Листа на контакти на лица вработени во Министерството за труд и социјална политика (II)

СЕКТОР ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Јехона Рамадани Раководител на сектор за пензиско и инвалидско осигурување
JRamadani@mtsp.gov.mk
2 Фарук Ајрулаху Помошник раководител на Сектор за пензиско и инвалидско осигурување Faruk.Ajrulahu@mtsp.gov.mk 076430209

Одделение за тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Даниела Божиноска  Раководител на одделение за тековно финансирано пензиско и инвалидско осигурување DBozinoska@mtsp.gov.mk  076446901
2 Дрита Муртези Советник за следење и анализа на пензискиот систем DMurtezi@mtsp.gov.mk   
3 Арбенд Фејзо
Помлад соработник за административно - оперативна подршка на одржливост на пензискиот систем
arbend.fejzo@mtsp.gov.mk 

Oдделение за задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско и инвалидско осигурување (II и III столб)

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Соња Костадиновска Петковски Советник за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување Sonja.kostadinovska@mtsp.gov.mk
2 Семрана Камберова Виш соработник за административно-оперативна поддршка и обработка на податоци* мирување semrana.kamberova@mtsp.gov.mk


Одделение за слободен пристап до пазар на труд

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Душанка Карамитре  Раководител на одделение за слободен пристап до пазар на труд  DKaramitre@mtsp.gov.mk  070409798
2 Љупка Ковачевска  Помлад соработник за административно техничка поддршка и обработка на податоци за вработување на странци во РМ Ljupka.kovacheska@mtsp.gov.mk  072278185

СЕКТОР ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНО НИВО

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Мирдита Салиу  Раководител на сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво MSaliu@mtsp.gov.mk  075237310

Одделение за децентрализација на услуги од социјална заштита

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Жаклина Атанасовска Раководител на одделение за децентрализација на услуги од социјална заштита ZAtanasovska@mtsp.gov.mk 076484332

Одделение за развој на услуги од социјална заштита на локално ниво

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Дрита Аслани
Раководител на одделение за развој на услуги од социјална заштита на локално ниво
DAslani@mtsp.gov.mk 076448073
2 Бахар Селманова Помлад соработник  за Административно-техничка подршка и обработка на податоци за равој на  услуги од социјална заштита на локално ниво bahar.selmanova@mtsp.gov.mk

 

СЕКТОР ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Светлана Цветковска Раководител на сектор за еднакви можности  SCvetkovska@mtsp.gov.mk  076456795
2 Кадрије Мустафа
Помошник раководител на сектор за еднакви можности
kadrije.mustafa@mtsp.gov.mk  070322637


Одделение за родова рамноправност

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Јована Тренчевска Раководител на одделение за родова рамноправност (во мирување)
2 Селвер Зендели Советник за Правна заштита при нееднаков третман на жените и мажите selver.zendeli@mtsp.gov.mk   
3 Никола Георгиевски Помлад соработник за административно-оперативна поддршка и обработка  на податоци од областа на еднаквите можности NGeorgievski@mtsp.gov.mk
4 Велика Илијева Помлад соработник за административно-оперативна поддршка и обработка на податоци од областа на еднаквите можности velika.bobolinska@mtsp.gov.mk
5 Зорица Вујановиќ
Помлад соработник за административно-оперативна поддршка и обработка на податоци од областа на еднаквите можности ZVujanovic@mtsp.gov.mk  070409652
6 Маријана Мојсоска
Помлад соработник за административно-оперативна поддршка и обработка на податоци од областа на еднаквите можности
Marijana.Mojsoska@mtsp.gov.mk 

Одделение за заштита и превенција од секаков вид дискриминација

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Катерина Савовска Советник за следење и анализа на меѓународни стандарди од областа на недискриминација KSavovska@mtsp.gov.mk
2 Фатир Али Помлад соработник за административно оперативна поддршка и обработка на податоци за заштита од дискриминација, заштита и превенција со трговија со луѓе fatir.ali@mtsp.gov.mk
3 Дарко Мајковски  Помлад соработник  за Административно- оперативна  подршка за работа на работни тела за антидискриминација   darko.majkovski@mtsp.gov.mk  070409697

Одделение за родово одговорни политики и родово одговорно буџетирање-Ресурсен центар за креирање на родово одговорни политики и буџетирање

ред.број име и презиме работно место e-mail контакт
1 Габриела Маџоска Раководител на одделение за родово одговорни политики и родово одговорно буџетирање GMadzoska@mtsp.gov.mk

Одделение за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство

ред.број име и презиме работно место  e-mail контакт
1 Лидија Штерјов Раководител на одделение за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство LSterjov@mtsp.gov.mk 071362055
2 Љупка Љубиновска Советник за спречување на родово базирано насилство/семејно насилство LLjubinovska@mtsp.gov.mk

 


СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Зихра Мемети Раководител на сектор за социјална заштита ZMemeti@mtsp.gov.mk 075270021


Одделение за социјално вклучување

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Пасифаи Бежановиќ  Раководител на одделение за социјално вклучување  PBezanovik@mtsp.gov.mk
2 Милица Коцевска Советник-Социјална заштита на лица во социјален ризик MKocevska@mtsp.gov.mk
3 Ќенан  Рамадани Советник-Превенција и заштита од семејно насилство KRamadani@mtsp.gov.mk 071356336
4 Валдета Вукељ Советник-Заштита на деца (лица) со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение VVukelj@mtsp.gov.mk
5 Арта Сулејмани Советник-Социјално претприемништво ASulejmani@mtsp.gov.mk  070409816
6 Сезер Адемов помлад соработник-административно оперативна поддршка и обработка на предмети за лица во социјален ризик sezer.ademov@mtsp.gov

Одделение за заштита и вработување на лица со попреченост и заштита на стари лица

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Слободанка Лазова Здравковска Раководител на одделение за заштита и вработување на лица со попреченост и заштита на стари лица SZdravkovska@mtsp.gov.mk 071356914
2 Зоран Блажевски Советник за заштита на лица со попреченост и заштита на стари лица ZBlazevski@mtsp.gov.mk
3 Магдалена Панчевска
Соработник за поддршка на активности од областа на заштитата на лицата со попреченост 
MPancevska@mtsp.gov.mk 076455843
4 Сашка Андоноска Помлад соработник за административно – оперативна и техничка поддршка за остварување на заштита на лицата со попреченост и старите лица SDodevska@mtsp.gov.mk 

Oдделение за остварување на правата од социјална заштита

ред.број име и презиме работно место e-mail  телефон
1 Јасминка Јовановска Раководител на одделение за остварување на правата од социјална заштита JJovanovska@mtsp.gov.mk 070409520
2 Зејнеп Цури  Советник  за Oстварување права од Социјална парична помош и правото на паричен надоместок за мобилност, глувост и слепило ZCuri@mtsp.gov.mk 
3 Валентина Петровска Дукоска Советник - Oстварување права од постојана парична помош и еднократна парична помош
VPetrovska@mtsp.gov.mk 076430753
4 Ана Марија Циглењак 
Помлад соработник-Административно-оперативна поддршка и обработка на предмети за остварување права од социјална парична помош
AnaMarijaCiglenjakS@mtsp.gov.mk 
5 Александра Митовска Помлад соработник–Административно-оперативна поддршка и обработка на предмети за остварување на правото на Постојана парична помош и еднократна парична помош  AGavriloska@mtsp.gov.mk 076298769
6 Арта Ковачи Помлад соработник Административно-оперативна  поддршка на работата на Комисијата за помош и нега од друго лице AKovaci@mtsp.gov.mk 070409666
7 Тања Бандоска Савиќ Помлад соработник-административно-оперативна поддршка и техничка обработка на предмети за остварување на правото на социјална сигурност на стари лица
8 Слободанка Караиванова Миткова Самостоен референт Административно-техничка поддршка и обработка на предмети во постапка за  остварување на  парични права од социјална заштита SKaraivanova@mtsp.gov.mk


Одделение за остварување на правата надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок заради попреченост

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Весна Јанакиевска Јовановска Раководител на одделение за остварување на правата надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок заради попреченост VJovanovska@mtsp.gov.mk 076430747
2 Сања Смилевска
Советник за oстварување на право надоместок за помош и нега од друго лице
STrajanovska@mtsp.gov.mk 076430819
3 Брунослав Коваленски Помлад соработник за aдминистративно-оперативна  поддршка и обработка на предмети за остварување на правото на надоместок заради попреченост              BKovalenski@mtsp.gov.mk
4 Силвана Коцева Помлад соработник за aдминистративно - оперативна  поддршка и обработка на предмети за остварување на правото на надоместок заради попреченост SKoceva@mtsp.gov.mk
5 Марија Шишковска Помлад соработник за aдминистративно-оперативна  поддршка и обработка на предмети за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице
MShishkovska@mtsp.gov.mk
6 Марија Николовски Помлад соработник за aдминистративно-оперативна  поддршка и обработка на предмети за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице
MNikolovski@mtsp.gov.mk 075402250
7 Марија Калошева Војнески Помлад соработник за aдминистративно-оперативна  поддршка и обработка на предмети за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице
MKalosheva@mtsp.gov.mk 070409710

Одделение за миграција, интеграција на бегалци и странци и хуманитарна помош

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Дејан Ивковски Раководител на одделение за миграција, интеграција на бегалци и странци и хуманитарна помош DIvkovski@mtsp.gov.mk 075358172
2 Нина Даскаловиќ  Советник - Соработка со Центарот за управување со кризи NDaskalovik@mtsp.gov.mk 076456745
3 Аднан Имишти Советник - Заштита на бегалци
AImisti@mtsp.gov.mk 071374059
4 Фаик Реџепи   Советник  - Миграциони прашања  FRedzepi@mtsp.gov.mk  070409751
5 Ивана Оџакова Помлад соработник-Заштита на внатрешно раселени лица IZafirova@mtsp.gov.mk
6 Билјана Темелкоска  Помлад соработник  - Заштита на внатрешно раселени лица biljana.temelkoska@mtsp.gov.mk 

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЈСТВОТО

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Вера Ристовска Раководител на сектор за заштита на деца и семејството vera.ristovska@mtsp.gov.mk 076446902


Одделение за обезбедување на правото за заштита на децата

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1               Анета Стојановска Раководител на одделение за обезбедување на правото за заштита на децата AStojanovska@mtsp.gov.mk
2 Марија Атанасова Советник  за Заштита на правата на децата  marija.atanasova@mtsp.gov.mk
3 Биљана Петреска Помлад соработник  за Хумана популациона политика и следење на конвенции и меѓународни договори biljana.nikodinoska@mtsp.gov.mk
4 Кристина Наумовска Антовска Помлад соработник за Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за регулирање на правата на децата KNaumovska@mtsp.gov.mk 070409705

Одделение за обезбедување на правото за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Павлинка Топузовска Раководител на одделение за обезбедување на правото за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата pavlinka.topuzoska@mtsp.gov.mk
2 Даниела Николова Советник за одмор и рекреација на децата DNikolova@mtsp.gov.mk 070409627
3 Емире Ајети Советник за одмор и рекреација на децата Emira.Ajeti@mtsp.gov.mk 070409633
4 Тансел Османи Советник  за згрижување и воспитание на деца TOsmani@mtsp.gov.mk 070409778
5 Симона Петреска Георгиева Советник за згрижување и воспитание на деца SPetreskaGeorgieva@mtsp.gov.mk
6 Муарем Мустафа Советник за згрижување и воспитание на деца muarem.mustafa@mtsp.gov.mk
7 Маја Димишкова Соработник за згрижување и воспитание на деца MDimiskova@mtsp.gov.mk 070409797
8 Марија Мишевска Помлад соработник за Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за развивање на формите и облиците за згрижување и воспитание, одмор и рекреација на децата*мирување MZlatanovska@mtsp.gov.mk 070409803
9 Афрдита Ахмеди Помлад соработник за Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за развивање на формите и облиците за згрижување и воспитание, одмор и рекреација на децата afrdita.ahmedi@mtsp.gov.mk

 

Одделение за семејно-правна заштита на децата и семејството

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Елка Тодорова Раководител на одделение за семејно-правна заштита на децата и семејството ETodorova@mtsp.gov.mk 076430679
2 Анета Антовска Советник за брак, семејство и заштита на децата AAntovska@mtsp.gov.mk 070409728
3 Марија Равановска Шикова Советник-Заштита на деца од семејства со нарушени односи и деца без родителска грижа MShikova@mtsp.gov.mk 075386985
4
Моника Божинова Советник-Посвојување и заштита на деца без родители и родителска грижа MBozinovska@mtsp.gov.mk 076430681
5 Љубица Најдоска Соработник-семејни односи LZafiroska@mtsp.gov.mk
6 Фатон Амети 
Помлад соработник  Административно - техничка поддршка и обработка на податоци од областа на заштита на децата и семејството
faton.ameti@mtsp.gov.mk 
7 Ридван Алиу Помлад соработник  Административно-техничка поддршка и обработка на податоци од областа на заштита на децата и семејството ridvan.aliu@mtsp.gov.mk

 


СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Зоранчо Стојанов Раководител на Сектор за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштита на децата ZStojanov@mtsp.gov.mk 071356201
2 Јорданка Николовска Помошник раководител на сектор за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштитата на децата-Помошник главен инспектор jordanka.nikolovska@mtsp.gov.mk 070409703

Одделение за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјалната заштита

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Томислав Цветковски Раководител на Одделение за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјална заштита -  Виш инспектор TCvetkovski@mtsp.gov.mk  
2 Александра Божиновска
Советник  за инспекциски надзор за остварување и давање на услуги
Blazevska@mtsp.gov.mk 075386894
3 Соња Налбанти Димоска
Советник  за инспекциски надзор за остварување и давање на услуги
sonja.nalbanti@mtsp.gov.mk 075402893
4 Арифе Адеми
Советник  за инспекциски надзор за остварување и давање на услуги
arife.ademi@mtsp.gov.mk 076430103
5 Садат Нуредини
Советник  за инспекциски надзор за остварување и давање на услуги SNuredini@mtsp.gov.mk
6 Нена Велковска Советник  за инспекциски надзор за остварување и давање на услуги nena.velkovska@mtsp.gov.mk
7 Ќазмедин Казими
Соработник за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјалната заштита qazmedin.qazimi@mtsp.gov.mk 070409682
8 Исмет Балажи Соработник за инспекциски надзор над остварување и давање на услуги од социјалната заштита IBalazi@mtsp.gov.mk


Одделение за инспекциски надзор над остварување на права од социјална заштита и други парични надоместоци  

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Никола Димитровски  Раководител на одделение за инспекциски надзор над остварување на права од социјална заштита и други парични надоместоци-Виш инспектор nikola.dimitrovski@mtsp.gov.mk 
2 Виолета Маневска Георгиевска Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци   violeta.georgievska@mtsp.gov.mk 
3

Снежана Михајловска

Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци
SMihajlovska@mtsp.gov.mk 076430103
4 Соња Стефановска
Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци
sonja.stefanovska@mtsp.gov.mk  075386897
5 Мијалче Стојанов
Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци
mijalche.stojanov@mtsp.gov.mk 075386895
6 Сејди Џемаили Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци SXhemaili@mtsp.gov.mk 075321486
7 Фитим Фејзули
Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци
FFejzuli@mtsp.gov.mk  076298775
8 Блага Челева Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци BCeleva@mtsp.gov.mk
9 Зорица Цветковска Советник  за Инспекциски надзор за остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци ZCvetkovska@mtsp.gov.mk 070409757
10 Елена Јанчева Помлад соработник за  инспекциски надзор над остварување на правата од социјална заштита и други парични надоместоци EJancheva@mtsp.gov.mk

Одделение за инспекциски надзор на дејноста заштита на децата

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Рамиз Јашари 
Раководител на Одделение за инспекциски надзор на дејноста заштита на децата RJashari@mtsp.gov.mk
071355946
2 Слаѓана Дамјановска  Советник за инспекциски надзор над остварување на правата од правата за заштита на децата и правото на згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата SDamjanovska@mtsp.gov.mk 075386893

 


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }