Список на правни субјекти кои добиле овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа



1. ДПИУ ПРОГЕН 3 ДОО Скопје, ЕМБС: 6408753 и ЕДБ:403008044415, тел:02/ 2 3245 058 и 075 432 021, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа, 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина, прашина во облик на влакна, аноргански гасови и пареи, органски гасови и пареи), физички штетности (топлина, бучава, осветленост и вибрации) и на микроклиматски услови во работната средина.

2. ДИИУ РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје, ЕМБС: 5372666 и ЕДБ: 4030000375897, тел:02/2 448 138, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности  и на микроклиматски услови во работна средина.

3. ДПКУ ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО Скопје, ЕМБС: 5287740 и ЕДБ: 4030999360077,  тел: 02/2 448 302, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик,  2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата и 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа. 

4. Централен Завод АЛЕКС СТЈУАРТ ДОО Скопје (измени од 15.11.2011 год.) се менува името на субјектот во: Централен завод СТЈУАРТ ИНСПЕКТ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 4194519 и ЕДБ: 4030990160024, тел:02/3 115 398, добиени овластувања за вршење стручни работи:  1. проценка на ризик,  2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,  4. редовно тестирање и контрола на опрема  за работа и 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и  пареи), физички штетности (осветленост и бучава) и на микроклиматски услови во работна средина. 

5. ДТЛИПУ ТЕХНОЛАБ ДОО Скопје, ЕМБС:  5426243 и ЕДБ:  4030000387860, тел: 02/2 448 058, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,  4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности (осветленост и бучава) и на микроклиматски услови во работна средина.

6. ДТИАК ЕУРОМАК - КОНТРОЛ ДОО Скопје, ЕМБС: 5314658 и ЕДБ: 403099365044,  тел: 02/2 3124 322 и 071 330 536 добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа, 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. периодични мерења на хемиски и физички штетности и на микроклиматски услови во работната средина.

7. Технички факултет Битола, ЕМБС:  4082516  и ЕДБ:  4002979132007, тел: 047/ 203 370, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на физички штетности. 

8. ДПТУ Екоинжинеринг-НС ДООЕЛ Струмица, EМБС:  6374409 и ЕДБ:  4027008504520 , тел: 071 376 767, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина)и 6. физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работна средина.

9. ДПТУ Пастор-Универзал ДООЕЛ Скопје, (измени од 14.05.2019 год.) се менува името на субјектот во: ДПТУ ОГНО ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 6091962  и ЕДБ:  4030006588680, тел: 02/3 077 475, 2 044 845 и 070 527 949, добиени овластувања за вршење стручни работи:  1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на физички штетности (без вибрации) и на микроклиматски услови во работната средина .

10. ДУД  ЛМ Безбедност ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 6395260 и ЕДБ: 4030008041220, тел:070 204 394, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на  физички штетности (осветленост и бучава) и на микроклиматски услови во работна средина.

11. Машински Факултет Скопје, ЕМБС: 6462804  и ЕДБ:  4057009100098,тел: 02/3 099 200 и 070 292 583, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа  и 5. периодични мерења на физичкиштетности (топлина, бучава, осветленост, вибрации и електромагнетни зрачења во поле) и на микроклиматски услови во работната средина.  

12. ПЗУ ТОСПАШ Скопје, ЕМБС: 5906814  и ЕДБ: 403004521790, тел: 02/2 44 4114, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка испроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,  4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5.периодични мерења на физички штетности и на микроклиматски услови во работна средина.

13. Отворен граѓански Универзитет за доживотно учење Неготино, ЕМБС: 4221273 и ЕДБ:  4019991101010,  тел. 043/365 344, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик,  2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата и  4.  периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работна средина.

14. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје Друштво за дистрибуција на електрична енергија, ЕМБС: 7149239  и ЕДБ: 4080016560608,тел: 070 219 876,добиено овластување за вршење стручни работи:1. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

15. ДПУ ССС - ТРИ ДООЕЛ Тетово, ЕМБС: 6322778 и ЕДБ: 4028008502400, тел: 070 259 868, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,  4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа (електрични големини) и 5. периодични мерења на физички штетности   и на микроклиматски услови во работна средина.

16. ДКК МАККОНТРОЛ ДОО Скопје, ЕМБС: 5184100и ЕДБ: 4030997268955, тел: 075 338 950, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа, 5. периодични мерења на физички штетности и на микроклиматски услови во работна средина и на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи).

17. ГД ГРАНИТ АД Скопје, ЕМБС:  4054261 и EДБ: 4030996123112, тел: 02/3 218 703 и 02/3 218 976, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

18. АСУЦ Боро Петрушески Скопје, ЕМБС:  4062906 и ЕДБ: 4030974108993, тел: 02/3 115 819 и 3 172 450, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата и 4.  периодични мерења на физички штетности и на микроклиматски услови во работна средина. 

19. Цементарница УСЈЕ АД Скопје, ЕМБС: 4053397 и ЕДБ: 4030954259677, тел: 02/2 786 240, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

20. ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ Илинден, ЕМБС: 6726186 и ЕДБ: 4054011501300, тел: 071 352 450, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,  4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа, 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи ,вкупно испарливи органски гасови и пареи) и на физички штетности  и на микроклиматски услови во работна средина. 

21. ТД Центар за безбедност и здравје при работа ДОО Тетово, ЕМБС: 6728138  и ЕДБ: 4028011515980 ,  тел: 044/3 434 00, 070 256 078 и 070 348 674, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик,  2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и  5. периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работната средина. 

22. ДЕК Деконс - Ема Д00 Скопје, ЕМБС:  6247717  и  ЕДБ: 4030007641649, тел: 078 252 676, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

23. ДИПК Логаритам  ДОО Прилеп, ЕМБС:  6787509 и ЕДБ: 4021012518600 , тел: 078 343 566, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик 2. концепт на изјава за безбедност 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работна средина.

24. ДТ КАМ ДОО Скопје, ЕМБС:  529 4576 и ЕДБ: 4030999361839 , тел: 02/3 171 747 и 02/3 171 212 , добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата. 

25. ДKТИ Емуц-Инспект ДОО Скопје, ЕМБС:  680 8549  и ЕДБ:  4044012506955, тел: 078 398 948 и 078 200 617, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. вршење на периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работна средина. 

26. ДЕТИ АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 6128041 и ЕДБ: 4030006599959, тел: 071 397 573, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на  физички штетности и на микроклиматски услови во работна средина. 

27. ДПМИИ  ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ–БМВ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 5130620  и ЕДБ: 40 30996502229, тел: 02/3 238 153 и 075 460 938, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик,  2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5.  периодични мерења на  физички штетности (топлина бучава, осветленост и вибрации)  и на микроклиматски услови во работна средина.

28. МАКПЕТРОЛ АД Скопје, ЕМБС:  4057643  и ЕДБ:  4030954258093 , тел: 02/2 522 474, добиено овластување за вршење стручни работи:1.Редовно тестирање и контрола на опрема за работа (електрични големини).

29. ДТУ  ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ  Петровец, ЕМБС: 6400108 и ЕДБ: 4030008012528, тел: 02/ 3 148 300 и факс: 02/2 562 207, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1.проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата. 

30. Државен Универзитет Гоце Делчев Штип, тел. 032/390-700 и 032/550-001,  ЕМБС:  6237320  и ЕДБ:  4029007136199, тел.032/390 700 и 032/550 001,  добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик,  2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата и 4.  периодични мерења на  физички штетности  и на микроклиматски услови во работна средина.

31. ДКУТ Еко Контрол ДОО Струмица, ЕМБС: 6902855 и ЕДБ: 2020013523954 , тел: 070 214 328, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4.  редовно тестирање и контрола на опремата за работа работа и  5.  периодични мерења на  хемиски штетности (прашина), физички штетности (без вибрации и електромагнетни зрачења во поле) и на микроклиматски услови во работна средина. 

32. ДТИКА Технички институт ДООЕЛ Неготино, ЕМБС: 6477259 и ЕДБ:  4019009502260, тел: 043/370 040 и 043/370 855, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата,  4.  редовно тестирање и контрола на опремата за работа работа и  5.  периодични мерења на  физички штетности  и на микроклиматски услови во работна средина.

33. ДПТУ Бучим ДОО Радовиш, ЕМБС:  5934095 и ЕДБ:  4023005115323,  тел: 032/637 004, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава  за   безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за  безбедно извршување на работата и 4.  Редовно тестирање и  контрола на опремата за работа работа.

34. ДПП Боби Турс ДООЕЛ, подружница Центар за безбедност при  работа   Битола, ЕМБС: 5260221  и ЕДБ:  4002998135947, тел: 047/234 433 и 070/207 299, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за  безбедно извршување на работата, 4.  редовно тестирање и контрола на опремата за работа работа  и 5.  периодични мерења на  физички штетности (топлина,бучава и  осветлување) и на микроклиматски услови во работна средина.

35. ДТИК ПРОИНСПЕКТ ДОО Скопје, ЕМБС:  6754090 и ЕДБ: 4080012525921, тел: 02/6 091 899 и 078 391 899, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и  5.  периодични мерења на  физички штетности  ( топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски  услови во работна  средина.

36. ДПТУ ЕЛЕКТРОДЕПО ДОО Тетово, ЕМБС: 7021763 и ЕДБ: 4028015525637, тел: 078 263 093, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик 2. концепт на изјава за безбедност 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и  5. периодични мерења на  физички штетности ( топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски во услови во работна средина.

37. ДГПУ ГЕИНГ Кребс унд Кифер и Интернешнл и др. ДОО Скопје, се менува името на субјектот во: ДГПУ ГЕИНГ ДОО Скопје, ЕМБС: 4861787 и ЕДБ: 4030994146204, тел: 071 324 467, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на  физички штетности  ( топлина, бучава, осветленост и вибрации) и на микроклиматски во услови во работна средина.

38. ДУ Институт за техничко испитување и  безбедносен инженеринг ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 7109288 и ЕДБ: 4080016557690, тел: 02/3 222 263, добиени овластувања за вршење стручни работи:1.проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опрема за работа и 5. периодични мерења на  хемиски штетности (прашина, формалдехиди и вкупни испарливи органски соединенија), физички штетности (топлина, бучава, осветленост и електромагнетни зрачења во поле) и на микроклиматски во услови во работна средина.

39. Друштво за експлоатација и преработка на руди ГЕНЕЗИС РЕСУРСИС ИНТЕРНЕШНЛ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 6807917 и ЕДБ: 4057012518508, тел: 02/2 320 9940 и 078 373 827, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и  3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата.

40. Друштво за консалтинг, трговија и услуги Р&С СЕЈФТИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 7252536 и ЕДБ: 4080018570830, тел: 078 349 895, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа, 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата, 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански и органски гасови и пареи) и физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работната средина.

41. Друштво за трговија, услуги и производство ПУКЕТ-КОНСАЛТ-ДС ДООЕЛ Струмица, ЕМБС: 7137923 и ЕДБ: 4027016525162, тел: 078 213 813, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа (без механички големини), 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. периодични мерења на хемиски штетности (прашина), физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работната средина.

42. ДПТУ ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци, ЕМБС: 4305582 и ЕДБ: 4011994102628, тел: 043/414 500 и 043/414 115, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата, 4. редовно тестирање и контрола на опремата за работа и  5. периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава, осветленост и вибрации) и на микроклиматски услови во работната средина.

43. ТДПИИ ИНГРА ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 5106745 и ЕДБ: 4030996145132, тел: 076 299 173 и 078 299 173, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа, 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава, осветленост и вибрации) и на микроклиматски услови во работната средина.

44. Универзитет Мајка Тереза Скопје, ЕМБС: 7156618 и ЕДБ: 408001651272, тел: 02/3 161 004, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата,4. вршење на периодични мерења на физички штетности (без вибрации и електромагнетни зрачења во поле) и на микроклиматските услови во работната средина и 5. редовно тестирање и контрола на опремата за работа (без механички големини). 

45. ДПТУ СЕЈФ КОНТРОЛ КОНСАЛТ ДОО Скопје, ЕМБС: 7279930 и ЕДБ: 4080018573707, тел: 078 314 934 и 070 265 643, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа, 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. вршење на периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работната средина. 

46. ДПТУ ЕЛКО-ИНГ ДООЕЛ Струмица, ЕМБС: 4289790 и ЕДБ: 4027991103694, тел: 075 214 002 и 034/346 777, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа (електрични големини), 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. вршење на периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава, осветленост и електромагнетни зрачења) и на микроклиматски услови во работната средина.

47. ТДИПТУ ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци, ЕМБС: 7331380 и ЕДБ: 4011019516489, тел: 043/410 434 и 043/421 904, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 4. редовно тестирање и контрола на опремата за работа.

48. ДППУ АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 4664680 и ЕДБ: 4030993235319, тел: 070 228 716, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата.

49. ИНСТИТУТ ЗА ИНЖЕНЕРСКА ЕКОНОМИЈА Свети Николе, ЕМБС: 6929230 и ЕДБ: 4025014504211, тел. 032/440 330, 032/440 201 и 076 807 992, добиени овластувања за вршење стручни работи:1.проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата, 4.  редовно тестирање и контрола на опремата за работа работа  и 5. периодични мерења на  физички штетности (без електромагнетни зрачења во поле) и на микроклиматски услови во работна средина.

50. ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво Скопје, ЕМБС: 4074009 и ЕДБ: 4030980254845, тел: 02/2 532 000, добиени овластувања за вршење стручни работи:1.проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.

51. БЗР ТИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 7398654 и ЕДБ: 4080019586489, тел: 070 399 444, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа, 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. вршење на периодични мерења на физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работната средина.

52. ЕКО-БЕЗБЕДНОСТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Кочани, ЕМБС: 7003692 и ЕДБ: 4013014512160, тел: 078 387 917, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа и 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата.  

53. ДГУ РАПИД БИЛД ДОО Куманово, ЕМБС: 6759963 и ЕДБ: 4017012518751, тел:075 416 749, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата.

54. Друштво за безбедност при работа, пожари и средина АКАДЕМИЈА ПЛУС ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 7195125 и ЕДБ: 4057017536733, тел: 070 262 670, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. вршење на периодични мерења на физички штетности и на микроклиматските услови во работната средина. 

55. Друштво за технички прегледи и испитување МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 6685714 и ЕДБ: 4032011512783, тел: 071 214 456, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. редовно тестирање и контрола на опремата за работа и 2. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата. 

56. АЛКАЛОИД АД Скопје, ЕМБС: 4053575 и ЕДБ: 4030946257762, тел: 2 3104 014 и 070 330 182, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата.

57. Друштво за услуги,производство и трговија ПРЕВЕНТИВА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ с.Оровник, Дебарца, ЕМБС: 6817483 и ЕДБ: 4026012514941, тел: 078235990, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа (без механички големини), 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. вршење на периодични мерења на физички штетности (без вибрации и електромагнетно зрачење во поле) и на микроклиматски услови во работната средина.

58. Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила МГ АУТО ИНСПЕКТ ДОО Тетово, ЕМБС: 7079800 и ЕДБ: 4028015527494, тел: 078599268, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа (без механички големини), 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 5. вршење на периодични мерења на хемиски штетности (прашина.прашина во облик на влакна, аноргански и органски гасови и пареи), физички штетности и на микроклиматски услови во работната средина.   

59. Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Гостивар Гостивар, ЕМБС: 4033671 и ЕДБ: 4007988100152, тел:072255585, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и 4. вршење на периодични мерења на физички штетности (топлина,бучава и осветленост) и на микроклиматски услови во работната средина. 

60. Друштво за производство,трговија и услуги ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје, ЕМБС: 6246648 и ЕДБ: 4030007641185, тел:070410296, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата.

61.Друштво за производство, трговија и услуги ПРЕМИУМ СЕЈФТИ СОЛУШН 77 ДОО Скопје, ЕМБС: 7647077 и ЕДБ: 4080022611168, тел:075404915, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата 4. редовно тестирање и контрола на опремата за работа (електричниголемини) 5. вршењето на периодичните мерења на хемиски штетности (прашина и аноргански гасови и пареи), физички штетности (топлина, бучава и осветленост) и на микроклиматските услови во работната средина.

62.Друштво за производство АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип, ЕМБС: 6736980 и ЕДБ: 4029011510585, тел:070218651, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата, 2. редовно тестирање и контрола на опремата за работа и 3. вршење на периодични мерења на физички штетности (без електромагнетно зрачење во поле) и на микроклиматски услови во работната средина.

63.Друштво за производство АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Струмица, ЕМБС: 7088922 и ЕДБ: 4027015523808, тел:078290066, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата, 2. редовно тестирање и контрола на опремата за работа и 3. вршење на периодични мерења на физички штетности (без електромагнетно зрачење во поле) и на микроклиматски услови во работната средина.

64.Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО Велес, ЕМБС: 5789885 и ЕДБ: 4004003114759, тел:071544910, добиени овластувања за вршење стручни работи:1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност, 3. редовно тестирање и контрола на опремата за работа и 4. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата. 

65.Друштво за градежништво, геотехника, проектирање, надзор и лабораториски испитувања ГЕОКОНТРОЛ ДООЕЛ Струмица, ЕМБС: 6591442 и ЕДБ: 4027010511593, тел:075396259, добиени овластувања за вршење стручни работи: 1. проценка на ризик, 2. концепт на изјава за безбедност и 3. изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата.    



Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }