deri në 6,000 denarë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->